Nařízení Komise (ES) č. 1484/2004 ze dne 20. srpna 2004 o změně nařízení (ES) č. 917/2004 upravujícího způsoby uplatnění nařízení Rady (ES) č. 797/2004 o akcích, které mají zlepšit podmínky výroby a prodeje včelařských produktů

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1484/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1484/2004 ze dne  20. srpna 2004  o změně nařízení (ES) č. 917/2004 upravujícího způsoby uplatnění nařízení Rady (ES) č. 797/2004 o akcích, které mají zlepšit podmínky výroby a prodeje včelařských produktů
          
          
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          
s ohledem na smlouvu o založení Evropských společenství,
          
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 797/2004 z  26. dubna 2004  o akcích, které mají zlepšit podmínky výroby a prodeje včelařských produktů(1), a zejména na článek 6 tohoto nařízení,
          
vzhledem k těmto důvodům:
          
(1) Nařízení Komise (ES) č. 917/2004(2) stanovuje nezbytná opatření pro implementaci ročních národních programů definovaných nařízením (ES) č. 797/2004. Komunitární financování těchto programů probíhá podle včelařského inventáře každého členského státu figurujícího v příloze nařízení (ES) č. 917/2004.
          
          
(2) V komunikacích členských států, které mají aktualizovat strukturální údaje o situaci v sektoru tak, jak je to popsáno v čl. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 917/2004, došlo k adaptacím včelařského inventáře.
          
          
(3) Nařízení (ES) č. 917/2004 by tedy mělo být změněno.
          
          
(4) Nařízení (ES) č. 917/2004 počítá v čl. 2 odst. 3 s datem 31. srpna jako termínem pro ukončení akcí ročních programů, je na místě naplánovat uplatnění tohoto nařízení počínaje hospodářským rokem 2004/05.
          
          
(5) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro drůbeží maso a vejce,
          
          
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          
Článek 1
          
Příloha I nařízení (ES) č. 917/2004 se nahrazuje přílohou tohoto nařízení.
          
Článek 2
          
Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské Unie .
          
Poprvé se použije pro roční programy v hospodářském roce 2004/05.
          
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
V Bruselu dne  20. srpna 2004 .
          
  Za Komisi
          
Franz  Fischler
          
  člen Komise
          
(1) Úř. věst. L 125, 28.4.2004, s. 1.
          
(2) Úř. věst. L 163, 30.4.2004, s. 83.
          
PŘÍLOHA
          
          
          
  ŤPŘÍLOHA I


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.