Nařízení Komise (ES) č. 1470/2004 ze dne 18. srpna 2004, kterým se na hospodářský rok 2004/05 stanoví částky podpory pěstování révy určené k produkci některých druhů hrozinek a podpory výsadby vinic zasažených mšičkou

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1470/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1470/2004 ze dne  18. srpna 2004 , kterým se na hospodářský rok 2004/05 stanoví částky podpory pěstování révy určené k produkci některých druhů hrozinek a podpory výsadby vinic zasažených mšičkou
          
          
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2201/96 ze dne  28. října 1996  o společné organizaci trhu v odvětví produktů zpracovaných z ovoce a zeleniny(1), a zejména na čl. 7 odst. 5 tohoto nařízení,
          
vzhledem k těmto důvodům:
          
(1) Čl. 7 odst. 1 druhý pododstavec nařízení (ES) č. 2201/96 uvádí kritéria pro stanovení podpory pěstování révy, která je určena k výrobě hrozinek druhu sultánky a Moscatel a hrozinky Corinthe.
          
          
(2) Čl. 7 odst. 1 třetí pododstavec nařízení (ES) č. 2201/96 stanovuje možnost odlišit částku podpory podle odrůd hroznů. Stanovuje, že uvedená částka může být odlišena také podle dalších faktorů, které mohou ovlivnit výnosy. V případě sultánek tedy stanovit doplňkové odlišení mezi plochami, které byly zasaženy mšičkou a ostatními.
          
          
(3) Za hospodářský rok 2003/04 nebylo při ověření ploch, na nichž se pěstuje réva podle čl. 7 odst. 1 první pododstavec nařízení (ES) č. 2201/96, zjištěno překročení maximálních zaručených ploch stanovených v čl. 2 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 1621/1999 ze dne  22. července 1999  o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 2201/96 o podpoře pěstování révy určené k produkci některých druhů hrozinek(2).
          
          
(4) Stanovit podporu pěstování uvedených vinných hroznů pro hospodářský rok 2004/05.
          
          
(5) Stanovit dále podporu, která se přizná producentům vysazujícím révu v boji proti mšičce za podmínek stanovených v čl. 7 odst. 4 nařízení (ES) č. 2201/96.
          
          
(6) Opatření přijatá v tomto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru produktů zpracovaných z ovoce a zeleniny,
          
          
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          
Článek 1
          
1. Na hospodářský rok 2004/05 je podpora pěstování stanovenému v čl. 7 odst. 1 nařízení (ES) č. 2201/96 stanovena na:
          
a) 2806 EUR za hektar pěstební plochy hroznů druhu sultánky, zasažených mšičkou nebo znovu vysazené v období kratším než pět let;
          
b) 3847 EUR za hektar ostatních pěstebních ploch hrozinek druhu sultánky;
          
c) 3391 EUR za hektar pěstební plochy hrozinek druhu Corinthe;
          
d) 969 EUR za hektar pěstební plochy hrozinek druhu Moscatel.
          
          
2. Na hospodářský rok 2004/05 je podpora výsadbě podle čl. 7 odst. 4 nařízení (ES) č. 2201/96 stanovena na 3917 EUR za hektar.
          
3. Podle čl. 7 odst. 4 druhá věta nařízení (ES) č. 2201/96 podpora stanovená v odstavci 1 tohoto článku není vyplacena v případě, že se vyplatí podpora stanovená v odstavci 2.
          
Článek 2
          
Toto nařízení nabývá účinnosti třetí den po vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          
Toto nařízení je závazné ve celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
V Bruselu dne  18. srpna 2004 .
          
  Za Komisi
          
Franz  Fischler
          
  člen Komise
          
(1) Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 29. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 386/2004 (Úř. věst. L 64, 2.3.2004, s. 25).
          
(2) Úř. věst. L 192, 24.7.1999, s. 21. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1880/2001 (Úř. věst. L 258, 27.9.2001, s. 14).


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.