Nařízení Komise (ES) č. 1461/2004 ze dne 17. srpna 2004, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1520/2000, pokud jde o některé částky stanovené v článku 14 uvedeného nařízení

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1461/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1461/2004 ze dne  17. srpna 2004 , kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1520/2000, pokud jde o některé částky stanovené v článku 14 uvedeného nařízení
          
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 3448/93 ze dne  6. prosince 1993  o právní úpravě obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů(1), a zejména na čl. 8 odst. 3 první pododstavec uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Oznámení obdržené od členských států ukazují, že vyplácení plateb z rezervy uvedené v čl. 14 odst. 1 prvním pododstavci nařízení Komise (ES) č. 1520/2000 ze dne  13. července 2000 , kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu poskytování vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, a kritéria pro stanovení výše těchto náhrad(2), bylo v období od začátku rozpočtového roku do  1. května 2004  častější než v předchozím rozpočtovém roce.
          
          (2) Aby se zabránilo tomu, že tato zvýšená míra používání rezervy povede k narušení obchodu, které by mohlo postihnout provozovatele využívající této rezervy, je vhodné odchylně od čl. 14 odst. 1 a 3 nařízení (ES) č. 1520/2000 zvýšit částky stanovené v uvedených ustanoveních pro stávající rozpočtový rok.
          
          (3) Opatření stanovená v tomto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro horizontální otázky týkající se obchodu se zpracovanými zemědělskými produkty neuvedenými v příloze I Smlouvy,
          
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Odchylně od čl. 14 odst. 1 a 3 nařízení (ES) č. 1520/2000 a pro rozpočtový rok končící  15. října 2004 :
          1. se rozmezí celkové rezervy uvedené v odst. 1 prvním pododstavci zvyšuje na 45 milionů EUR;
          2. se částka uvedená v odst. 3 druhém pododstavci zvyšuje na 35 milionů EUR.
          
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a je přímo použitelné ve všech členských státech.
          V Bruselu dne  17. srpna 2004 .
           Za Komisi
          Franz  Fischler
           člen Komise
          (1) Úř. věst. L 318, 20.12.1993, s. 18. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2580/2000 (Úř. věst. L 298, 25.11.2000, s. 5).
          (2) Úř. věst. L 177, 15.7.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 886/2004 (Úř. věst. L 168, 1.5.2004, s. 14).


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.