Nařízení Komise (ES) č. 1475/2004 ze dne 18. srpna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 596/2004 o pravidlech režimu vývozních certifikátů v oblasti vajec

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1475/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1475/2004 ze dne  18. srpna 2004 , kterým se mění nařízení (ES) č. 596/2004 o pravidlech režimu vývozních certifikátů v oblasti vajec
          
          
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          
s ohledem na smlouvu o založení Evropského společenství,
          
s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2771/75 ze dne  29. října 1975  o společné organizaci trhu v oblasti vajec(1), a zejména na čl. 3 odst. 2 a čl. 8 odst. 13,
          
vzhledem k těmto důvodům:
          
(1) Hospodářské podmínky na vývozním trhu vajec a vaječných výrobků jsou velmi rozmanité a proměnlivé. Je proto nutné upřesnit podmínky, za jakých budou v tomto sektoru u jednotlivých výrobků přidělovány vývozní náhrady.
          
          
(2) Abychom lépe dosáhli cílů spojených s adaptací metody přidělování množstevních kvót, které mohou být vyvezeny s náhradou, a účinněji využili disponibilní zdroje, stanovené čl. 8 odst. 2 nařízení (EHS) č. 2771/75, je nutné rozšířit podmínky, stanovené čl. 3 odst. 4 nařízení Komise (ES) č. 596/2004(2), za kterých může Komise přijmout opatření na omezení vydávání nebo podávání žádostí týkajících se vývozních certifikátů během stanoveného období na rozmyšlenou běžícího po podání žádosti.
          
          
(3) Zároveň je nutné stanovit, za jakých podmínek mohou být tato opatření přijata v závislosti na místě určení.
          
          
(4) Je tedy nutné změnit nařízení (ES) č. 596/2004.
          
          
(5) Opatření stanovená stávajícím nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro drůbeží maso a vejce,
          
          
SCHVÁLILA TOTO NAŘÍZENÍ:
          
Článek 1
          
Článek 3 nařízení (ES) č. 596/2004 je pozměněn následujícím způsobem:
          
  1. Odstavec 4 se nahrazuje následujícím textem:
          
  Ť4. Jestliže by vydávání vývozních certifikátů vedlo nebo mohlo vést k překročení disponibilních rozpočtových prostředků nebo k vyčerpání maximálního množství, které může být vzhledem k limitům obsaženým v čl. 8 odst. 12 nařízení (EHS) č. 2771/75 během zvažovaného období s náhradou vyvezeno nebo by neumožnilo zajistit kontinuitu vývozu během zbývajícího sledovaného období, Komise může:
          
a) stanovit jednotné procento uspokojení požadovaných množství;
          
b) zamítnout žádosti, u kterých vývozní certifikáty dosud nebyly uděleny;
          
c) pozastavit podávání žádostí týkajících se vývozních certifikátů maximálně na dobu pěti pracovních dnů s výhradou možnosti rozhodnout v souladu s postupem stanoveným článkem 17 nařízení (EHS) č. 2771/75 o zastavení na delší období.
          
          
Žádosti o vývozní certifikáty podané během období pozastavení jsou nepřípustné.
          
Opatření stanovená v prvním odstavci mohou být přijata či upravena dle kategorie výrobku a místa určení.ť
          
          
2. Vkládá se následující odstavec 4a:
          
  Ť4 a Opatření stanovená v odstavci 4 mohou být rovněž přijata, pokud se žádosti o vývozní certifikáty týkají množství, která překračují nebo by mohla překročit běžná množství stanovená na jedno místo určení a pokud vydání požadovaných certifikátů s sebou nese riziko spekulace, porušení hospodářské soutěže mezi hospodářskými subjekty nebo narušení příslušných obchodních výměn nebo trhu Společenství.ť
          
          
          
Článek 2
          
Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
  V Bruselu dne  18. srpna 2004 .
          
  Za Komisi
          
Franz  Fischler
          
  člen Komise
          
(1) Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 49. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 806/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1).
          
(2) Úř. věst. L 94, 31.3.2004, s. 33.


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.