Commission Regulation (EC) No 1429/2004 of 9 August 2004 amending Regulation (EC) No 753/2002 laying down certain rules for applying Council Regulation (EC) No 1493/1999 as regards the description, designation, presentation and protection of certain wine sector products

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1429/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Naøízení Komise  (ES) è. 1429/2004 ze dne  9. srpna 2004 , kterým se mìní naøízení (ES) è. 753/2002, kterým se stanoví nìkterá provádìcí pravidla k naøízení Rady (ES) è. 1493/1999 pro popis, oznaèení, obchodní úpravu a ochranu nìkterých vinaøských produktù
          
          
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEÈENSTVÍ,
          
s ohledem na Smlouvu o zalo¾ení Evropského spoleèenství,
          
s ohledem na naøízení Rady (ES) è. 1493/1999 ze dne  17. kvìtna 1999  o spoleèné organizaci obchodu s vínem(1), a zejména na èlánek 53 tohoto naøízení,
          
vzhledem k tìmto dùvodùm:
          
(1) Je potøeba provést urèité zmìny naøízení Rady (ES) è. 753/2002(2) vzhledem k pøistoupení Èeské republiky, Estonska, Kypru, Loty¹ska, Litvy, Maïarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska (dále jen  «nové èlenské státy» ) do Evropské unie.
          
          
(2) Pøístupem se vyjasnilo, ¾e hranice vinaøské oblasti se nemusí nacházet uvnitø hranice jednoho èlenského státu a ¾e tradièní oznaèení mù¾ou mít pøevozný charakter. Z toho dùvodu je nezbytné upravit ustanovení o tradièních oznaèeních, berouce v úvahu pou¾ití zvlá¹tních tradièních výrazù dvìma nebo více èlenskými státy za urèitých podmínek.
          
          
(3) Èlánek 28 naøízení (ES) è. 753/2002 stanovuje pravidla vlastní stolním vínùm se zemìpisným oznaèením a uvádí tradièní výrazy pou¾ívané v rùzných oblastech èlenských státù k popisu tìchto vín. Tento seznam musí být upraven podle pøíslu¹ných výrazù pou¾ívaných novými èlenskými státy.
          
          
(4) Seznamy zvlá¹tních tradièních výrazù a doplòujících tradièních výrazù musí být upraveny podle pøíslu¹ných termínù pou¾ívaných novými èlenskými státy.
          
          
(5) Pøíloha II naøízení (ES) è. 753/2002 uvádí odrùdy vín a jejich synonyma, které zahrnují zemìpisné oznaèení, a to se mù¾e objevit pøi oznaèování vín. Tato pøíloha musí být upravena podle pøíslu¹ných výrazù, které jsou pou¾ívány novými èlenskými státy v dobì pou¾itelnosti tohoto naøízení.
          
          
(6) Naøízení (ES) è. 753/2002 by mìlo být podle toho pozmìnìno.
          
          
(7) Z dùvodù kontroly a za úèelem zaji¹tìní provádìní zmìn naøízení (ES) è. 753/2002 ode dne vstupu Smlouvy o pøistoupení Èeské republiky, Estonska, Kypru, Loty¹ska, Litvy, Maïarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska v platnost by se mìlo toto naøízení pou¾ívat od  1. kvìtna 2004 .
          
          
(8) Za úèelem usnadnìní pøechodu z re¾imu oznaèování vín, který byl v nových èlenských státech pøed pøistoupením k pravidlùm Spoleèenství o oznaèování vín, je nezbytné dovolit hospodáøským subjektùm pou¾ívat etikety a obalový materiál vyti¹tìné v souladu s døívìj¹ími národními ustanoveními.
          
