Nařízení Komise (ES) č. 1492/2004 ze dne 23. srpna 2004 měnící nařízení (ES) č. 999/2001 Evropského parlamentu a Rady, pokud jde o eradikační opatření u přenosných spongiformních encefalopatií skotu, ovcí a koz, obchodování se spermatem a embryi ovcí a koz a jejich dovoz a o specifický rizikový materiál(Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1492/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1492/2004 ze dne  23. srpna 2004  měnící nařízení (ES) č. 999/2001 Evropského parlamentu a Rady, pokud jde o eradikační opatření u přenosných spongiformních encefalopatií skotu, ovcí a koz, obchodování se spermatem a embryi ovcí a koz a jejich dovoz a o specifický rizikový materiál (Text s významem pro EHP)
          
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 z  22. května 2001  o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií(1) a zejména na první odstavec článku 23 tohoto nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení (ES) č. 999/2001 stanovuje pravidla pro eradikační opatření, která musí být provedena po potvrzení přenosné spongiformní encefalopatie (TSE) u skotu, ovcí a koz.
          
          (2)  14. září 2000  došel Vědecký řídící výbor (VŘV) ve svém stanovisku k bovinní spongiformní encefalopatii (BSE) - týkajícím se utracení skotu - k závěru, že utracením porodní kohorty lze dosáhnout v podstatě stejného výsledku jako utracením stáda.  21. dubna 2004  přijal Panel Evropského úřadu pro bezpečnost potravin o biologických rizicích stanovisko, v němž došel k závěru, že neexistuje dostatek dalších argumentů, které by změnily stanovisko VŘV. Ustanovení týkající se utracení v nařízení (ES) č. 999/2001 by měla být sladěna s těmito stanovisky.
          
          (3) V zájmu jistoty legislativy Společenství je také nutné objasnit definici kohorty případu BSE a opatření, které se má učinit v souvislosti se zvířaty v kohortě, aby se předešlo různým výkladům.
          
          (4) Dále je nutné objasnit uplatňování opatření k eradikaci TSE, která se vztahují na březí bahnice a na zemědělské podniky mající mnohočetná stáda. Za účelem vyřešení praktických problémů by měla být změněna pravidla týkající se zemědělských podniků produkujících jehňata na výkrm, přivádění bahnic neznámého genotypu do infikovaných zemědělských podniků a časového období, během něhož se mají uplatňovat výjimky pro zničení zvířat v zemědělských podnicích nebo plemenech, kde je nízký výskyt alely ARR.
          
          (5) Na doporučení stanoviska VŘV ze  4. dubna 2002  byla do nařízení (ES) č. 999/2001 naposledy pozměněného nařízením Komise (ES) č. 260/2003(2) vsunuta opatření k eradikaci klusavky. Tato opatření se zaváděla postupně, aby se zohlednily hospodářské otázky. Podle důkazů, které jsou v současnosti k dispozici, je vysoce nepravděpodobné, že jatečně upravená těla zvířat mladších dvou měsíců obsahují významné množství nákazy, za předpokladu, že jsou odstraněny droby včetně hlavy. Měly by být provedeny další změny eradikačních opatření, aby se vyřešily problémy, jež se vyskytly v některých členských státech v souvislosti s těmito mladými zvířaty.
          
          (6) Je vhodné zavést omezení u zemědělských podniků při podezření na klusavku u ovce nebo kozy, aby se zamezilo pohybu jiných případně nakažených zvířat před potvrzením podezření.
          
          (7) Ukázalo se, že požadavky na testování za účelem zrušení omezení infikovaných zemědělských podniků jsou pro velká stáda ovcí příliš obtížné a měly by se změnit. Je také vhodné objasnit definici cílových skupin tohoto testování.
          
          (8) Všeobecná pravidla týkající se obchodování se spermatem a embryi ovcí a koz a jejich dovozu jsou stanovena ve směrnici Rady 92/65/EHS(3). V tomto nařízení by měla být stanovena konkrétní pravidla o TSE pro uvádění spermatu a embryí těchto druhů na trh.
          
          (9) V souladu se současnými ustanoveními uvedenými v nařízení (ES) č. 999/2001 o specifickém rizikovém materiálu, která ze seznamu specifického rizikového materiálu vylučují příčné výběžky bederních a hrudních obratlů, by se za specifický rizikový materiál neměly považovat ani trnové výběžky těchto obratlů, trnové a příčné výběžky krčních obratlů a střední hrana křížové kosti.
          
