Nařízení Komise (ES) č. 1454/2004 ze dne 16. srpna 2004 o změně nařízení (ES) č. 2090/2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 386/90, pokud jde o fyzickou kontrolu prováděnou při vývozu zemědělských produktů, pro které jsou poskytovány náhrady

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1454/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1454/2004 ze dne  16. srpna 2004  o změně nařízení (ES) č. 2090/2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 386/90, pokud jde o fyzickou kontrolu prováděnou při vývozu zemědělských produktů, pro které jsou poskytovány náhrady
          
          
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          
s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 386/90 ze dne  12. února 1990  o kontrole prováděné při vývozu zemědělských produktů, pro které jsou poskytovány náhrady nebo jiné částky(1), a zejména na článek 6 uvedeného nařízení,
          
vzhledem k těmto důvodům:
          
(1) Čl. 10 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 2090/2002(2) ukládá členským státům, aby každý kalendářní rok provedly určitý počet kontrol záměny, jenž nesmí být nižší než počet dnů, kdy produkty, pro které je poskytována vývozní náhrada, opouštějí celní území Společenství. Je třeba jasně stanovit, že počet kontrol záměny nesmí být nižší než počet dnů či polovina počtu dnů, kdy zásilky produktů, pro které je poskytována vývozní náhrada, opouštějí celní území Společenství přes dotčený celní úřad výstupu, aniž by na ně byla připevněna celní závěra podle čl. 10 odst. 2.
          
          
(2) Článek 11 nařízení Komise (ES) č. 2090/2002 ukládá členským státům, aby předkládaly každoroční vyhodnocení provádění a účinnosti kontrol uskutečněných podle uvedeného nařízení, jakož i postupů použitých pro výběr zboží, které podléhá fyzické kontrole.
          
          
(3) Čl. 26 odst. 7 nařízení Komise (ES) č. 800/1999 ze dne  15. dubna 1999 , kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu vývozních náhrad pro zemědělské produkty(3) rovněž ukládá členským státům, aby předkládaly každoroční vyhodnocení provádění a účinnosti kontrol uskutečněných podle nařízení (ES) č. 2090/2002 týkajících se platebních prohlášení.
          
          
(4) Náležitosti těchto výročních zpráv je třeba stanovit podrobněji, aby se zajistila průhlednost a aby se umožnilo společné celkové hodnocení.
          
          
(5) Tyto výroční zprávy je třeba vypracovávat na uvedeném základě počínaje zprávou v roce 2005, která bude popisovat situaci v roce 2004. Vzhledem k tomu, že členské státy možná budou nuceny provést organizační změny nutné pro sběr informací o požadované hodnotě náhrad, mohou se rozhodnout, že tyto informace poskytnou až počínaje zprávou v roce 2006, která bude popisovat situaci v roce 2005.
          
          
(6) Řídící výbor pro mléko a mléčné výrobky nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené předsedou,
          
          
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          
Článek 1
          
Nařízení (ES) č. 2090/2002 se mění takto:
          
1. V článku 10 odst. 2 se druhý a třetí pododstavec nahrazuje tímto zněním:
          
  ŤPočet kontrol záměny provedených za každý kalendářní rok nesmí být nižší než počet dnů, kdy zásilky produktů, pro které je poskytována vývozní náhrada, na něž není připevněna celní závěra podle prvního pododstavce, opouštějí celní území Společenství přes dotčený celní úřad výstupu.
          
Dotýká-li se kontrola záměny pouze jednoho vývozce, nesmí být tento počet nižší než polovina počtu dní, kdy zásilky produktů, pro které je poskytována vývozní náhrada, na něž není připevněna celní závěra podle prvního pododstavce, opouštějí celní území Společenství přes dotčený celní úřad výstupu.ť
          
          
2. Článek 11 se nahrazuje tímto zněním:
          
  ŤČlánek 11
          
Každý rok do 1. května zašlou členské státy Komisi hodnotící zprávu o provádění a účinnosti kontrol uskutečněných podle tohoto nařízení, jakož i postupů použitých pro výběr zboží, které podléhá fyzické kontrole. Tato zpráva bude zahrnovat náležitosti uvedené v seznamu v příloze III týkající se vývozních prohlášení přijatých mezi 1. lednem a 31. prosincem předchozího roku.
          
Zprávy budou předloženy na CD-ROM kompatibilním s normou ISO 9660 či na srovnatelném médiu pro úschovu elektronických dat a na papíře.
          
