Nařízení Komise (ES) č. 1438/2004 ze dne 11. srpna 2004, kterým se stanoví minimální cena pro hospodářský rok 2004/05, která se vyplácí producentům za sušené švestky a částka podpory výrobě sušených švestek

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1438/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 1438/2004 ze dne 11. srpna 2004 , kterým se stanoví minimální cena pro hospodářský rok 2004/05, která se vyplácí producentům za sušené švestky a částka podpory výrobě sušených švestek
          
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2201/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhu v odvětví produktů zpracovaných z ovoce a zeleniny(1), a zejména čl. 6b odst. 3 a čl. 6c odst. 7 uvedeného nařízení,
          
          vzhledem k těmto důvodům:
          
          (1) Nařízení Komise (ES) č. 1535/2003 ze dne 29. srpna 2003 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2201/96 týkající se systému podpory v odvětví produktů zpracovaných z ovoce a zeleniny(2), stanovuje v článku 3 tohoto nařízení data hospodářských roků.
          
          (2) Kritéria pro stanovení minimální ceny a částky podpory výrobě jsou stanoveny v článku 6b a článku 6c nařízení (ES) č. 2201/96.
          
          (3) Produkty, na něž jsou minimální cena a podpora stanoveny, jsou vymezeny v článku 3 nařízení Komise (ES) č. 464/1999 ze dne 3. března 1999 , kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2201/96 týkající se systému podpor sušených švestek(3) a vlastnosti, které tyto produkty musejí splňovat, jsou stanoveny v článku 2 uvedeného nařízení. Stanovit následně minimální cenu za sušené švestky a podporu výrobě sušených švestek za rok 2004/05.
          
          (4) Opatření přijatá v tomto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru produktů zpracovaných z ovoce a zeleniny,
          
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          
          Článek 1
          
          Pro hospodářský rok 2004/05:
          
          a) minimální cena podle článku 3 nařízení (ES) č. 2201/96 je stanovena na 1935,23 EUR za tunu výchozí čisté váhy sušených švestek Ente;
          
          b) podpora výrobě podle článku 4 uvedeného nařízení je stanovena na 923,17 EUR za tunu čisté váhy sušených švestek.
          
          Článek 2
          
          Toto nařízení nabývá účinnosti třetí den po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie .
          
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 11. srpna 2004 .
          
          Za Komisi
          
          Franz Fischler
          
          člen Komise
          
          (1) Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 29. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 386/2003 (Úř. věst. L 64, 2.3.2004, s. 25).
          
          (2) Úř. věst. L 218, 30.8.2003, s. 14. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1132/2004 (Úř. věst. L 219, 19.6.2004, s. 3).
          
          (3) Úř. věst. L 56, 4.3.1999, s. 8. Nařízení pozměněné nařízením (ES) č. 2198/2003 (Úř. věst. L 328, 17.12.2003, s. 20).


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.