Nařízení Komise (ES) č. 1453/2004 ze dne 16. srpna 2004, kterým se trvale povolují některé doplňkové látky v krmivech(Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1453/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1453/2004 ze dne  16. srpna 2004 , kterým se trvale povolují některé doplňkové látky v krmivech (Text s významem pro EHP)
          
          
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          
s ohledem na směrnici Rady 70/524/EHS ze dne  23. listopadu 1970  o doplňkových látkách v krmivech(1), a zejména na článek 3 a čl. 9d odst. 1 uvedené směrnice,
          
vzhledem k těmto důvodům:
          
(1) Směrnice 70/524/EHS upravuje povolování doplňkových látek používaných ve Společenství. Doplňkové látky uvedené v části II přílohy C tohoto nařízení mohou být při splnění určitých podmínek schváleny bez časového omezení.
          
          
(2) Používání přípravku z mikroorganismů  Bacillus licheniformis  (DSM 5749) a  Bacillus subtilis  (DSM 5750) bylo u kategorie zvířat  Ťprasniceť  poprvé dočasně povoleno nařízením Komise (ES) č. 2437/2000(2).
          
          
(3) Byly předloženy nové údaje mluvící ve prospěch udělení povolení používat tento přípravek bez časového omezení. Z vyhodnocení vyplývá, že podmínky stanovené pro takové povolení ve směrnici 70/524/EHS jsou splněny.
          
          
(4) V souladu s tím by mělo být používání přípravku u kategorie zvířat  Ťprasniceť , uvedené v příloze I, povoleno bez časového omezení.
          
          
(5) Používání přípravku z mikroorganismů  Bacillus cereus  var.  toyoi  (NCIMB 40112/CNCM I-1012) bylo u kategorie zvířat  Ťprasata na výkrmť  poprvé dočasně povoleno nařízením Komise (ES) č. 94/17/ES(3).
          
          
(6) Vědecký výbor pro výživu zvířat (SCAN) ve své zprávě o  Bacillus cereus  var.  toyoi  (NCIMB 40112/CNCM I-1012) přijaté  5. prosince 2001  potvrdil, že pro kategorie zvířat  Ťselatať ,  Ťprasata na výkrmť  a  Ťprasniceť  splňuje přípravek podmínky čl. 3a písm. b) směrnice 70/524/EHS. Zpráva Vědeckého výboru pro výživu zvířat se také vyjadřuje příznivě o účinnosti přípravku u kategorií zvířat  Ťselata do dvou měsícůť  a  Ťprasniceť .
          
          
(7) Byly předloženy nové údaje mluvící ve prospěch udělení povolení používat tento přípravek bez časového omezení.
          
          
(8) O stanovisko týkající se účinnosti tohoto přípravku jako doplňku pro kategorii zvířat  Ťprasata na výkrmť  byl požádán Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA). Ten se ve svém posudku ze dne  7. května 2004  vyjádřil o účinnosti přípravku příznivě a celkové posouzení prokazuje, že podmínky stanovené pro takové povolení ve směrnici 70/524/EHS jsou splněny.
          
          
(9) V souladu s tím by mělo být používání přípravku u kategorie zvířat  Ťprasata na výkrmť , uvedené v příloze I, povoleno bez časového omezení.
          
          
(10) Používání enzymového přípravku z 1,4-beta-xylanázy a endo-1,4-beta-glukanázy produkovaných  Aspergillus niger  (CBS 600.94), který je uveden v prvním řádku přílohy II, bylo u kategorií zvířat  Ťkuřata na výkrmť ,  Ťkrůty na výkrmť  a  Ťselatať  poprvé dočasně povoleno nařízením Komise (ES) č. 654/2000(4).
          
          
(11) Používání enzymového přípravku z endo-1,4-beta-glukanázy a endo-1,4-beta-xylanázy produkovaných  Aspergillus niger  (CBS 600.94), který je uveden ve druhém řádku přílohy II, bylo u kategorie zvířat  Ťkuřata na výkrmť  poprvé dočasně povoleno nařízením Komise (ES) č. 654/2000.
          
          
(12) Používání enzymového přípravku z endo-1,3(4)-beta-glukanázy produkované  Trichoderma longibrachiatum  (ATCC 2106) a endo-1,4-beta-xylanázy produkované  Trichoderma longibrachiatum  (IMI SD 135) a polygalakturonázy produkované  Aspergillus aculeatus  (CBS 589.94) bylo u kategorie zvířat  Ťprasata na výkrmť  poprvé dočasně povoleno nařízením Komise (ES) č. 2690/1999(5).
          
          
(13) Používání enzymového přípravku z endo-1,3(4)-beta-glukanázy a endo-1,4-beta-xylanázy produkovaných  Aspergillus niger  ( phoenicis ) (NRRL 25541) a alfa-amylázy produkované  Aspergillus oryzae  (ATCC 66222) bylo u kategorie zvířat  Ťselatať  poprvé dočasně povoleno nařízením Komise (ES) č. 1636/1999(6).
          
          
(14) Používání enzymového přípravku z endo-1,4-beta-xylanázy produkované  Trichoderma longibrachiatum  (CNCM MA 6 - 10W) bylo u kategorie zvířat  Ťkuřata na výkrmť  poprvé dočasně povoleno nařízením Komise (ES) č. 1436/98(7).
          
          
(15) Byly předloženy nové údaje mluvící ve prospěch udělení povolení používat těchto pět enzymových přípravků bez časového omezení. Z vyhodnocení vyplývá, že podmínky stanovené pro takové povolení ve směrnici 70/524/EHS jsou splněny.
          
          
(16) V souladu s tím by mělo být používání těchto pěti enzymových přípravků uvedených v příloze II povoleno bez časového omezení.
          
          
(17) Z posouzení těchto sedmi žádostí vyplývá, že je nutno vyžadovat určité postupy na ochranu pracovníků, kteří přicházejí do styku s doplňkovými látkami uvedenými v přílohách. Tuto ochranu je nutno zajistit uplatňováním směrnice Rady 89/391/EHS ze dne  12. června 1989  o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků při práci(8).
          
          
(18) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,
          
          
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          
Článek 1
          
Přípravky patřící do skupin  Ťmikroorganismyť  a  Ťenzymyť  uvedené v přílohách I a II jsou při splnění podmínek uvedených v těchto přílohách povoleny jako doplňkové látky ve výživě zvířat používané bez časového omezení.
          
Článek 2
          
Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
V Bruselu dne  16. srpna 2004 .
          
  Za Komisi
          
David  Byrne
          
  člen Komise
          
(1) Úř. věst. L 270, 14.12.1970, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1289/2004 (Úř. věst. L 243, 15.7.2004, s. 15).
          
(2) Úř. věst. L 280, 4.11.2000, s. 28.
          
(3) Úř. věst. L 105, 26. 4. 1994, s. 19.
          
(4) Úř. věst. L 79, 30.3.2000, s. 26.
          
(5) Úř. věst. L 326, 18.12.1999, s. 33.
          
(6) Úř. věst. L 194, 27.7.1999, s. 17.
          
(7) Úř. věst. L 191, 7.7.1998, s. 15.
          
(8) Úř. věst. L 183, 29.6.1989, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).
          
PŘÍLOHA I
          
          
          >TABELPOSITION>
          PŘÍLOHA II


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.