Nařízení Komise (ES) č. 1471/2004 ze dne 18. srpna 2004, měnící přílohu XI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o dovoz jelenovitých výrobků z Kanady a Spojených států(Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1471/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1471/2004 ze dne  18. srpna 2004 , měnící přílohu XI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o dovoz jelenovitých výrobků z Kanady a Spojených států (Text s významem pro EHP)
          
          
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          
s ohledem na smlouvu o založení Evropského společenství,
          
s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 z  22. května 2001  o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií(1), a zejména na první odstavec článku 23 uvedeného nařízení,
          
vzhledem k těmto důvodům:
          
(1) Bylo hlášeno chronické chřadnutí farmových a volně žijících jelenovitých a losů v Kanadě a Spojených státech. Dosud nebyly jinde potvrzeny domácí případy tohoto onemocnění.
          
          
(2) Ve svém stanovisku z  6. - 7. března 2003  doporučil Vědecký řídící výbor zesílenou ochranu zdraví zvířat a veřejného zdraví ve Společenství před rizikem představovaným chronickým chřadnutím jelenovitých v Kanadě a Spojených státech.
          
          
(3) Jelikož se Kanada a Spojené státy neobjevují na seznamu třetích zemí schválených pro vyvážení nedomácích přežvýkavců do Společenství stanoveném v rozhodnutí Rady 79/542/EHS, kterým se stanoví seznam třetích zemí nebo částí třetích zemí a veterinární podmínky a osvědčení pro dovoz některých živých zvířat a jejich čerstvého masa do Společenství(2), je vývoz živých jelenovitých z těchto zemí do Společenství již předem vyloučen.
          
          
(4) Směrnice Rady 92/65/EHS, kterou se stanovují veterinární podmínky, kterými se řídí obchod a dovoz zvířat, spermatu, vajíček a embryí, které nepodléhají veterinárním požadavkům stanoveným ve zvláštních pravidlech Společenství uvedených v příloze A odst. 1 ke směrnici 90/425/EHS(3), do Společenství, stanovuje, že do Společenství se může dovážet pouze sperma, vajíčka a embrya některých vyjmenovaných druhů. Jelenovité druhy zde nejsou zahrnuty. Proto je dovoz spermatu, embryí a vajíček jelenovitých zvířat do Společenství již předem vyloučen.
          
          
(5) Měla by být zavedena opatření, která minimalizují potenciální hrozbu pro veřejné zdraví a zdraví zvířat představovanou dovozem čerstvého masa, masných výrobků a masných přípravků z farmových a volně žijících jelenovitých.
          
          
(6) Proto by se podle toho mělo novelizovat nařízení (ES) č. 999/2001.
          
          
(7) Opatření stanovená v tomto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravní řetězec a zdraví zvířat,
          
          
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          
Článek 1
          
Příloha XI k nařízení (ES) č. 999/2001 se mění v souladu s přílohou k tomuto nařízení.
          
Článek 2
          
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          
Použije se ode dne  1. ledna 2005 .
          
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
V Bruselu dne  18. srpna 2004 .
          
  Za Komisi
          
David  Byrne
          
  člen Komise
          
(1) Úř. věst. L 147, 31.5.2001, str. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 876/2004 (Úř. věst. L 162, 30.4.2004, str. 52).
          
(2) Úř. věst. L 146, 14.6.1979, str. 15. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím Komise 2004/554/ES (Úř. věst. L 248, 9.7.2004, str. 1).
          
(3) Úř. věst. L 268, 14.9.1992, str. 54. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2004/68/ES (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 320).
          
PŘÍLOHA
          
          
V části D přílohy XI se přidává následující bod 4:
          
  Ť4. a) Bude-li do Společenství dovezeno z Kanady nebo Spojených států maso farmové zvěře definované ve směrnici Rady 91/495/EHS(1), masné přípravky definované ve směrnici Rady 94/65/ES(2) a masné výrobky definované ve směrnici Rady 77/99/EHS(3) získané z farmových jelenovitých zvířat, musí veterinární osvědčení doprovázet prohlášení podepsané kompetentním úřadem země výroby v následujícím znění:
          
  ŤTento výrobek obsahuje nebo je získán výhradně z masa, mimo drobů a míchy, jelenovitých zvířat, která byla vyšetřena na chronické chřadnutí histopatologickou, imunohistochemickou nebo jinou diagnostickou metodou uznávanou kompetentním úřadem s negativními výsledky, a není získán ze zvířat pocházejících ze stáda, kde bylo potvrzeno chronické chřadnutí nebo zde existuje oficiální podezřeníť
          
          
b) Bude-li do Společenství dovezeno z Kanady nebo Spojených států maso zvěře definované ve směrnici Rady 92/45/EHS(4), masné přípravky definované ve směrnici Rady 94/65/ES a masné výrobky definované ve směrnici Rady 77/99/EHS získané z volně žijících jelenovitých zvířat, musí veterinární osvědčení doprovázet prohlášení podepsané kompetentním úřadem země výroby v následujícím znění:
          
  ŤTento výrobek obsahuje nebo je získán výhradně z masa, mimo drobů a míchy, jelenovitých zvířat, která byla vyšetřena na chronické chřadnutí histopatologickou, imunohistochemickou nebo jinou diagnostickou metodou uznávanou kompetentním úřadem s negativními výsledky, a není získán ze zvířat pocházejících z regionu, kde bylo v posledních třech letech potvrzeno chronické chřadnutí nebo zde existuje oficiální podezření.ť
          
ť
          
          
(1) Úř. věst. L 268, 24.9.1991, str. 41.
          
(2) Úř. věst. L 368, 31.12.1994, str. 10.
          
(3) Úř. věst. L 26, 31.1.1977, str. 85.
          
(4) Úř. věst. L 268, 14.9.1992, str. 35.


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.