          (10) Podle toho by tedy mělo být novelizováno nařízení (ES) č. 999/2001.
          
          (11) Opatření stanovená v tomto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravní řetězec a zdraví zvířat,
          
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Mění se příloha I, VII, VIII, IX a XI nařízení (ES) č. 999/2001 v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstoupí v platnost dvacátý den po uveřejnění v  Úředním věstníku Evropské unie .
          Body 3 a 4 přílohy tohoto nařízení budou platit od  1. ledna 2005 .
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          V Bruselu dne  23. srpna 2004 .
           Za Komisi
          David  Byrne
           člen Komise
          (1) Úř. věst. L 147, 31.5.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 876/2004 (Úř. věst. L 162, 30.4.2004, s. 52).
          (2) Úř. věst. L 37, 13.2.2003, s. 7.
          (3) Úř. věst. L 268, 14.9.1992, s. 54. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2004/68/ES (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 320).
          PŘÍLOHA
          
          Příloha I, VII, VIII, IX a XI se mění takto:
          1. V příloze I se bod 2 nahrazuje tímto:
           Ť2. Pro účely tohoto nařízení platí také následující definice:
          a)  Ťpůvodní případ BSEť  znamená případ bovinní spongiformní encefalopatie, u nějž se jasně neprokázalo, že je zapříčiněn nákazou před dovozem živého zvířete;
          b)  Ťoddělená tuková tkáňť  znamená vnitřní a vnější tělesný tuk odstraněný v průběhu porážky a porcování, zvlášť čerstvý tuk ze srdce, podkožního tuku a ledvin skotu, a tuk z porcovacích místností;
          c)  Ťkohortať  znamená skupinu skotu, kam patří jak:
          i) zvířata narozená ve stejném stádu jako postižený kus skotu do 12 měsíců před datem narození postiženého kusu skotu nebo po něm, tak
          ii) zvířata, která v jakémkoliv období během prvního roku svého života byla chována spolu s postiženým kusem skotu během prvního roku jeho života.
          
          d)  Ťindikační případť  znamená první zvíře v zemědělském podniku nebo v epidemiologicky definované skupině, u něhož se potvrdila nákaza TSE.ť
          
          
          2. Příloha VII se nahrazuje takto:
          
          ŤPŘÍLOHA VII
          
          ERADIKACE PŘENOSNÉ SPONGIFORMNÍ ENCEFALOPATIE
          1. Informace uvedená v čl. 13 odst. 1 písm. b) musí udávat:
          a) v případě skotu:
          - všechny další přežvýkavce v zemědělském podniku zvířete, u něhož bylo onemocnění potvrzeno,
          - tam, kde bylo onemocnění potvrzeno u samice, její potomky narozené do dvou let před klinickým nástupem onemocnění nebo po něm,
          - všechna zvířata z kohorty zvířete, u něhož bylo onemocnění potvrzeno,
          - možný původ onemocnění,
          - další zvířata v zemědělském podniku zvířete, u něhož bylo onemocnění potvrzeno, nebo v jiných zemědělských podnicích, která se mohla infikovat původcem TSE nebo mohla být vystavena stejnému krmivu či zdroji kontaminace,
          - pohyb potenciálně kontaminovaného krmiva, jiného materiálu nebo jakýchkoliv jiných prostředků přenosu, které mohly přenést původce TSE do nebo z dotyčného zemědělského podniku;
          
          b) v případě ovcí a koz:
          - všechny přežvýkavce jiné než ovce a kozy v zemědělském podniku zvířete, u něhož bylo onemocnění potvrzeno,
          - pokud jsou identifikovatelní, rodiče a v případě samic všechna embrya, vajíčka a poslední potomky samice, u níž bylo onemocnění potvrzeno,
          - všechny další ovce a kozy v zemědělském podniku zvířete, u něhož bylo onemocnění potvrzeno, kromě těch, které jsou uvedeny ve druhé odrážce,
          - možný původ onemocnění a určení dalších zemědělských podniků, kde jsou zvířata, embrya nebo vajíčka, která se mohla infikovat původcem TSE nebo mohla být vystavena stejnému krmivu či zdroji kontaminace,
          - pohyb potenciálně kontaminovaného krmiva, jiného materiálu nebo jakýchkoliv jiných prostředků přenosu, které mohly přenést původce BSE do nebo z dotyčného zemědělského podniku.
          
