Nařízení Komise (ES) č. 1437/2004 ze dne 11. srpna 2004, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96 o zápisu některých názvů do «Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení» («Valençay», «Scottish Farmed Salmon», «Ternera de Extremadura» a »Aceite de Mallorca» nebo «Aceite mallorquín» nebo «Oli de Mallorca» nebo «Oli mallorquí»)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1437/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 1437/2004 ze dne 11. srpna 2004 , kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96 o zápisu některých názvů do ŤRejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označeníť ( ŤValençayť , ŤScottish Farmed Salmonť , ŤTernera de Extremadurať a ŤAceite de Mallorcať nebo ŤAceite mallorquínť nebo ŤOli de Mallorcať nebo ŤOli mallorquíť )
          
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 ze dne 14. července 1992 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a bezpečnosti potravin(1), a zejména čl. 6 odst. 3 a 4 uvedeného nařízení,
          
          vzhledem k těmto důvodům:
          
          (1) V souladu s článkem 5 nařízení (EHS) č. 2081/92 Francie předala Komisi žádost o zápis názvu ŤValençayť jako označení původu, Spojené království předalo Komisi žádost o zápis názvu ŤScottish Farmed Salmonť jako zeměpisné označení, Španělsko předalo Komisi žádost o zápis názvu ŤTernera de Extremadurať jako zeměpisné označení a žádost o zápis názvu ŤAceite de Mallorcať nebo ŤAceite mallorquínť nebo ŤOli de Mallorcať nebo ŤOli mallorquíť jako označení původu.
          
          (2) V souladu s čl. 6 odst. 1 uvedeného nařízení bylo zjištěno, že vyhovují tomuto nařízení a zejména, že obsahují všechny prvky stanovené v článku 4 tohoto nařízení.
          
          (3) Žádná námitka na názvy uvedené v příloze tohoto nařízení podle článku 7 nařízení (EHS) č. 2081/92 nebyla u Komise vznesena po jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (2).
          
          (4) Tyto názvy mohou být následně zapsány do ŤRejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označeníť a být tak chráněny v rámci Společenství jako chráněné označení původu nebo chráněné zeměpisné označení.
          
          (5) Příloha tohoto nařízení doplňuje přílohu nařízení Komise (ES) č. 2400/96(3),
          
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          
          Článek 1
          
          Příloha nařízení (ES) č. 2400/96 se doplňuje o názvy uvedené v příloze tohoto nařízení a tyto názvy jsou zapsané jako chráněné označení původu (CHOP) nebo chráněné zeměpisné označení (CHZO) v ŤRejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označeníť podle čl. 6 odst. 3 nařízení (EHS) č. 2081/92.
          
          Článek 2
          
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie .
          
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 11. srpna 2004 .
          
          Za Komisi
          
          Franz Fischler
          
          člen Komise
          
          (1) Úř. věst. L 208, 24.7.1992, s. 1. Nařízení naposledy změněné nařízením (ES) č. 1215/2004 (Úř. věst. L 232, 1.7.2004, s. 21).
          
          (2) Úř. věst. C 236, 2.10.2003, s. 27 (Valençay).
          
          Úř. věst. C 246, 14.10.2003, s. 4 (Scottish Farmed Salmon).
          
          Úř. věst. C 246, 14.10.2003, s. 10 (Ternera de Extremadura).
          
          Úř. věst. C 246, 14.10.2003, s. 15 (Aceite de Mallorca nebo Aceite mallorquín nebo Oli de Mallorca nebo Oli mallorquí).
          
          (3) Úř. věst. L 327, 18.12.1996, s. 11. Nařízení naposledy změněné nařízením (ES) č. 1258/2004 (Úř. věst. L 239 , 9.7.2004, s. 5).
          
          PŘÍLOHA
          
          PRODUKTY Z PŘÍLOHY I SMLOUVY URČENÉ JAKO POTRAVINY
          
          Sýry
          
          FRANCIE
          
          Valençay (CHOP)
          
          Čerstvé ryby, měkkýši, korýši nebo výrobky z nich
          
          SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
          
          Scottish Farmed Salmon (CHZO)
          
          Čerstvé maso (a vnitřnosti)
          
          ŠPANĚLSKO
          
          Ternera de Extremadura (CHZO)
          
          Tuky (másla, margaríny, oleje apod.)
          
          ŠPANĚLSKO
          
          Aceite de Mallorca nebo Aceite mallorquín nebo Oli de Mallorca nebo Oli mallorquí (CHOP)


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.