Ve zprávě z roku 2005 zahrnující prohlášení přijatá v roce 2004 se mohou členské státy rozhodnout, že nebudou uvádět:
          
finanční dopady nesrovnalostí v rozmezí 200-4000 EUR pod bodem 1.5, 2.5 a 10.3 přílohy III,
          
údaje požadované pod bodem 1.7 přílohy III.ť
          
          
          
3. Znění přílohy tohoto nařízení se přidává jako příloha III.
          
          
Článek 2
          
Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
V Bruselu dne  16. srpna 2004 .
          
  Za Komisi
          
Franz  Fischler
          
  člen Komise
          
(1) Úř. věst. L 42, 16.2.1990, s. 6. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 163/94 (Úř. věst. L 24, 29.1.1994, s. 2).
          
(2) Úř. věst. L 322, 27.11.2002, s. 4. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 909/2004 (Úř. věst. L 163, 30.4.2004, s. 61).
          
(3) Úř. věst. L 102, 17.4.1999, s. 11. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 671/2004 (Úř. věst. L 105, 14.4.2004, s. 5).
          
PŘÍLOHA
          
          
          
PŘÍLOHA III
          
          
NÁLEŽITOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVY PODLE ČLÁNKU 11
          
1. Provádění kontrol na vývozním celním úřadě
          
          
1.1Počet vývozních prohlášení za jednotlivá odvětví na jednotlivých celních úřadech, která nejsou vyjmuta podle článku 2 pro výpočet minimálních procent kontroly.
          
1.2Uvedení informace, zda prohlášení byla vyjmuta podle čl. 2 odst. 2 písm. a) nebo podle čl. 2 odst. 2 písm. b).
          
1.3Počet fyzických kontrol provedených v jednotlivých odvětvích na jednotlivých celních úřadech.
          
1.4V příslušných případech seznam celních úřadů, jež používají sníženou míru kontrol podle čl. 6 písm. c).
          
1.5Počet kontrol podle jednotlivých odvětví, které vedly k zjištění nesrovnalostí, zjištěné finanční dopady nesrovnalostí, u nichž požadovaná hodnota náhrad přesahuje 200 EUR, případně i číslo jednací používané v korespondenci podle článku 3 nařízení Rady (EHS) č. 595/91(1).
          
1.6V příslušných případech aktualizace počtu nesrovnalostí, které byly Komisi oznámeny v předchozích výročních zprávách.
          
1.7Požadovaná hodnota náhrad podle odvětví, do nichž spadají prohlášení, která prošla fyzickou kontrolou.
          
2. Provádění kontrol záměny na celním úřadě výstupu
          
          
2.1Počet dní pro jednotlivé celní úřady výstupu, kdy zásilky produktů, pro které je poskytována vývozní náhrada, opustily celní území Společenství přes dotyčný celní úřad výstupu, aniž by na ně byla připevněna celní závěra podle prvního pododstavce čl. 10 odst. 2.
          
2.2Počet kontrol záměny uvedených v čl. 10 odst. 2 provedených na jednotlivých celních úřadech výstupu.
          
2.3Počet vývozních prohlášení u nichž vývozní celní úřad nepřipevnil celní závěru na dopravní prostředek či na obal.
          
Počet celních prohlášení, u nichž celní závěry připevněné na výstupu byly odstraněny jinak než za celního dohledu, nebo kde byly celní závěry porušeny, nebo kde nebylo uděleno zproštění použití celní závěry podle čl. 357 odst. 4 nařízení (EHS) č. 2454/93.
          
2.4Počet zvláštních kontrol záměny uvedených v čl. 10 odst. 2a tohoto nařízení provedených na jednotlivých celních úřadech.
          
2.5Počet kontrol záměny podle čl. 10 odst. 2 tohoto nařízení, které vedly ke zjištění nesrovnalostí vyšších než hodnota náhrady 200 EUR, včetně, v příslušných případech, jednacího čísla používaného v korespondenci podle čl. 3 nařízení (EHS) č. 595/91.
          
Počet zvláštních kontrol záměny uvedených v čl. 10 odst. 2a tohoto nařízení, které vedly ke zjištění nesrovnalostí vyšších než hodnota náhrady 200 EUR, včetně, v příslušných případech, jednacího čísla používaného v korespondenci podle čl. 3 nařízení (EHS) č. 595/91.
          
2.6V příslušných případech aktualizace počtu nesrovnalostí, které byly Komisi oznámeny v předchozí výroční zprávě.
          
2.7Do jaké míry používaly celní úřady výstupu čl. 10 odst. 7 tohoto nařízení, a jaké údaje poskytly dotčené platební agentury.
          
3. Postupy pro výběr zásilek pro fyzické kontroly
          
          
3.1Popis postupů pro výběr zásilek pro fyzické kontroly a jejich účinnosti.
          
