Nařízení Komise (ES) č. 1485/2004 ze dne 20. srpna 2004, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96 o zápisu některých názvů do «Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení» (Pimiento Riojano)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1485/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1485/2004 ze dne  20. srpna 2004 , kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96 o zápisu některých názvů do  ŤRejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označeníť  (Pimiento Riojano)
          
          
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          
s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 ze dne  14. července 1992  o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin(1), a zejména na čl. 6 odst. 3 a 4 tohoto nařízení,
          
vzhledem k těmto důvodům:
          
(1) V souladu s článkem 5 nařízení (EHS) č. 2081/92 podalo Španělsko u Komise žádost o zápis názvu  ŤPimiento Riojanoť  jako zeměpisného označení.
          
          
(2) V souladu s čl. 6 odst. 1 uvedeného nařízení bylo zjištěno, že tento název vyhovuje tomuto nařízení a že obsahuje všechny prvky stanovené v článku 4 tohoto nařízení.
          
          
(3) Žádná námitka proti názvu uvedenému v příloze tohoto nařízení podle článku 7 nařízení (EHS) č. 2081/92 nebyla u Komise vznesena po jeho zveřejnění v  Úředním věstníku Evropské unie (2).
          
          
(4) Tento název může být následně zapsán do  ŤRejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označeníť , a být tak chráněn v rámci Společenství jako chráněné zeměpisné označení.
          
          
(5) Příloha tohoto nařízení doplňuje přílohu nařízení (ES) č. 2400/96(3),
          
          
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          
Článek 1
          
Název uvedený v příloze tohoto nařízení doplňuje přílohu nařízení (ES) č. 2400/96 a tento název je zapsán jako chráněné zeměpisné označení (CHZO) v  ŤRejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označeníť  stanoveném v čl. 6 odst. 3 nařízení (EHS) č. 2081/92.
          
Článek 2
          
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
V Bruselu dne  20. srpna 2004 .
          
  Za Komisi
          
Franz  Fischler
          
  člen Komise
          
(1) Úř. věst. L 208, 24.7.1992, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1215/2004 (Úř. věst. L 232, 1.7.2004, s. 21).
          
(2) Úř. věst. C 228, 24.9.2003, s. 5 (Pimiento Riojano).
          
(3) Úř. věst. L 327, 18.12.1996, s. 11. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1258/2004 (Úř. věst. L 239, 9.7.2004, s. 5).
          
PŘÍLOHA
          
          
VÝROBKY URČENÉ K LIDSKÉ SPOTŘEBĚ Z PŘÍLOHY I SMLOUVY
          
Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované
          
ŠPANĚLSKO
          
Pimiento Riojano (CHZO)


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.