Nařízení Komise (ES) č. 1473/2004 ze dne 18. srpna 2004 stanovující dotace pro skladování rozinek a sušených fíků bez dalšího zpracování, v prodejní kampani 2003/04

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1473/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1473/2004 ze dne  18. srpna 2004  stanovující dotace pro skladování rozinek a sušených fíků bez dalšího zpracování, v prodejní kampani 2003/04
          
          
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          
s ohledem na smlouvu o založení Evropského společenství,
          
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2201/96 z  28. října 1996  o společném uspořádání trhů v sektoru zpracovaných výrobků z ovoce a zeleniny(1), a zejména na čl. 9 odst. 8,
          
vzhledem k těmto důvodům:
          
(1) Čl. 9 odst. 4 nařízení (ES) č. 2201/96 stanovuje, že subjektům zajišťujícím uskladnění bude přidělena dotace podle množství zakoupených rozinek sultánek, rozinek korintek a sušených fíků, a to po celou dobu jejich skladování.
          
          
(2) Článek 3 nařízení Komise (ES) č. 1535/2003 z  29. srpna 2003  o způsobu uplatnění nařízení Rady (ES) č. 2201/96 týkající se dotačního titulu produkce v sektoru zpracovaných produktů z ovoce a zeleniny(2), stanovuje data prodejní kampaně.
          
          
(3) Je vhodné stanovit dotace pro skladování rozinek a sušených fíků bez dalšího zpracování v prodejní kampani 2003/04 a k tomuto účelu je třeba vzít na vědomí ustanovení článku 7 nařízení Komise (ES) č. 1622/1999 z  23. července 1999 , který upravuje způsob uplatnění nařízení Rady (ES) č. 2201/96 týkajícího se režimu skladování aplikovatelného na rozinky a sušené fíky bez dalšího zpracování(3) a dále je třeba vzít na vědomí skutečnost, že se dotace na skladování vypočítávají podle technických nákladů na uskladnění a podle financování pořizovací ceny zaplacené za uskladněné produkty.
          
          
(4) Opatření v tomto nařízení jsou v souladu s názorem Řídícího výboru pro výrobky zpracované z ovoce a zeleniny,
          
          
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          
Článek 1
          
Pro výrobky prodávané v období 2003/04 je dotace upravená čl. 9 odst. 4 nařízení (ES) č. 2201/96 následující:
          
a) 0,1106 EUR na den a tunu netto až do  28. února 2005  a 0,0846 EUR na den a tunu netto od  1. března 2005  pro rozinky;
          
b) 0,0949 EUR na den a tunu netto pro sušené fíky.
          
          
Článek 2
          
Toto nařízení vstoupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
V Bruselu dne  18. srpna 2004 .
          
  Za Komisi
          
Franz  Fischler
          
  člen Komise
          
(1) Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 29. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 386/2004 (Úř. věst. L 64, 2.3.2004, s. 25).
          
(2) Úř. věst. L 218, 29.8.2003, s. 14. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1132/2004 (Úř. věst. L 219, 19.6.2004, str. 3).
          
(3) Úř. věst. L 192, 24.7.1999, s. 33.


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.