Nařízení Komise (ES) č. 1455/2004 ze dne 16. srpna 2004 o povolení přídavné látky «Avatec 15 %», která patří do skupiny kokcidiostatik a jiných lékařských látek v krmivech na dobu deseti let(Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1455/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1455/2004 ze dne  16. srpna 2004  o povolení přídavné látky  ŤAvatec 15 %ť , která patří do skupiny kokcidiostatik a jiných lékařských látek v krmivech na dobu deseti let (Text s významem pro EHP)
          
          
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          
s ohledem na směrnici Rady 70/524/EHS ze dne  23. listopadu 1970  o doplňkových látkách v krmivech(1), a zejména na článek 9g odst. 5 písm. b) této směrnice,
          
vzhledem k těmto důvodům:
          
(1) V souladu se směrnicí 70/524/EHS kokcidiostatika, která byla zařazena do přílohy I této směrnice před  1. lednem 1988 , byla prozatímně schválena od  1. dubna 1998  a převedena do kapitoly I přílohy B s tím, že budou přehodnocena jako přídavné látky, vázané na osobu, která je zodpovědná za jejich uvedení do oběhu. Produkt lasalocid sodium, Avatec 15 %, je přídavnou látkou, která patří do skupiny  ŤKokcidiostatika a jiné lékařské látkyť , uvedené v kapitole I přílohy B směrnice 70/524/EHS.
          
          
(2) Osoba, která je zodpovědná za uvedení látky Avatec 15 % do oběhu, předložila žádost o povolení a dokumentaci v souladu s článkem 9g odst. 2 a 4 uvedené směrnice.
          
          
(3) Článek 9g odst. 6 směrnice 70/524/EHS umožňuje automatické prodloužení doby platnosti povolení přídavných látek až do doby, než Komise přijme ve věci této látky rozhodnutí, z důvodů, které jsou mimo kontrolu držitele povolení, s tím, že rozhodnutí o žádosti není možné přijmout před uplynutím platnosti povolení. Toto opatření se vztahuje na povolení látky Avatec 15 %. Komise dne  26. dubna 2001  požádala Vědecký výbor pro výživu zvířat o hodnocení všech rizik a tento požadavek byl následně odeslán Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin. Během procesu přehodnocování bylo vzneseno několik požadavků na doplňující informace, což znemožnilo dokončit přehodnocení v časovém limitu, požadovaném článkem 9g.
          
          
(4) Vědecká rada pro přídavné látky a produkty nebo látky používané ve výživě zvířat při Evropském úřadu pro bezpečnost potravin vydala kladné vyjádření s ohledem na bezpečnost a účinnost látky Avatec 15 % pro výkrm kuřat a kuřic.
          
          
(5) Přehodnocení látky Avatec 15 %, které bylo provedeno Komisí, ukázalo, že příslušné podmínky stanovené směrnicí 70/524/EHS jsou splněny. Látka Avatec 15 % by proto měla být povolena na dobu deseti let jako přídavná látka vázaná na osobu, která je zodpovědná za její uvedení do oběhu a zařazená v kapitole I seznamu uvedeného v článku 9t písm. b) zmíněné směrnice.
          
          
(6) Protože nyní je povolení používání přídavné látky spojeno s osobou, která jej uvádí do oběhu a nahrazuje předchozí povolení, které nebylo vázáno na žádnou osobu, je vhodné zrušit toto předchozí povolení.
          
          
(7) Protože neexistují žádné bezpečnostní důvody pro okamžité vyřazení produktu lasalocid sodium z trhu, je vhodné po přechodné období v délce šesti měsíců umožnit využívání stávajících zásob této přídavné látky.
          
          
(8) Opatření stanovená v tomto nařízení jsou v souladu s názorem Stálého výboru pro potravní řetězec a zdraví zvířat,
          
          
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          
Článek 1
          
Kapitola I přílohy B směrnice 70/524/EHS se mění takto: Přídavná látka Lasalocid sodium, která patří do skupiny  ŤKokcidiostatika a ostatní lékařské látkyť , bude vyřazena.
          
Článek 2
          
Používání přídavné látky Avatec 15 %, která patří do skupiny  ŤKokcidiostika a ostatní lékařské látkyť  dle ustanovení v příloze k tomuto nařízení, je povoleno pro výživu zvířat za podmínek stanovených v této příloze.
          
Článek 3
          
Po dobu šesti měsíců od vstoupení tohoto nařízení v platnost je dovoleno využívat stávající zásoby látky lasalocid sodium.
          
Článek 4
          
Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
V Bruselu dne  16. srpna 2004 .
          
  Za Komisi
          
David  Byrne
          
  člen Komise
          
(1) Úř. věst. L 270, 14.12.1970, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1289/2004 (Úř. věst. L 243, 15.7.2004, s. 15).
          
PŘÍLOHA


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.