Nařízení Komise (ES) č. 1487/2004 ze dne 20. srpna 2004, kterým se pozastavují nákupy másla v některých členských státech

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1487/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1487/2004 ze dne  20. srpna 2004 , kterým se pozastavují nákupy másla v některých členských státech
          
          
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne  17. května 1999  o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky(1),
          
s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 2771/1999 ze dne  16. prosince 1999 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o intervenční opatření na trhu s máslem a smetanou(2), a zejména na článek 2 uvedeného nařízení,
          
vzhledem k těmto důvodům:
          
(1) Článek 2 nařízení (ES) č. 2771/1999 stanoví, že Komise zahajuje nebo pozastavuje nákupy v členském státě, jakmile bylo zjištěno, že se tržní cena v tomto členském státě nacházela po dva týdny za sebou podle případu buď na úrovni, která je nižší, nebo na úrovni, která se rovná 92 % intervenční ceny nebo je vyšší.
          
          
(2) Komise vypracovala poslední seznam členských států, v nichž byla intervence pozastavena, v nařízení Komise (ES) č. 1348/2004(3). Tento seznam musí být upraven, aby bral v úvahu nové tržní ceny, které oznámil Irsko a Slovensko podle článku 8 nařízení (ES) č. 2771/1999. Z důvodů jasnosti je vhodné tento seznam nahradit a zrušit nařízení (ES) č. 1348/2004,
          
          
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          
Článek 1
          
Nákupy másla podle čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 1255/1999 se pozastavují v Belgii, Dánsku, Německu, Řecku, Francii, Irsku, Itálii, Nizozemsku, Rakousku, Portugalsku, na Slovensko, v Lucembursku, Finsku, Švédsku a Spojeném království.
          
Článek 2
          
Nařízení (ES) č. 1348/2004 se zrušuje.
          
Článek 3
          
Toto nařízení vstupuje v platnost dnem  21. srpna 2004 .
          
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
V Bruselu dne  20. srpna 2004 .
          
  Za Komisi
          
Franz  Fischler
          
  člen Komise
          
(1) Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 186/2004 (Úř. věst. L 29, 3.2.2004, s. 6).
          
(2) Úř. věst. L 333, 24.12.1999, s. 11. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1236/2004 (Úř. věst. L 235, 6.7.2004, s. 4).
          
(3) Úř. věst. L 250, 24.7.2004, s. 6.


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.