          
          2. Opatření stanovená v čl. 13 odst. 1 písm. c) musí obsahovat alespoň:
          a) v případě potvrzení BSE u skotu zabití a úplné zničení skotu uvedeného v informaci, na niž odkazuje druhá a třetí odrážka bodu 1 písm. a); členský stát se však může rozhodnout:
          - nezabít a nezničit zvířata z kohorty uvedené ve třetí odrážce bodu 1 písm. a), jestliže byly předloženy důkazy, že tato zvířata neměla přístup ke stejnému krmivu jako postižené zvíře,
          - odložit zabití a zničení zvířat v kohortě uvedené ve třetí odrážce bodu 1 písm. a) do konce jejich produktivního života za předpokladu, že to jsou býci nepřetržitě chovaní v inseminační stanici a lze zajistit, že po smrti budou zcela zničeni;
          
          b) v případě potvrzení TSE u ovce nebo kozy od  1. října 2003  podle rozhodnutí kompetentního úřadu:
          i) buď zabití a úplné zničení všech zvířat, embryí a vajíček uvedených v informaci, na niž odkazuje druhá a třetí odrážka bodu 1 písm. b), nebo
          ii) zabití a úplné zničení všech zvířat, embryí a vajíček uvedených v informaci, na niž odkazuje druhá a třetí odrážka bodu 1 písm. b) s výjimkou:
          - plemenných beranů genotypu ARR/ARR,
          - chovných bahnic nesoucích alespoň jednu alelu ARR a žádnou alelu VRQ, a jestliže jsou tyto chovné bahnice v době poskytnutí informace březí, následně narozených jehňat, jestliže jejich genotyp splňuje požadavky tohoto odstavce,
          - ovcí nesoucích alespoň jednu alelu ARR, které jsou určeny výhradně na porážku,
          - jestliže tak rozhodne kompetentní úřad, ovcí a koz mladších dvou měsíců, které jsou určeny výhradně na porážku;
          
          iii) jestliže bylo nakažené zvíře přivedeno z jiného zemědělského podniku, může členský stát na základě anamnézy případu rozhodnout uplatnit eradikační opatření v zemědělském podniku původu kromě nebo místo zemědělského podniku, kde byla nákaza potvrzena; v případě půdy používané ke společné pastvě více než jednoho stáda může členský stát na základě odůvodněného zvážení všech epidemiologických faktorů rozhodnout, že uplatnění těchto opatření omezí na jediné stádo; tam, kde se v jednom zemědělském podniku chová více než jedno stádo, může členský stát rozhodnout, že omezí uplatnění opatření na stádo, kde byla klusavka potvrzena, za předpokladu, že bylo ověřeno, že stáda byla chována izolovaně a že šíření nákazy mezi stády přímým nebo nepřímým stykem je nepravděpodobné;
          
          c) v případě potvrzení BSE u ovce nebo kozy zabití a úplné zničení všech zvířat, embryí a vajíček uvedených v informaci, na niž odkazuje druhá až pátá odrážka bodu 1 písm. b).
          
          3. Jestliže je v jakémkoliv zemědělském podniku v daném členském státě podezření na klusavku u ovce nebo kozy, bude na všechny ovce a kozy z tohoto zemědělského podniku uvaleno oficiální omezení pohybu, dokud nebudou k dispozici výsledky vyšetření. Jestliže existují důkazy, že zemědělský podnik, kde bylo zvíře přítomno, když došlo k podezření na klusavku, pravděpodobně není zemědělským podnikem, kde zvíře mohlo být klusavce vystaveno, může kompetentní úřad podle dostupných epidemiologických informací rozhodnout, že oficiální omezení bude uvaleno na jiné zemědělské podniky nebo pouze na zemědělský podnik, kde došlo k vystavení.
          4. Do zemědělského podniku (podniků), kde bylo provedeno zničení v souladu s bodem 2 písm. b) podbodem i) nebo ii), mohou být přivedena pouze následující zvířata:
          a) samci ovcí genotypu ARR/ARR;
          b) samice ovcí nesoucí alespoň jednu alelu ARR a žádnou alelu VRQ;
          c) kozy za předpokladu, že:
          i) v zemědělském podniku nejsou přítomny žádné chovné ovce jiné než ty s genotypy uvedenými v písmenech a) a b);
          ii) po snížení stavu chovu bylo provedeno důkladné vyčištění a dezinfekce ustájovacích prostor zvířat na pozemku;
          iii) zemědělský podnik se musí podrobit intenzivnějšímu sledování TSE včetně testování všech koz starších 18 měsíců a:
          - buď poražených na konci produktivního života pro lidskou spotřebu, nebo těch
          - které zemřely nebo byly zabity v zemědělském podniku a které splňují kritéria uvedená v příloze III, kapitola A, část II, bod 3.
          
