Nařízení Komise (ES) č. 1444/2004 ze dne 12. srpna 2004, kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1210/2004, pro hospodářský rok 2004/05

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1444/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 1444/2004 ze dne 12. srpna 2004 , kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1210/2004, pro hospodářský rok 2004/05
          
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 ze dne 19. června 2001 o společné organizaci trhů v odvětví cukru(1),
          
          s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1423/95 ze dne 23. června 1995 , kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dovoz výrobků v odvětví cukru jiných než melasa(2), a zejména na čl. 1 odst. 2 druhý pododstavec druhou větu a na čl. 3 odst. 1 uvedeného nařízení,
          
          vzhledem k těmto důvodům:
          
          (1) Nařízení Komise (ES) č. 1210/2004(3) stanovilo výše reprezentativních cen a dodatečných dovozních cel pro bílý cukr, surový cukr a některé sirupy pro hospodářský rok 2004/05. Tyto ceny a dovozní cla byly naposledy pozměněny nařizením Komise (ES) č. 1358/2004(4).
          
          (2) Informace, které má Komise v současnosti k dispozici, naznačují, že výše současných reprezentativních cen a dodatečných dovozních cel je třeba pozměnit v souladu s pravidly a podmínkami stanovenými nařízením (ES) č. 1423/95,
          
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          
          Článek 1
          
          Reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro produkty uvedené v článku 1 nařízení (ES) č. 1423/95, stanovené nařízením (ES) č. 1210/2004 pro hospodářský rok 2004/05, se pozměňují a jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení.
          
          Článek 2
          
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 13. srpna 2004 .
          
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 12. srpna 2004 .
          
          Za Komisi
          
          J. M. Silva Rodríguez
          
          generální ředitel pro zemědělství
          
          (1) Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 39/2004 (Úř. věst. L 6, 10.1.2004, s. 16).
          
          (2) Úř. věst. L 141, 24.6.1995, s. 16. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 624/98 (Úř. věst. L 85, 20.3.1998, s. 5).
          
          (3) Úř. věst. L 232, 1.7.2004, s. 11.
          
          (4) Úř. věst. L 252, 28.7.2004, s. 3.
          
          PŘÍLOHA
          
          >TABELPOSITION>


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.