Nařízení Komise (ES) č. 1419/2004 ze dne 4. srpna 2004 o trvání účinnosti víceletých dohod o financování a jednoletých dohod o financování uzavřených mezi Evropskou komisí zastupující Evropské společenství na jedné straně a Českou republikou, Estonskem, Maďarskem, Lotyšskem, Litvou, Polskem, Slovenskem a Slovinskem na straně druhé a o částečném zrušení víceletých dohod o financování a nařízení Rady (ES) č. 1266/1999 a (ES) č. 2222/2000

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1419/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1419/2004 ze dne  4. srpna 2004  o trvání účinnosti víceletých dohod o financování a jednoletých dohod o financování uzavřených mezi Evropskou komisí zastupující Evropské společenství na jedné straně a Českou republikou, Estonskem, Maďarskem, Lotyšskem, Litvou, Polskem, Slovenskem a Slovinskem na straně druhé a o částečném zrušení víceletých dohod o financování a nařízení Rady (ES) č. 1266/1999 a (ES) č. 2222/2000
          
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na Smlouvu o přistoupení, a zejména na článek 41 uvedené smlouvy,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Víceleté dohody o financování (MAFA) a jednoleté dohody o financování (AFA) byly uzavřeny mezi Evropskou komisí zastupující Evropské společenství na jedné straně a Českou republikou, Estonskem, Maďarskem, Lotyšskem, Litvou, Polskem, Slovenskem a Slovinskem, (dále jen  Ťnové členské státyť ) na straně druhé.
          
          (2) V oblastech, které spadají do působnosti Smlouvy o EU, se vztah mezi novými členskými státy a EU od  1. května 2004 , kdy tyto Státy vstoupily do EU, řídí zákony EU. Obecně platí, že dvoustranné dohody zůstávají v platnosti bez provedení nějakých zvláštních právních úkonů za předpokladu, že neodporují závazným zákonům EU obecně a konkrétním zákonům EU. V některých oblastech MAFA a AFA stanoví předpisy/ pravidla, které se liší od zákonů EU, ale nejsou v rozporu s žádným závazným ustanovením. Je ale vhodné počítat s tím, že v rámci programu SAPARD by nové členské státy měly v co největším rozsahu dodržovat stejná pravidla, která platí pro ostatní oblasti legislativy EU.
          
          (3) Je proto vhodné zajistit pokračování účinnosti smluv MAFA a AFA při současném zrušení a změně některých ustanovení. Zároveň jsou již některá ustanovení nadbytečná díky skutečnosti, že Evropská komise (EK) již nejedná se třetími zeměmi, ale s členskými státy, a že pro nové členské státy bezprostředně platí ustanovení zákonů EU. Platnost těchto ustanovení MAFA by proto měla být zrušena.
          
          (4) Nařízení Rady (ES) č. 1266/1999 ze dne  21. června 1999  o koordinaci pomoci kandidátským zemím v rámci předvstupní strategie, kterým se pozměňuje nařízení (EHS) č. 3906/89(1) a nařízení Komise (ES) č. 2222/2000 ze dne  7. června 2000 , které stanoví finanční předpisy pro provádění nařízení Rady (ES) č. 1268/1999 o podpoře předvstupních opatření Společenství pro zemědělství a rozvoj venkova kandidátských zemí střední a východní Evropy v předvstupním období(2), je pro Komisi právním podkladem pro svěření řízení pomoci v jednotlivých případech Zvláštního přístupového programu pro zemědělství a rozvoj venkova (SAPARD) do rukou prováděcích agentur v kandidátských zemích. Při uzavření smluv MAFA se s touto možností počítalo. Ovšem ve vztahu k členským státům legislativa Společenství nevyžaduje svěření postupu řízení, ale akreditační řízení na národní úrovni pro účely financování agentur uvedených v článku 4 nařízení Rady (ES) č. 1258/1999 o financování společné zemědělské politiky(3). Smlouvy MAFA popisují téměř shodné pověřovací řízení v článku 4 části A přílohy. Ve vztahu k členským státům již proto není nutné svěřovat řízení pomoci. Proto je vhodné tato ustanovení zrušit.
          
          (5) Dne  3. března 2004  Komise rozhodla o uzavření nové Dohody pro rok 2003, kterou se pozměňují dohody AFA 2000, 2001, 2002 a 2003 a dohoda MAFA s kandidátskými zeměmi. Mezitím nové členské státy vstoupily do EU a není zde prostor pro uzavření dalších dvoustranných dohod mezi EU a těmito státy v oblastech spadajících do působnosti EU. Proto by Komise namísto uzavření dvoustranných dohod s těmito státy měla zahrnout podstatu těchto zamýšlených dohod do tohoto nařízení. Do stávajícího nařízení by nyní měla být zahrnuta zejména výše částek předložených v souvislosti s AFA 2003 a schválených Komisí v tomto rozhodnutí.
          
