Nařízení Komise (ES) č. 1465/2004 ze dne 17. srpna 2004, kterým se trvale povoluje doplňková látka v krmivech(Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1465/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1465/2004 ze dne  17. srpna 2004 , kterým se trvale povoluje doplňková látka v krmivech (Text s významem pro EHP)
          
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na směrnici Rady 70/524/EHS ze dne  23. listopadu 1970  o doplňkových látkách v krmivech(1), a zejména na článek 3 a čl. 9d odst. 1 uvedené směrnice,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Směrnice 70/524/EHS stanoví, že žádná doplňková látka nesmí být uvedena do oběhu, pokud tato látka nebyla povolena Společenstvím. Doplňkové látky uvedené v části II přílohy C uvedené směrnice mohou být povoleny bez časového omezení za předpokladu, že jsou splněny určité podmínky.
          
          (2) Použití enzymového přípravku 6-fytázy produkované  Aspergillus oryzaen  (DSM 11857) bylo poprvé dočasně povoleno nařízením Komise (ES) č. 1353/2000(2) pro výkrm kuřat, pro nosnice, pro výkrm krocanů a krůt, pro selata a výkrm prasat a nařízením Komise (ES) č. 261/2003(3) pro prasnice.
          
          (3) Na podporu žádosti o časově neomezené povolení tohoto přípravku byly předloženy nové údaje. Z posouzení vyplývá, že podmínky stanovené pro toto povolení ve směrnici 70/524/EHS byly splněny.
          
          (4) V souladu s tím by mělo být použití tohoto přípravku povoleno bez časového omezení, a to za podmínek stanovených v příloze.
          
          (5) Z posouzení tohoto přípravku vyplývá, že na ochranu pracovníků před expozicí doplňkové látce stanovené v příloze by měly být vyžadovány určité postupy. Tato ochrana by měla být zaručena uplatňováním směrnice Rady 89/391/EHS ze dne  12. června 1989  o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci(4).
          
          (6) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,
          
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ
          Článek 1
          Přípravek náležející do skupiny  Ťenzymůť , jak je uvedeno v příloze, se povoluje pro časově neomezené použití jako doplňková látka ve výživě zvířat za podmínek stanovených v uvedené příloze.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          V Bruselu dne  17. srpna 2004 .
           Za Komisi
          David  Byrne
           člen Komise
          (1) Úř. věst. L 270, 14.12.1970, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná nařízením Komise (ES) č. 1289/2004 (Úř. věst. L 243, 15.7.2004, s. 15).
          (2) Úř. věst. L 155, 28.6.2000, s. 15.
           (3) Úř. věst. L 37, 13.2.2003, s. 12.
          (4) Úř. věst. L 183, 29.6.1989, s. 1. Směrnice ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).
          PŘÍLOHA


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.