Nařízení Κomise (ES) č. 1489/2004 ze dne 20. srpna 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 234/2004 o některých omezujících opatřeních vůči Libérii a o zrušení nařízení (ES) č. 1030/2003

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1489/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Naøízení Κ>ISO_2>omise  (ES) θ. 1489/2004 ze dne  20. srpna 2004 , kterύm se mμnν naψνzenν Rady (ES) θ. 234/2004 o nμkterύch omezujνcνch opatψenνch vωθi Libιrii a o zruΉenν naψνzenν (ES) θ. 1030/2003
          
          
KOMISE EVROPSKέCH SPOLEΘENSTVΝ,
          
s ohledem na Smlouvu o zaloΎenν Evropskιho spoleθenstvν,
          
s ohledem na naψνzenν Rady (ES) θ. 234/2004 ze dne  10. ϊnora 2004  o nμkterύch omezujνcνch opatψenνch vωθi Libιrii a o zruΉenν naψνzenν (ES) θ. 1030/2003(1), a zejmιna na θl. 9 pνsm. a) uvedenιho naψνzenν,
          
vzhledem k tμmto dωvodωm:
          
(1) Pψνloha I naψνzenν (ES) θ. 234/2004 obsahuje seznam pψνsluΉnύch orgαnω, kterι jsou povμψeny specifickύmi ϊlohami souvisejνcνmi s provαdμnνm uvedenιho naψνzenν.
          
          
(2) Dne  1. kvμtna 2004  pψistoupily Θeskα republika, Estonsko, Kypr, LotyΉsko, Litva, Maοarsko, Malta, Polsko, Slovinsko a Slovensko k Evropskι unii. Akt o pψistoupenν neobsahuje ustanovenν tύkajνcν se zmμny uvedenι pψνlohy.
          
          
(3) PψνsluΉnι orgαny novύch θlenskύch stαtω by proto mμly bύt od  1. kvμtna 2004  v uvedenι pψνloze zahrnuty,
          
          
PΨIJALA TOTO NAΨΝZENΝ:
          
Θlαnek 1
          
Pψνloha I naψνzenν (ES) θ. 234/2004 se mμnν v souladu s pψνlohou tohoto naψνzenν.
          
Θlαnek 2
          
Toto naψνzenν vstupuje v platnost prvnνm dnem po vyhlαΉenν v  Ϊψednνm vμstnνku Evropskι unie .
          
PouΎije se ode dne  1. kvμtna 2004 .
          
Toto naψνzenν je zαvaznι v celιm rozsahu a pψνmo pouΎitelnι ve vΉech θlenskύch stαtech.
          
V Bruselu dne  20. srpna 2004 .
          
  Za Komisi
          
Christopher  Patten
          
  θlen Komise
          
(1) Ϊψ. vμst. L 40, 12.2.2004, s. 1.
          
PΨΝLOHA
          
          
Pψνloha I naψνzenν (ES) θ. 234/2004 se mμnν takto:
          
1. Mezi ϊdaje pro Belgii a Dαnsko se vklαdα nαsledujνcν text:
          
  «ΘESKΑ REPUBLIKA
          
Ministerstvo prωmyslu a obchodu
          
Licenθnν sprαva
          
Na FrantiΉku 32
          
110 15 Praha 1
          
Tel: +420 22406 2720
          
Fax: +420 22422 1811»
          
          
          
2. Mezi ϊdaje pro Nμmecko a Ψecko se vklαdα nαsledujνcν text:
          
  «ESTONSKO
          
Eesti Vδlisministeerium
          
Islandi vδljak 1
          
15049 Tallinn
          
Tel: +372 6 317 100
          
Fax: +372 6 317 199
          
          
Finantsinspektsioon
          
Sakala 4
          
15030 Tallinn
          
Tel: +372 6680500
          
Fax: +372 6680501»
          
          
          
          
3. Mezi ϊdaje pro Itαlii a Lucembursko se vklαdα nαsledujνcν text:
          
  «KYPR
          
>ISO_7>Υπουργείο>ISO_2> >ISO_7>Εξωτερικών>ISO_2>
          
>ISO_7>Λεωφ>ISO_2>. >ISO_7>Προεδρικού>ISO_2> >ISO_7>Μεγάρου>ISO_2>
          
1447 >ISO_7>Λευκωσία>ISO_2>
          
>ISO_7>Τηλ>ISO_2>: +357-22-300600
          
>ISO_7>Φαξ>ISO_2>: +357-22-661881
          
          
Ministry of Foreign Affairs
          
Presidential Palace Avenue
          
1447 Nicosia
          
Tel: +357-22-300600
          
Fax: +357-22-661881
          
          
          
LOTY©SKO
          
Latvijas Republikas >ISO_4>ΐ>ISO_2>rlietu ministrija
          
Br>ISO_4>ο>ISO_2>v>ISO_4>ο>ISO_2>bas iela 36
          
R>ISO_4>ο>ISO_2>ga LV1395
          
Tel. Nr. (371) 7016201
          
Fax Nr. (371) 7828121
          
          
LITVA
          
Economics Department
          
Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania
          
J. Tumo-VaiΎganto 2
          
LT-2600 Vilnius
          
Tel.: 370 5 236 25 92
          
Fax: 370 5 231 30 90»
          
          
          
4. Mezi ϊdaje pro Lucembursko a Nizozemsko se vklαdα nαsledujνcν text:
          
  «MAΟARSKO
          
Gazdasαgi ιs Kφzlekedιsi Minisztιrium
          
  Engedιlyezιsi ιs Kφzigazgatαsi Hivatal
          
1024 Budapest
          
Margit kφrϊt 85
          
Tel: (36-1) 336 7300
          
Fax: (36-1) 336 7302
          
          
MALTA
          
Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet
          
Direttorat ta' l-Affarijiet Multilaterali
          
Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin
          
Palazzo Parisio
          
Triq il-Merkanti
          
Valletta CMR 02
          
Tel: +356 21 24 28 53
          
Fax: +356 21 25 15 20»
          
          
          
5. Mezi ϊdaje pro Rakousko a Portugalsko se vklαdα nαsledujνcν text:
          
  «POLSKO
          
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
          
Departament Prawno - Traktatowy
          
Al. J. CH. Szucha 23
          
PL-00-580 Warszawa
          
Tel. (48 22) 523 93 48
          
Fax (48 22) 523 91 29»
          
          
          
6. Mezi ϊdaje pro Portugalsko a Finsko se vklαdα nαsledujνcν text:
          
  «SLOVINSKO
          
Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia
          
PreΉernova 25
          
1000 Ljubljana
          
Tel: +386 1 478 20 00
          
Fax: +386 1 478 23 47
          
http://www.gov.si/mzz
          
          
SLOVENSKO
          
Ministerstvo hospodαrstva Slovenskej republiky
          
Sekcia obchodnύch vz»ahov a ochranspotrebiteϴa
          
Mierovα 19
          
827 15 Bratislava
          
tel: +421 2 4854 2116
          
fax: +421 2 4854 3116»
          
          
          
7. Za ϊdaj pro Spojenι krαlovstvν se doplςuje nαsledujνcν text:
          
  «EVROPSKΙ SPOLEΘENSTVΝ
          
Commission of the European Communities
          
Directorate-General for External Relations
          
Directorate CFSP
          
Unit A.2: Legal and institutional matters for external relations - Sanctions
          
CHAR 12/163
          
B-1049 Bruxelles/Brussel
          
Tel. (32-2) 295 81 48, 296 25 56
          
Fax (32-2) 296 75 63»


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.