Nařízení Komise (ES) č. 1446/2004 ze dne 13. srpna 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1446/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 1446/2004
          ze dne 13. srpna 2004
          o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu [1], a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.
          (2) Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 14. srpna 2004.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 13. srpna 2004.
          Za Komisi
          J. M. Silva Rodríguez
          generální ředitel pro zemědělství
          [1] Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1947/2002 (Úř. věst. L 299, 1.11.2002, s. 17).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          nařízení Komise ze dne 13. srpna 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny
          (EUR/100 kg) |
          Kód KN | Kódy třetích zemí | Standardní dovozní hodnota |
          07070005 | 052 | 92,6 |
          999 | 92,6 |
          07099070 | 052 | 78,8 |
          999 | 78,8 |
          08055010 | 382 | 55,0 |
          388 | 51,3 |
          508 | 46,6 |
          524 | 62,3 |
          528 | 60,2 |
          999 | 55,1 |
          08061010 | 052 | 95,4 |
          204 | 87,5 |
          220 | 100,7 |
          400 | 179,8 |
          624 | 139,6 |
          628 | 137,6 |
          999 | 123,4 |
          08081020, 08081050, 08081090 | 388 | 76,7 |
          400 | 104,4 |
          404 | 117,3 |
          508 | 69,7 |
          512 | 88,3 |
          528 | 108,5 |
          720 | 46,7 |
          800 | 167,5 |
          804 | 77,2 |
          999 | 95,1 |
          08082050 | 052 | 141,8 |
          388 | 95,3 |
          528 | 87,0 |
          999 | 108,0 |
          08093010, 08093090 | 052 | 150,2 |
          999 | 150,2 |
          08094005 | 052 | 101,8 |
          066 | 32,0 |
          093 | 41,6 |
          094 | 33,4 |
          400 | 240,6 |
          624 | 135,6 |
          999 | 97,5 |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.