Nařízení Komise (ES) č. 1481/2004 ze dne 19. srpna 2004, kterým se mění nařízení Komise (EHS) č. 2092/91 o ekologické produkci zemědělských produktů a k tomu se vztahujícímu označování ekologických výrobků a potravin

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1481/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1481/2004 ze dne  19. srpna 2004 , kterým se mění nařízení Komise (EHS) č. 2092/91 o ekologické produkci zemědělských produktů a k tomu se vztahujícímu označování ekologických výrobků a potravin
          
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Komise (EHS) č. 2092/91 ze dne  24. června 1991  o ekologické produkci zemědělských produktů a k tomu se vztahujícímu označování ekologických produktů a potravin,(1) a zejména na druhou a třetí odrážku článku 13 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Po přistoupení nových členských států již typografie definovaná pro značku Společenství grafickou příručkou stanovenou přílohou V část B.4 nařízení (EHS) 2092/91 neobsahuje všechny potřebné znaky a diakritická znaménka ve všech oficiálních jazycích. Proto musejí být v grafické příručce povoleny další typografické znaky.
          
          (2) Příloha VI oddíl C nařízení (EHS) č. 2092/91 stanoví seznam ingrediencí zemědělského původu, které nebyly vyrobeny ekologicky, ale které mohou být použity k výrobě potravin za podmínek stanovených v článku 5 tohoto nařízení, pokud nejsou takové ingredience získané ekologickými výrobními postupy ve Společenství k dispozici v dostatečném množství.
          
          (3) Poté, co bylo prokázáno, že organicky vyrobená střívka nejsou ve Společenství v dostatečném množství k dispozici, byla příloha VI oddíl C nařízení (EHS) č. 2092/91 pozměněna nařízením Komise (ES) č. 473/2002(2), aby střívka byla na přechodné období končící  1. dubna 2004  zahrnuta do seznamu zemědělských ingrediencí.
          
          (4) Nicméně se ukazuje, že dostupnost ekologicky vyrobených střívek zůstává stále velmi omezená, a že je nepravděpodobné, že v budoucnosti jich budou k dispozici dostatečná množství. Je proto nezbytné povolit používání střívek, která nebyla vyrobena podle zásad ekologického zemědělství, bez jakýchkoliv časových omezení.
          
          (5) Nařízení (EHS) č. 2092/91 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
          
          (6) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu s názorem Komise utvořeným ve shodě s článkem 14 nařízení (EHS) č. 2092/91,
          
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (EHS) č. 2092/91se mění takto:
          1. Část B.4 oddíl 2.4 (Typografie) přílohy V se nahrazuje tímto:
           ŤPro text používejte Frutiger nebo Myriád tučné zhuštěné verzálky. Velikost písmen textu bude omezena v souladu s pravidly stanovenými oddílem 2.6.ť
          
          2. V oddílu C bod C.3 přílohy VI se u položky pro  Ťstřívkať  zrušují slova  Ťpouze do  1. dubna 2004 ť .
          
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské Unie .
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          V Bruselu dne  19. srpna 2004 .
           Za Komisi
          Franz  Fischler
           člen Komise
          (1) Úř. věst. L 198, 22.7.1991, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 746/2004 (Úř. věst. L 122, 26.4.2004, s. 10).
          (2) Úř. věst. L 75, 16.3.2002, s. 21. Nařízení pozměněné nařízením (ES) č. 746/2004.


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.