Nařízení Komise (ES) č. 1486/2004 ze dne 20. srpna 2004, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96 o zápisu některých názvů do «Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení» (Farinheira de Estremoz e Borba, Domfront, Kiwi Latina, Valle del Belice a Noix du Périgord)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1486/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1486/2004 ze dne  20. srpna 2004 , kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96 o zápisu některých názvů do  ŤRejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označeníť  (Farinheira de Estremoz e Borba, Domfront, Kiwi Latina, Valle del Belice a Noix du Périgord)
          
          
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          
s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 ze dne  14. července 1992  o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin(1), a zejména na čl. 6 odst. 3 a 4 tohoto nařízení,
          
vzhledem k těmto důvodům:
          
(1) V souladu s článkem 5 nařízení (EHS) č. 2081/92 podalo Portugalsko u Komise žádost o zápis názvu  ŤFarinheira de Estremoz e Borbať  jako zeměpisné označení, Itálie podala u Komise žádost o zápis názvu  ŤKiwi Latinať  jako zeměpisného označení a názvu  ŤValle del Beliceť  jako označení původu, Francie podala u Komise dvě žádosti o zápis názvů  ŤDomfrontť  a  ŤNoix du Périgordť  jako označení původu.
          
          
(2) V souladu s čl. 6 odst. 1 uvedeného nařízení bylo zjištěno, že tyto názvy vyhovují tomuto nařízení a že obsahují všechny prvky stanovené v článku 4 tohoto nařízení.
          
          
(3) Žádná námitka proti názvům uvedeným v příloze tohoto nařízení podle článku 7 nařízení (EHS) č. 2081/92 nebyla u Komise vznesena po jejich zveřejnění v  Úředním věstníku Evropské unie (2).
          
          
(4) Těchto pět názvů může být následně zapsáno do  ŤRejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označeníť , a být tak chráněno v rámci Společenství jako chráněná zeměpisná označení a chráněná označení původu.
          
          
(5) Příloha nařízení (ES) č. 2400/96(3) se doplňuje přílohou tohoto nařízení,
          
          
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          
Článek 1
          
Pět názvů uvedených v příloze tohoto nařízení doplňuje přílohu nařízení (ES) č. 2400/96 a tyto názvy jsou zapsány jako chráněná zeměpisná označení (CHZO) nebo chráněná označení původu (CHOP) v  ŤRejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označeníť  stanoveném v čl. 6 odst. 3 nařízení (EHS) č. 2081/92.
          
Článek 2
          
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
V Bruselu dne  20. srpna 2004 .
          
  Za Komisi
          
Franz  Fischler
          
  člen Komise
          
(1) Úř. věst. L 208, 24.7.1992, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1215/2004 (Úř. věst. L 232, 1.7.2004, s. 21).
          
(2) Úř. věst. C 168, 13.7.2002, s. 10 (Farinheira de Estremoz e Borba).
          
Úř. věst. C 261, 30.10.2003, s. 6 (Domfront).
          
Úř. věst. C 262, 31.10.2003, s. 7 (Kiwi Latina).
          
Úř. věst. C 277, 18.11.2003, s. 9 (Valle del Belice).
          
Úř. věst. C 277, 18.11.2003, s. 12 (Noix du Périgord).
          
(3) Úř. věst. L 327, 18.12.1996, s. 11. Nařízení naposledy pozměněné nařízením č. 1258/2004 (Úř. věst. L 239, 9.7.2004, s. 5).
          
PŘÍLOHA
          
          
VÝROBKY URČENÉ K LIDSKÉ SPOTŘEBĚ Z PŘÍLOHY I SMLOUVY
          
Masné výrobky (sterilované, solené, uzené apod.)
          
PORTUGALSKO
          
Farinheira de Estremoz e Borba (CHZO)
          
Ostatní výrobky z přílohy I (koření apod.)
          
FRANCIE
          
Domfront (CHOP)
          
Tuky (máslo, margaríny, oleje apod.)
          
ITÁLIE
          
Valle del Belice (CHOP)
          
Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované
          
ITÁLIE
          
Kiwi Latina (CHZO)
          
FRANCIE
          
Noix du Périgord (CHOP)


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.