Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1435/2004 ze dne 22. června 2004, kterým se v důsledku rozšíření mění nařízení Rady (EHS) č. 571/88 o organizaci statistických zjišťování Společenství o struktuře zemědělských podniků

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1435/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Evropského Parlamentu a Rady  (ES) č. 1435/2004 ze dne  22. června 2004 , kterým se v důsledku rozšíření mění nařízení Rady (EHS) č. 571/88 o organizaci statistických zjišťování Společenství o struktuře zemědělských podniků
          
          EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 285 odst. 1 této smlouvy,
          s ohledem na smlouvu o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii, a zejména na čl. 2 odst. 3 této smlouvy,
          s ohledem na akt o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska, a zejména na čl. 57 odst. 2 tohoto aktu,
          s ohledem na návrh Komise,
          v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy(1),
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení (EHS) č. 571/88(2) stanoví členským státům jako příspěvek k vynaloženým výdajům úhrady, a to až do maximálních částek za statistické zjišťování.
          
          (2) Aby mohla být prováděna statistická zjišťování o struktuře zemědělských podniků, vyžaduje se k uspokojení statistických požadavků orgánů Společenství od členských států a Společenství náležité financování.
          
          (3) S ohledem na přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska a na statistická zjišťování o struktuře zemědělských podniků v těchto nových státech v letech 2005 až 2007 je vhodné stanovit maximální příspěvky Společenství za statistické zjišťování; tato úprava je potřebná z důvodu přistoupení a nebyla stanovena v aktu o přistoupení.
          
          (4) Toto nařízení stanoví pro zbývající období programu finanční rámec, který představuje prvotní referenci pro rozpočtový orgán při každoročním rozpočtovém procesu ve smyslu bodu 33 interinstitucionální dohody ze dne  6. května 1999  mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a o zdokonalení rozpočtového procesu(3),
          
          PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (EHS) č. 571/88 se mění takto:
          1. V čl. 14 odst. 1 se v prvním pododstavci doplňují nové odrážky, které znějí:
           Ť- 25000 EUR pro Maltu,
          - 200000 EUR pro Kypr,
          - 500000 EUR pro Estonsko a Slovinsko,
          - 700000 EUR pro Slovensko,
          - 1100000 EUR pro Českou republiku, Lotyšsko a Litvu,
          - 2000000 EUR pro Maďarsko a Polsko.ť
          
          2. V čl. 14 odst. 1 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:
           ŤFinanční rámec pro provádění tohoto programu se včetně položek nezbytných pro řízení projektu Eurofarm stanoví na 43,7 milionu EUR pro období 2004-2006.
          Částka pro období 2007-2009 bude stanovena rozpočtovým a normotvorným orgánem na návrh Komise na základě nového finančního výhledu pro období začínající rokem 2007.
          Roční položky budou rozpočtovým orgánem schváleny v mezích finančního výhledu.ť
          
          
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          Ustanovení čl. 1 odst. 1 je použitelné ode dne  1. května 2004 .
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          V Bruselu dne  22. června 2004 .
           Za Evropský parlament
           předseda
          P.  Cox
           Za Radu
           předseda
          J.  Walsh
          (1) Stanovisko Evropského parlamentu ze dne  21. dubna 2004  (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady z  21. června 2004 .
          (2) Úř. věst. L 56, 2.3.1988, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).
          (3) Úř. věst. C 172, 18.6.1999, s. 1. Dohoda ve znění rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 2003/429/ES (Úř. věst. L 147, 14.6.2003, s. 25).


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.