4. Úpravy systému či strategie analýzy rizika
          
          
Informace v bodu 4.1 se požadují od členských států, které používají analýzu rizika podle čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 386/90.
          
4.1Popis všech úprav opatření oznámených Komisi podle čl. 3 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 3122/94(2).
          
5. Podrobné údaje o systémech výběru a o systémech analýzy rizika
          
          
Informace v bodech 5.1-5.4 se požadují od členských států, které používají analýzu rizika podle čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 3122/94. Tyto údaje se předkládají jen v případě, kdy došlo ke změnám oproti předchozí zprávě.
          
  Informace v bodu 5.5 se požadují od členských států, které nepoužívají analýzu rizika podle čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 3122/94.
          
5.1Popis případného jednotného systému vedení záznamů o míře váhy rizika souvisejícího s každou zásilkou.
          
5.2Popis intervalů pro periodické hodnocení a přezkoumávání posuzovaných rizik.
          
5.3Popis systému kontroly a zpětné vazby určeného k tomu, aby se zabezpečilo, že se provádí cílené kontroly nebo se vedou záznamy o uspokojivých důvodech, proč tyto kontroly provedeny nebyly.
          
5.4Pokud v posledních obdobích, za něž se předkládaly zprávy, neproběhlo přezkoumání postupů pro hodnocení rizika (viz bod 5.2), vysvětlete, proč stávající hodnocení nadále zůstává odpovídajícím prostředkem k zajištění účinnosti fyzických kontrol.
          
5.5Pokud se analýza rizika podle čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 3122/94 nepoužívá, vysvětlete, proč stávající systém kontrol nadále zůstává odpovídajícím prostředkem k zajištění účinnosti fyzických kontrol.
          
6. Koordinace s nařízením (EHS) č. 4045/89
          
          
6.1Popis opatření podle čl. 5 nařízení (EHS) č. 386/90, k nimž se přistoupilo s cílem zlepšit koordinaci s nařízením (EHS) č. 4045/89.
          
7. Potíže s používáním nařízení (EHS) č. 386/90 a tohoto nařízení
          
          
7.1Popis potíží zaznamenaných při používání nařízení (EHS) č. 386/90 nebo tohoto nařízení a popis opatření, k nimž se přistoupilo s cílem tyto potíže překonat, nebo návrhů, které k tomu mají přispět.
          
8. Hodnocení provedených kontrol
          
          
8.1Hodnocení, zda kontroly proběhly uspokojivě.
          
8.2Uveďte, zda se osvědčovatel uvedený v článku 3 nařízení Komise (ES) č. 1663/95(3) ve své poslední zprávě podle čl. 3 odst. 1 uvedeného nařízení vyjádřil k provádění fyzických kontrol a kontrol záměny, a označte příslušné místo dané zprávy (kapitolu, stranu atd.). Obsahuje-li tato zpráva i doporučení ohledně zlepšení systému fyzických kontrol a kontrol záměny, uveďte, která opatření ke zlepšení systému se realizují.
          
8.3Členské státy, které do vypracování výroční zprávy neprovedly opatření zmíněná v bodu 8.2, tuto skutečnost oznámí do 31. července roku, kdy je výroční zpráva předkládána.
          
9. Návrhy na zlepšení
          
          
9.1Uveďte případně návrhy na zlepšení používání nařízení nebo na vylepšení nařízení samotného.
          
10. Fyzické kontroly výrobků a zboží, na něž se vztahuje předběžné financování podle čl. 26 odst. 7 nařízení (ES) č. 800/1999
          
          
U fyzických kontrol, prováděných na základě platebních prohlášení v rámci používání článků 4 a 5 nařízení (ES) č. 565/80(4), se uvede:
          
10.1Počet platebních prohlášení za jednotlivá odvětví na jednotlivých celních úřadech, která nejsou vyjmuta podle článku 2 tohoto nařízení pro výpočet minimálních procent kontroly.
          
10.2Počet fyzických kontrol v jednotlivých odvětvích na jednotlivých celních úřadech.
          
10.3Počet kontrol podle jednotlivých odvětví, které vedly k zjištění nesrovnalostí, zjištěné finanční dopady nesrovnalostí, u nichž požadovaná hodnota náhrad přesahuje 200 eur, případně i číslo jednací používané v korespondenci podle článku 3 nařízení (EHS) č. 595/91.
          
(1) Úř. věst. L 67, 14.3.1991, s. 11.
          
(2) Úř. věst. L 330, 21.12.1994, s. 31.
          
(3) Úř. věst. L 158, 8.7.1995, s. 6.
          
(4) Úř. věst. L 62, 7.3.2001, s. 5..


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.