Nařízení Komise (ES) č. 1418/2004 ze dne 4. srpna 2004 o určování odrůdových skupin vysoké kvality osvobozených z programu zpětného odkupu kvót v odvětví surového tabáku pro sklizeň 2004

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1418/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1418/2004 ze dne  4. srpna 2004  o určování odrůdových skupin vysoké kvality osvobozených z programu zpětného odkupu kvót v odvětví surového tabáku pro sklizeň 2004
          
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2075/92 ze dne  30. června 1992  o společné organizaci trhu se surovým tabákem(1), a zejména na článek 14 bis šestou odrážku tohoto nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Podle čl. 34 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 2848/98 ze dne  22. prosince 1998 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 2075/92, pokud jde o režim prémií, produkční kvóty a zvláštní podporu pro seskupení producentů v odvětví surového tabáku(2), Komise stanoví na základě návrhu členského státu citlivou pěstitelskou oblast a/nebo odrůdovou skupinu vysoké kvality, která má být osvobozena z programu zpětného odkupu kvót.
          
          (2) Některé členské státy vznesly žádost, aby některá množství odrůd vysoké kvality byla osvobozena z programu zpětného odkupu kvót pro sklizeň 2004. Je tedy třeba stanovit uvedené odrůdové skupiny vysoké kvality pro sklizeň 2004.
          
          (3) Nařízení (ES) č. 2848/98 stanovuje, že členský stát uveřejní svůj zájem o prodej od 1. listopadu, toto nařízení se použije od  1. listopadu 2004 .
          
          (4) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu s Řídícím výborem pro tabák,
          
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Odrůdové skupiny vysoké kvality osvobozené z programu zpětného odkupu kvót v odvětví surového tabáku pro sklizeň 2004 jsou tyto:
          a) ve Francii:
          
          >TABELPOSITION>
          
          b) v Portugalsku:
          
          >TABELPOSITION>
          
          
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost sedmý den po dni vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          Použije se od  1. listopadu 2004 .
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          V Bruselu dne  4. srpna 2004 .
           Za Komisi
          Franz  Fischler
           člen Komise
          (1) Úř. věst. L 215, 30.7.1992, s. 70. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 864/2004 (Úř. věst. L 161, 30.4.2004, s. 48).
          (2) Úř. věst. L 358, 31.12.1998, s. 17. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1983/2002 (Úř. věst. L 306, 8.11.2002, s. 8).


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.