Nařízení Komise (ES) č. 1443/2004 ze dne 12. srpna 2004, kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad u bílého cukru určeného do některých třetích zemí pro 2. dílčí nabídkové řízení vyhlášené v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 1327/2004

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1443/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 1443/2004 ze dne 12. srpna 2004 , kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad u bílého cukru určeného do některých třetích zemí pro 2. dílčí nabídkové řízení vyhlášené v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 1327/2004
          
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 ze dne 19. června 2001 o společné organizaci trhů v odvětví cukru(1), a zejména na čl. 27 odst. 5 druhý pododstavec uvedeného nařízení,
          
          vzhledem k těmto důvodům:
          
          (1) Nařízení Komise (ES) č. 1327/2004 ze dne 19. července 2004 , kterým bylo vyhlášeno stálé nabídkové řízení ke stanovení vývozních dávek a/nebo vývozních náhrad pro bílý cukr(2), pro hospodářský rok 2004/05, vyžaduje, aby pro vývoz tohoto cukru do některých třetích zemí byla vyhlášena dílčí nabídková řízení.
          
          (2) V souladu s čl. 9 odst. 1 nařízení (ES) č. 1327/2004 je případně třeba stanovit maximální výši náhrady pro příslušné dílčí nabídkové řízení, a to zejména s ohledem na současný stav a předpokládaný vývoj trhu s cukrem ve Společenství a světového trhu s cukrem.
          
          (3) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro cukr,
          
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          
          Článek 1
          
          Pro 2. dílčí nabídkové řízení pro bílý cukr vyhlášené v souladu s nařízením (ES) č. 1327/2004 se maximální výše vývozní náhrady stanoví na 47,280 EUR/100 kg.
          
          Článek 2
          
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 13. srpna 2004 .
          
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 12. srpna 2004 .
          
          Za Komisi
          
          Franz Fischler
          
          člen Komise
          
          (1) Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 39/2004 (Úř. věst. L 6, 10.1.2004, s. 16).
          
          (2) Úř. věst. L 246, 20.7.2004, s. 23.


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.