          (6) V rámci plynulého přechodu od předvstupních požadavků je vhodné zajistit okamžitý vstup v platnost a s ohledem na některá ustanovení zpětnou působnost tohoto nařízení.
          
          (7) Smlouva o přistoupení umožní Komisi přijmout přechodná opatření na dobu tří let ode dne přistoupení. Protože některé programy, které jsou předmětem dohod MAFA/AFA, mohou pokračovat i po přistoupení, je vhodné zajistit účinnost tohoto nařízení do  30. dubna 2007 .
          
          (8) Opatření, která předpokládá toto nařízení, jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro zemědělské struktury a rozvoj venkova a Výboru pro Evropský zemědělský orientační a záruční fond.
          
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Trvání účinnosti dohod MAFA a AFA po přistoupení
           1. Bez vlivu na trvání platnosti víceletých dohod o financování (dále jen  ŤMAFAť ) a jednoletých dohod o financování (dále jen  ŤAFAť ), jejichž seznam je uveden v příloze I, uzavřených mezi Evropskou komisí zastupující Evropské společenství na jedné straně a Českou republikou, Estonskem, Maďarskem, Lotyšskem, Litvou, Polskem, Slovenskem a Slovinskem (dále jen  Ťnové členské státyť ) na straně druhé, účinnost těchto dohod trvá dál na základě ustanovení tohoto nařízení.
          2. Článek 2 a 4 dohod MAFA pozbývá účinnosti.
          3. Následující ustanovení přílohy dohod MAFA pozbývají účinnosti:
          a) článek 1 a 3 oddílu A; avšak případné odkazy v dohodách MAFA nebo AFA na tyto články budou vykládány tak, jako by se týkaly národního akreditačního rozhodnutí ve smyslu článku 4 oddílu A;
          b) článek 14 bod 2.6 a 2.7 oddílu A;
          c) článek 2, 3, 4, 5, 6 a 8 oddílu C;
          d) bod 8 oddílu F;
          e) oddíl G.
          
          4. Čl. 12 odst. 2 nařízení (ES) č. 1266/1999 a článek 3 nařízení (ES) č. 2222/2000 pozbývají účinnosti pro členské státy s ohledem na Zvláštní přístupový program pro zemědělství a rozvoj venkova (SAPARD).
          Článek 2
          Částečné zrušení ustanovení dohod MAFA a nařízení (ES) č. 2222/2000
          Částečným zrušením poslední věty čl. 4 odst. 7 a čl. 5 odst. 4 oddílu A přílohy dohod MAFA a čl. 5 odst. 4 nařízení (ES) č. 2222/2000 bude Komise po akreditaci agentury SAPARD s okamžitou platností informována o všech změnách jejího prováděcího nebo platebního režimu.
          Článek 3
          Dodatek k dohodám MAFA
          K čl. 10 odst. 3 oddílu A přílohy dohod MAFA se připojuje následující věta:
           ŤÚrok nevyplacený z projektů podporovaných v rámci programu České republiky, Estonska, Maďarska, Lotyšska, Litvy, Polska, Slovenska a Slovinska se musí zaplatit Komisi v eurechť .
          
          Článek 4
          Dodatek k článku 2 dohody AFA z roku 2003
          Výši částky uvedené v článku 2 AFA 2003 pro Českou republiku, Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litvu, Polsko, Slovensko a Slovinsko nahradí částky uvedené v příloze II.
          Článek 5
          Dodatek k článku 3 dohod AFA z roku 2000-2003
          Na konec článku 3 všech dohod AFA se připojuje následující věta:
           ŤJakoukoli část příspěvku Společenství uvedeného v článku 2, pro který nebyly podepsány smlouvy s konečnými příjemci k datu uvedenému ve druhé větě, je nutné oznámit Komisi během tří měsíců od zjištění výše částkyť .
          