          
(9) Opatøení tohoto naøízení jsou v souladu se stanoviskem Øídícího výboru pro víno,
          
          
PØIJALA TOTO NAØÍZENÍ:
          
Èlánek 1
          
Naøízení (ES) è. 753/2002 se mìní takto:
          
1. V odstavci 5 èlánku 24 se vkládá následující pododstavec:
          
  «Tradièní výraz je pova¾ován za tradièní v úøedním jazyce èlenského státu, jestli¾e je pou¾íván v tomto úøedním jazyce a ve stanoveném pohranièí sousedního èlenského státu(ù) pro vína zpracovaná za stejných podmínek v jednom z tìchto èlenských státù a oba èlenské státy se vzájemnì dohodly na definici, pou¾ívání a ochranì tohoto výrazu za pøedpokladu, ¾e tento výraz splòuje kritéria v písmenech a) a¾ d).»
          
          
2. V prvním odstavci èlánku 28 se po osmé odrá¾ce vkládají následující odrá¾ky:
          
  «-  «zemské víno»  v pøípadì stolních vín vyrábìných v Èeské republice,
          
-  «τοπικός>ISO_2> >ISO_7>οίνος»>ISO_2>  v pψνpadμ stolnνch vνn vyrαbμnύch na Kypru,
          
-  «tαjbor»  v pψνpadμ stolnνch vνn vyrαbμnύch v Maοarsku,
          
-  «Inbid ta lokalita tradizzjonali ( «I.L.T.» )»  v pψνpadμ stolnνch vνn vyrαbμnύch na Maltμ,
          
-  «deΎelno vino s priznano geografsko oznako»  nebo  «deΎelno vino PGO»  v pψνpadμ stolnνch vνn vyrαbμnύch ve Slovinsku,» .
          
          
3. Θlαnek 29 se mμnν takto:
          
a) V odstavci 1 se k odstavci 1 doplςujν nαsledujνcν pνsmena:
          
  «k) Θeskα republika:
          
  «jakostnν vνno» ,  «jakostnν vνno odrωdovι» ,  «jakostnν vνno znαmkovι» ,
          
  «jakostnν vνno s pψνvlastkem»  nebo  «vνno s pψνvlastkem» , spolu s jednνm z nαsledujνcνch oznaθenν:  «kabinetnν vνno» ,  «pozdnν sbμr» ,  «vύbμr z hroznω» ,  «vύbμr z bobulν» ,  «vύbμr z cibιb» ,  «ledovι vνno» ,  «slαmovι vνno» ,
          
  «jakostnν likιrovι vνno» ,
          
  «jakostnν perlivι vνno» ,
          
  «vνno originαlnν certifikace» ,  «V.O.C» ,  «VOC» ;
          
          
l) Kypr:
          
  «>ISO_7>ΟΕΟΠ»>ISO_2>  ( «>ISO_7>Οίνος>ISO_2> >ISO_7>Ελεγχόμενης>ISO_2> >ISO_7>Ονομασίας>ISO_2> >ISO_7>Προέλευσης»>ISO_2> ),
          
  «>ISO_7>οίνος>ISO_2> >ISO_7>γλυκύς>ISO_2> >ISO_7>φυσικός»>ISO_2> ;
          
          
m) Maοarsko:
          
  «minυsιgi bor» ,
          
  «kόlφnleges minυsιgϋ bor» ,
          
  «fordνtαs» ,
          
  «mαslαs» ,
          
  «szamorodni» ,
          
  «aszϊ ... puttonyos» , doplnμno θνsly 3-6,
          
  «aszϊeszencia» ,
          
  «eszencia» ,
          
  «vιdett eredetϋ bor» ;
          
          
n) Malta:
          
  «Denominazzjoni ta Origini Kontrollata ( «D.O.K.» )» ;
          
          
o) Slovinsko:
          
  «kakovostno vino z zaΉθitenim geografskim poreklom»  nebo  «kakovostno vino ZGP» ; za tμmito termνny mωΎe bύt oznaθenν  «mlado vino» ,
          
  «priznano tradicionalno poimenovanje» ,  «vino PTP» ,
          
  «vrhunsko vino z zaΉθitenim geografskim poreklom»  nebo  «vrhunsko vino ZGP» ; tento termνn mωΎe bύt doprovαzen  «pozna trgatev» ,  «izbor» ,  «jagodni izbor» ,  «suhi jagodni izbor» ,  «ledeno vino» ,  «arhivsko vino» ,  «arhiva»  nebo  «starano vino» ,  «slamno vino» ;
          
          
p) Slovensko
          
nαzvy doprovαzenι oznaθenνm pωvodu vνna:
          
