Nařízení Komise (ES) č. 1476/2004 ze dne 18. srpna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 97/2004, kterým se opravují nařízení (ES) č. 2281/2003 a (ES) č. 2299/2003, kterými se stanoví světová tržní cena nevyzrněné bavlny

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1476/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1476/2004 ze dne  18. srpna 2004 , kterým se mění nařízení (ES) č. 97/2004, kterým se opravují nařízení (ES) č. 2281/2003 a (ES) č. 2299/2003, kterými se stanoví světová tržní cena nevyzrněné bavlny
          
          
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          
s ohledem na akt o přistoupení Řecka, a zejména na protokol č. 4 o bavlně tohoto aktu(1),
          
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1051/2001 ze dne  22. května 2001  o podpoře pro produkci bavlny(2), a zejména na článek 4 uvedeného nařízení,
          
vzhledem k těmto důvodům:
          
(1) Použitelnost nařízení (ES) č. 97/2004(3) se chybně stanovuje na základě žádosti zúčastněných stran. Tuto chybu je třeba opravit.
          
          
(2) Vzhledem k nutnosti opravit tuto chybu je třeba stanovit jako datum vstupu tohoto nařízení v platnost den jeho vyhlášení,
          
          
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          
Článek 1
          
Nařízení (ES) č. 97/2004 se mění takto: V čl. 3 druhém a třetím pododstavci se zrušují slova  ŤNa žádost zúčastněné stranyť .
          
Článek 2
          
Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Použije se ode dne  22. ledna 2004 .
          
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
V Bruselu dne  18. srpna 2004 .
          
  Za Komisi
          
J. M.  Silva Rodríguez
          
  generální ředitel pro zemědělství
          
(1) Protokol naposledy pozměněný nařízením Rady (ES) č. 1050/2001 (Úř. věst. L 148, 1.6.2001, s. 1).
          
(2) Úř. věst. L 148, 1.6.2001, s. 3.
          
(3) Úř. věst. L 15, 22.1.2004, s. 12.


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.