Nařízení Komise (ES) č. 1445/2004 ze dne 12. srpna 2004 týkající se nabídek podaných v rámci nabídkového řízení dle nařízení (ES) č. 1341/2004 pro dovoz kukuřice

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1445/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 1445/2004 ze dne 12. srpna 2004 týkající se nabídek podaných v rámci nabídkového řízení dle nařízení (ES) č. 1341/2004 pro dovoz kukuřice
          
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami(1), a zejména na čl. 12 odst. 1 uvedeného nařízení,
          
          vzhledem k těmto důvodům:
          
          (1) Dle nařízení Komise (ES) č. 1341/2004(2) bylo vyhlášeno nabídkové řízení pro maximální snížení dovozního cla u kukuřice dovážené ze třetích zemí do Španělska.
          
          (2) Podle článku 7 nařízení Komise (ES) č. 1839/95(3) se Komise může rozhodnout, v souladu s postupem stanoveným v článku 25 nařízení (EHS) č. 1784/2003, o stanovení maximálního snížení dovozního cla. Přitom musí vzít v úvahu zejména kritéria stanovená v článcích 6 a 7 nařízení (ES) č. 1839/95. Zakázka je udělena těm účastníkům nabídkového řízení, jejichž nabídka odpovídá úrovni maximálního snížení nebo je nižší.
          
          (3) Použití výše uvedených kritérií v současné situaci na trhu s dotyčnou obilovinou vede ke stanovení maximálního snížení dovozního cla dle článku 1.
          
          (4) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,
          
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          
          Článek 1
          
          V případě nabídek podaných v období od 5. do 12. srpna 2004 v rámci nabídkového řízení dle nařízení (ES) č. 1341/2004 se maximální snížení dovozního cla u kukuřice stanovuje na 27,80 EUR/t pro maximální celkové množství 82500 t.
          
          Článek 2
          
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 13. srpna 2004 .
          
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 12. srpna 2004 .
          
          Za Komisi
          
          Olli Rehn
          
          člen Komise
          
          (1) Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78.
          
          (2) Úř. věst. L 249, 23.7.2004, s. 7.
          
          (3) Úř. věst. L 177, 28.7.1995, s. 4. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 777/2004 (Úř. věst. L 123, 27.4.2004, s. 50).


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.