Nařízení Komise (ES) č. 1474/2004 ze dne 18. srpna 2004, kterým se mění nařízení Rady č. 2368/2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní trh se surovými diamanty

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1474/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1474/2004 ze dne  18. srpna 2004 , kterým se mění nařízení Rady č. 2368/2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní trh se surovými diamanty
          
          
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2368/2002 ze dne  20. prosince 2002 , kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní trh se surovými diamanty(1), a zejména na článek 19 uvedeného nařízení,
          
vzhledem k těmto důvodům:
          
(1) Německo jmenovalo dva orgány jako orgány Společenství a uvědomilo o tom Komisi. Komise došla k závěru, že byly poskytnuty dostatečné důkazy, že tyto orgány jsou schopné spolehlivě, včas, účinně a náležitě plnit úkoly požadované kapitolami II, III a V nařízení (ES) č. 2368/2002.
          
          
(2) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem výboru uvedeného v článku 22 nařízení (ES) č. 2368/2002,
          
          
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          
Článek 1
          
Příloha III nařízení (ES) č. 2368/2002 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          
Článek 2
          
Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
V Bruselu dne  18. srpna 2004 .
          
  Za Komisi
          
Christopher  Patten
          
  člen Komise
          
(1) Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 28. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1459/2004 (Úř. věst. L 269, 17.8.2004, s. 26).
          
PŘÍLOHA
          
          
Příloha III nařízení (ES) č. 2368/2002 se mění takto:
          
Na konec přílohy III nařízení (ES) č. 2368/2002 se vkládá text, který zní:
          
  Ť3. Hauptzollamt Koblenz
          
- Zollamt Idar-Oberstein -
          
Zertifizierungsstelle für Rohdiamanten
          
Hauptstraße 197
          
D-55743 Idar-Oberstein
          
Německo
          
Tel. (49-6781) 56 27-0
          
Fax: (49-6781) 56 27-19
          
e-mail: zaio@hzako.bfinv.deť
          
          
          
Pro účely čl. 5 odst. 3, článků 6, 9, 10, čl. 14 odst. 3, článků 15 a 17 nařízení (ES) č. 2368/2002 je příslušným orgánem v Německu :
          
  ŤOberfinanzdirektion Koblenz
          
- Zoll- und Verbrauchsteuerabteilung -
          
Vorort Außenwirtschaftsrecht
          
Postfach 10 07 64
          
D-67407 Neustadt a. d. Weinstraße
          
Německo
          
Tel: (49-6321) 894-0
          
Fax: (49-6321) 894-850
          
e-mail: diamond.cert@ofdko-nw.bfinv.deť


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.