Nařízení Komise (ES) č. 1483/2004 ze dne 20. srpna 2004, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96 o zápisu některých označení do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení («Carne de la Sierra de Guadarrama», «Ternera de Navarra» nebo «Nafarroako Aratxea», «Carne de Vacuno del País Vasco» nebo «Euskal Okela», «Ternera Asturiana» a »Carne de Cantabria»)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1483/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1483/2004 ze dne  20. srpna 2004 , kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96 o zápisu některých označení do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení ( ŤCarne de la Sierra de Guadarramať ,  ŤTernera de Navarrať  nebo  ŤNafarroako Aratxeať ,  ŤCarne de Vacuno del País Vascoť  nebo  ŤEuskal Okelať ,  ŤTernera Asturianať  a  ŤCarne de Cantabriať )
          
          
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          
s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 ze dne  14. července 1992  o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a bezpečnosti potravin(1), a zejména čl. 6 odst. 3 a 4 tohoto nařízení,
          
vzhledem k těmto důvodům:
          
(1) V souladu s článkem 5 nařízení (EHS) č. 2081/92 podalo Španělsko u Komise pět žádostí o zápis názvů  ŤCarne de la Sierra de Guadarramať ,  ŤTernera de Navarrať  nebo  ŤNafarroako Aratxeať ,  ŤCarne de Vacuno del País Vascoť  nebo  ŤEuskal Okelať ,  ŤTernera Asturianať  a  ŤCarne de Cantabriať  jako zeměpisných označení.
          
          
(2) V souladu s čl. 6 odst. 1 uvedeného nařízení bylo zjištěno, že vyhovují tomuto nařízení a obsahují všechny prvky stanovené v čl. 4 tohoto nařízení.
          
          
(3) Žádná námitka proti označením uvedeným v příloze tohoto nařízení podle článku 7 nařízení (EHS) č. 2081/92 nebyla u Komise vznesena po jejich zveřejnění v  Úředním věstníku Evropské unie (2).
          
          
(4) Tato označení mohou být následně zapsána do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, a být tak chráněna v rámci Společenství jako chráněná zeměpisná označení.
          
          
(5) Příloha tohoto nařízení doplňuje přílohu nařízení Komise (ES) č. 2400/96(3),
          
          
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          
Článek 1
          
Označení uvedená v příloze tohoto nařízení doplňují přílohu nařízení (ES) č. 2400/96 a tato označení jsou zapsána jako chráněná zeměpisná označení (CHZO) v Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení stanoveném v čl. 6 odst. 3 nařízení (EHS) č. 2081/92.
          
Článek 2
          
Toto nařízení nabývá účinnosti dvacátý den po dni vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
V Bruselu dne  20. srpna 2004 .
          
  Za Komisi
          
Franz  Fischler
          
  člen Komise
          
(1) Úř. věst. L 208, 24.7.1992, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1215/2004 (Úř. věst. L 232, 1.7.2004, s. 21).
          
(2) Úř. věst. C 206, 2.9.2003, s. 11 (Carne de la Sierra de Guadarrama).
          
Úř. věst. C 207, 3.9.2003, s. 5 (Ternera de Navarra hebot Nafarroako Aratxea).
          
Úř. věst. C 207, 3.9.2003, s. 10 (Carne de Vacuno del País Vasco hebot Euskal Okela).
          
Úř. věst. C 207, 3.9.2003, s. 16 (Ternera Asturiana).
          
Úř. věst. C 212, 6.9.2003, s. 2 (Carne de Cantabria).
          
(3) Úř. věst. L 327, 18.12.1996, s. 11. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1258/2004 (Úř. věst. L 239, 9.7.2004, s. 5).
          
PŘÍLOHA
          
          
PRODUKTY URČENÉ JAKO POTRAVINY UVEDENÉ V PŘÍLOZE I SMLOUVY
          
Čerstvé maso (a vnitřnosti)
          
ŠPANĚLSKO
          
Carne de la Sierra de Guadarrama (CHZO)
          
Ternera de Navarra ou Nafarroako Aratxea (CHZO)
          
Carne de Vacuno del País Vasco ou Euskal Okela (CHZO)
          
Ternera Asturiana (CHZO)
          
Carne de Cantabria (CHZO)


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.