  «akostnι vνno» ,
          
  «vνno s prνvlastkom»  plus  «kabinetnι» ,  «neskorύ zber» ,  «vύber z hrozna» ,  «bobuϴovύ vύber» ,  «hrozienkovύ vύber» ,  «ϴadovύ zber» ,
          
          
i nαsledujνcνm oznaθenνm:
          
  «esencia» ,
          
  «forditαΉ» ,
          
  «mαΉlαΉ» ,
          
  «samorodnι» ,
          
  «vύberovα esencia» ,
          
  «vύber ... putςovύ» , doplnμno θνsly 3-6.»
          
          
          
          
b) V odstavci 2 se vklαdajν nαsledujνcν pνsmena:
          
  «h) Θeskα republika:
          
  «jakostnν Ήumivι vνno stanovenι oblasti» ,
          
  «aromatickι jakostnν Ήumivι vνno stanovenι oblasti» / «aromatickύ sekt s.o.» ;
          
          
i) Malta:
          
  «Denominazzjoni ta Origini Kontrollata ( «D.O.K.» )» ;
          
          
j) Slovinsko:
          
  «kakovostno peneθe vino z zaΉθitenim geografskim poreklom»  nebo  «kakovostno peneθe vino ZGP» ,
          
  «vrhunsko peneθe vino z zaΉθitenim geografskim poreklom»  nebo  «vrhunsko peneθe vino ZGP» ,
          
  «penina» ,
          
  «kakovostno peneθe vino» .»
          
          
          
          
4. V θlαnku 30 se vklαdα nαsledujνcν pνsmeno f):
          
  «f) Kypr
          
  «>ISO_7>Κουμανδαρία»>ISO_2>  (Commandaria).»
          
          
          
5. Pψνloha II se nahrazuje pψνlohou I tohoto naψνzenν.
          
6. Pψνloha III se mμnν v souladu s pψνlohou II tohoto naψνzenν.
          
          
Θlαnek 2
          
V pψνpadμ Slovinska mohou bύt vύrobky obsaΎenι v tomto naψνzenν, jejichΎ popis a pψedvedenν vyhovovalo ustanovenνm pouΎitelnύm ve Slovinsku pψed jeho pψistoupenνm do Spoleθenstvν dne  1. kvμtna 2004  a kterι byly dαny do obμhu pψed pψistoupenνm, ale nevyhovujν tomuto naψνzenν, prodαvαny a exportovαny, dokud nejsou zαsoby vyθerpαny, ale nejpozdμji do  30. dubna 2006  a v pψνpadμ vinnιho roku 2003, do  30. dubna 2007 .
          
Θlαnek 3
          
Toto naψνzenν vstupuje v platnost dnem vyhlαΉenν v  Ϊψednνm vμstnνku Evropskι unie .
          
Je pouΎitelnι od  1. kvμtna 2004 .
          
Toto naψνzenν je zαvaznι v celιm rozsahu a pψνmo pouΎitelnι ve vΉech θlenskύch stαtech.
          
V Bruselu dne  9. srpna 2004 .
          
  Za Komisi
          
Franz  Fischler
          
  θlen Komise
          
(1) Ϊψ. vμst. L 179, 14.7.1999, s. 1. Naψνzenν naposledy pozmμnμnι aktem o pψistoupenν z roku 2003.
          
(2) Ϊψ. vμst. L 118, 4.5.2002, s. 1. Naψνzenν naposledy pozmμnμnι naψνzenνm (ES) θ. 908/2004 (Ϊψ. vμst. L 163, 30.4.2004, s. 56).
          
PΨΝLOHA I
          
          
          
PΨΝLOHA II
          
          
          >TABELPOSITION>
          PΨΝLOHA II
          
          
V pψνloze III naψνzenν (ES) θ. 753/2002 se vklαdα nαsledujνcν text:


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.