Nařízení Rady (ES) č. 1415/2004 ze dne 19. července 2004, kterým se stanoví roční maximální intenzita rybolovu pro některé rybolovné oblasti a populace

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1415/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady  (ES) č. 1415/2004 ze dne  19. července 2004 , kterým se stanoví roční maximální intenzita rybolovu pro některé rybolovné oblasti a populace
          
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení (ES) č. 1954/2003 ze dne  4. listopadu 2003  o řízení intenzity rybolovu týkající se některých rybolovných oblastí a zdrojů Společenství(1), a zejména s ohledem na čl. 11 odst. 1 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení (ES) č. 1954/2003 stanoví podmínky a postupy pro zavedení systému řízení intenzity rybolovu pro některé rybolovné oblasti a zdroje Společenství.
          
          (2) Členské státy poskytly Komisi informace požadované podle nařízení (ES) č. 1954/2003, a zejména roční průměrnou intenzitu rybolovu za období 1998-2002 u plavidel o celkové délce nejméně 15 metrů v oblastech vymezených v uvedeném nařízení a roční průměrnou intenzitu rybolovu za období 1998-2002 u plavidel o celkové délce nejméně 10 metrů v biologicky citlivé oblasti vymezené v uvedeném nařízení.
          
          (3) Při stanovení intenzity rybolovu podle nařízení (ES) č. 1954/2003 se instalovaným výkonem motoru rozumí výkon motoru plavidla ve smyslu nařízení (EHS) č. 2930/86 ze dne  22. září 1986  o vymezení charakteristických znaků rybářských plavidel(2).
          
          (4) Komise předala členským státům informace požadované podle nařízení (ES) č. 1954/2003 a po konzultaci s nimi vyhodnotila údaje poskytnuté s ohledem na omezení intenzity rybolovu přijatá podle předchozích nebo stávajících opatření Společenství, jež zahrnují nebo zahrnovala řízení intenzity rybolovu.
          
          (5) Roční maximální intenzita rybolovu stanovená pro plavidla plující pod vlajkou členského státu podle druhů, oblastí a populací by měla být rovna jedné pětině celkové intenzity rybolovu těchto plavidel v pětiletém období 1998 až 2002,
          
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Předmět nařízení
          Toto nařízení stanoví roční maximální intenzitu rybolovu pro každý členský stát a pro každou oblast a populaci vymezené v článcích 3 a 6 nařízení (ES) č. 1954/2003.
          Článek 2
          Maximální úrovně
          1. Roční maximální úrovně intenzity rybolovu podle skupin druhů, oblastí a populací a podle členských států pro oblasti uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. a) a b) nařízení (ES) č. 1954/2003 jsou stanoveny v příloze I tohoto nařízení.
          2. Roční maximální úrovně intenzity rybolovu podle skupin druhů, oblastí a populací a podle členských států pro oblast uvedenou v čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 1954/2003 jsou stanoveny v příloze II tohoto nařízení.
          Článek 3
          Průjezd oblastí
          1. Každý členský stát zajistí, že využívání přidělené intenzity rybolovu podle oblasti ve smyslu článků 3 a 6 nařízení (ES) č. 1954/2003 nepovede k prodloužení doby rybolovu oproti úrovním intenzity rybolovu provedeného v průběhu referenčního období.
          2. Intenzita rybolovu stanovená v důsledku průjezdu plavidla oblastí, ve které v referenčním období nedošlo k žádnému rybolovu, nebude použita pro účely provádění rybolovu v této oblasti. Každý členský stát zaznamenává tuto intenzitu rybolovu zvlášť.
          Článek 4
          Metodika
          Každý členský stát zajistí, že metoda záznamu intenzity rybolovu je stejná jako metoda pro hodnocení úrovní intenzity rybolovu podle článků 3 a 6 nařízení (ES) č. 1954/2003.
          Článek 5
          Dodržení ostatních pravidel pro omezování intenzity rybolovu
          Roční maximální intenzitou rybolovu stanovenou v příloze I a II nejsou dotčena omezení intenzity rybolovu stanovená v rámci programů obnovy stavu nebo veškerých jiných řídicích opatření podle práva Společenství, pokud je dodrženo opatření stanovící nižší úroveň intenzity rybolovu.
          Článek 6
          Vstup v platnost
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          V Bruselu dne  19. července 2004 .
           Za Radu
          C.  Veerman
           předseda
          (1) Úř. věst. L 289, 7.11.2003, s. 1.
          (2) Úř. věst. L 274, 25.9.1986, s. 1. Nařízení pozměněné nařízením (ES) č. 3259/94 (Úř. věst. L 339, 29.12.1994, s. 11).
          PŘÍLOHA I
          
          
          >TABELPOSITION>
          PŘÍLOHA II


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.