          Článek 6
          Vstup v platnost
          Toto nařízení vstoupí v platnost první den po jeho zveřejnění v  Úředním věstníku Evropské unie .
          Nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení a jeho účinnost potrvá do  30. dubna 2007 . Čl. 1 odst. 2, čl. 1 odst. 3 a článek 2 vstupuje v platnost dnem  1. května 2004 . Veškerá sdělení, která byla odeslána Komisi v období mezi  1. květnem 2004  a vstupem tohoto nařízení v platnost a která jsou v souladu s poslední větou čl. 4 odst. 7 a čl. 5 odst. 4 oddílu A přílohy dohod MAFA a čl. 5 odst. 4 nařízení (ES) č. 2222/2000, se vykládají, jako kdyby byla odeslána v souladu s článkem 2 tohoto nařízení.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          V Bruselu dne  4. srpna 2004 .
           Za Komisi
          Franz  Fischler
           člen Komise
          (1) Úř. věst L 161, 26.6.1999, s. 68.
          (2) Úř. věst. L 253, 7.10.2000, s. 5. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 188/2003 (Úř. věst. L 27, 1.2.2003, s. 14).
          (3) Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 103.
          PŘÍLOHA I
          
          1. SEZNAM DOHOD MAFA
          
          Následující dohody MAFA byly uzavřeny mezi Evropskou komisí zastupující Evropské společenství a
          Českou republikou  desátého prosince roku dva tisíce jedna ,
          Estonskou republikou  dvacátého osmého května roku dva tisíce jedna ,
          Maďarskou republikou  patnáctého června roku dva tisíce jedna ,
          Lotyšskou republikou  čtvrtého července roku dva tisíce jedna ,
          Litevskou republikou  dvacátého devátého srpna roku dva tisíce jedna ,
          Polskou republikou  osmnáctého května roku dva tisíce jedna ,
          Slovenskou republikou  šestnáctého května roku dva tisíce jedna ,
          Slovinskou republikou  dvacátého osmého srpna roku dva tisíce jedna .
          2. SEZNAM DOHOD AFA
          
          A. Jednoletá dohoda o financování 2000
          
          Následující dohody AFA byly uzavřeny pro rok 2000 mezi Evropskou komisí zastupující Evropské společenství a
          Českou republikou  desátého prosince roku dva tisíce jedna ,
          Estonskou republikou  dvacátého osmého května roku dva tisíce jedna ,
          Maďarskou republikou  patnáctého června roku dva tisíce jedna ,
          Lotyšskou republikou  jedenáctého května roku dva tisíce jedna ,
          Litevskou republikou  dvacátého devátého srpna roku dva tisíce jedna ,
          Polskou republikou  osmnáctého května roku dva tisíce jedna ,
          Slovenskou republikou  šestnáctého května roku dva tisíce jedna ,
          Slovinskou republikou  šestnáctého října roku dva tisíce jedna .
          B. Jednoletá dohoda o financování 2001
          
          Následující dohody AFA byly uzavřeny pro rok 2001 mezi Evropskou komisí zastupující Evropské společenství a
          Českou republikou  devatenáctého června roku dva tisíce tři ,
          Estonskou republikou  desátého července roku dva tisíce tři ,
          Maďarskou republikou  dvacátého šestého března roku dva tisíce tři,
          Lotyšskou republikou  třináctého května roku dva tisíce dva ,
          Litevskou republikou  osmnáctého července roku dva tisíce dva ,
          Polskou republikou  desátého června roku dva tisíce dva ,
          Slovenskou republikou  čtvrtého listopadu roku dva tisíce dva ,
          Slovinskou republikou  sedmnáctého července roku dva tisíce dva .
          C. Jednoletá dohoda o financování 2002
          
          Následující dohody AFA byly uzavřeny pro rok 2002 mezi Evropskou komisí zastupující Evropské společenství a
          Českou republikou  třetího června roku dva tisíce čtyři ,
          Estonskou republikou  jedenáctého prosince roku dva tisíce tři,
          Maďarskou republikou  dvacátého druhého prosince roku dva tisíce tři,
          Lotyšskou republikou  dvanáctého května roku dva tisíce tři ,
          Litevskou republikou  šestého června roku dva tisíce tři ,
          Polskou republikou  čtrnáctého dubna roku dva tisíce tři ,
          Slovenskou republikou  třicátého září roku dva tisíce tři ,
          Slovinskou republikou d vacátého osmého července roku dva tisíce tři .
          D. Jednoletá dohoda o financování 2003
          
          Následující dohody AFA byly uzavřeny pro rok 2003 mezi Evropskou komisí zastupující Evropské společenství a
          Českou republikou  druhého července roku dva tisíce čtyři ,
          Estonskou republikou  jedenáctého prosince roku dva tisíce tři ,
          Maďarskou republikou  dvacátého druhého prosince roku dva tisíce tři ,
          Lotyšskou republikou  prvního prosince roku dva tisíce tři ,
          Litevskou republikou  patnáctého ledna roku dva tisíce čtyři ,
          Polskou republikou  desátého července roku dva tisíce tři ,
          Slovenskou republikou  dvacátého šestého prosince roku dva tisíce tři ,
          Slovinskou republikou  jedenáctého listopadu roku dva tisíce tři .
          PŘÍLOHA 2


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.