Nařízení Komise (ES) č. 1448/2004 ze dne 13. srpna 2004 upravující nařízení (ES) č. 2771/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o intervenční opatření na trhu s máslem a smetanou

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1448/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 1448/2004
          ze dne 13. srpna 2004
          upravující nařízení (ES) č. 2771/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o intervenční opatření na trhu s máslem a smetanou
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky [1], a zejména na článek 10 tohoto nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Článek 21 nařízení Komise (ES) č. 2771/1999 [2] stanoví, že k intervenčnímu prodeji je určeno máslo, které vstoupilo do skladu před 1. dubnem 2002.
          (2) Za dané situace na trhu s máslem a zásob másla v intervenčním skladu je vhodné, aby k prodeji bylo poskytnuto máslo uložené do skladu před 1. červnem 2002.
          (3) Opatření uvedená v tomto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          V článku 21 nařízení (ES) č. 2771/1999 se datum " 1. duben 2002" nahrazuje datem " 1. červen 2002".
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu jako celek a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 13. srpna 2004.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 186/2004 (Úř. věst. L 29, 3.2.2004, s. 6).
          [2] Úř. věst. L 333, 24.12.1999, s. 11. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1236/2004 (Úř. věst. L 235, 6.7.2004, s. 4).
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.