          
          
          5. V zemědělském podniku (podnicích), kde bylo provedeno zničení v souladu s bodem 2 písm. b) podbodem i) nebo ii), se mohou používat pouze následující ovčí zárodečné produkty:
          a) sperma beranů genotypu ARR/ARR;
          b) embrya nesoucí alespoň jednu alelu ARR a žádnou alelu VRQ.
          
          6. V průběhu přechodného období nejpozději do  1. ledna 2006  a odchylně od omezení stanoveného v bodě 4 písm. b) tam, kde je obtížné získat náhradu za ovce známého genotypu, může členský stát rozhodnout, že povolí, aby do zemědělského podniku (podniků) uvedených v bodě 2 písm. b) podbodě i) a ii) byly přivedeny bahnice neznámého genotypu, které nejsou březí.
          7. Po uplatnění opatření v zemědělském podniku uvedených v bodě 2 písm. b) podbodě i) a ii):
          a) nebude pohyb ovcí ARR/ARR ze zemědělského podniku podléhat žádnému omezení;
          b) ovce nesoucí pouze jednu alelu ARR mohou být ze zemědělského podniku přesunuty, pouze aby šly přímo na porážku pro lidskou spotřebu, nebo za účelem zničení; avšak
           - bahnice nesoucí jednu alelu ARR a žádnou alelu VRQ mohou být po uplatnění opatření v souladu s bodem 2 písm. b) podbodem ii) přesunuty do jiných zemědělských podniků, na něž se vztahuje omezení,
          - jestliže tak rozhodne kompetentní úřad, mohou být jehňata nesoucí jednu alelu ARR a žádnou alelu VRQ přesunuta do jiného zemědělského podniku výhradně za účelem výkrmu před porážkou; zemědělský podnik určení nebude obsahovat žádné ovce ani kozy jiné než ty, které jsou vykrmovány před porážkou, a nebude posílat živé ovce nebo kozy do jiných zemědělských podniků, pouze na přímou porážku;
          
          c) jestliže tak členský stát rozhodne, mohou být ovce a kozy mladší dvou měsíců přesunuty ze zemědělského podniku přímo na porážku pro lidskou spotřebu; hlava a orgány z břišní dutiny těchto zvířat však musí být zlikvidovány v souladu s čl. 4 odst. 2 písm. a), b) nebo c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002(1);
          d) aniž by bylo dotčeno písmeno c), mohou být ovce genotypů, které nejsou uvedeny v písmenu a) a b), přesunuty ze zemědělského podniku pouze za účelem zničení.
          
          8. Omezení uvedená v bodě 4, 5 a 7 budou pro zemědělský podnik nadále platit po dobu tří let od:
          a) dne dosažení statutu ARR/ARR u všech ovcí v zemědělském podniku, nebo
          b) posledního dne, kdy byla na pozemku chována jakákoliv ovce nebo koza, nebo
          c) v případě bodu 4 písm. c) ode dne, kdy začalo intenzivnější sledování TSE, nebo
          d) dne, kdy jsou všichni plemenní berani v zemědělském podniku genotypu ARR/ARR a všechny chovné bahnice nesou alespoň jednu alelu ARR a žádnou alelu VRQ, za předpokladu, že během tříletého období budou u následujících zvířat starších18 měsíců získány negativní výsledky:
           - roční vzorek z ovcí poražených na konci produktivního života pro lidskou spotřebu v souladu s velikostí vzorku uvedenou v tabulce v příloze III, kapitole A, části II, bodě 4; a
          - všechny ovce uvedené v příloze III, kapitole A, části II, bodě 3, které v zemědělském podniku zemřely nebo byly zabity.
          
          
          9. Tam, kde je výskyt alely ARR v chovu nebo zemědělském podniku nízký nebo se považuje za nutné předejít příbuzenskému křížení, může členský stát rozhodnout, že:
          a) odloží zničení zvířat uvedených v bodě 2 písm. b) podbodě i) a ii) až o pět chovných let;
          b) povolí, aby do zemědělských podniků uvedených v bodě 2 písm. b) podbodě i) a ii) byly přivedeny ovce jiné než ty, které jsou uvedeny v bodě 4, za předpokladu, že nenesou alelu VRQ.
          
          10. Členské státy uplatňující odchylky stanovené v bodě 6 a 9 oznámí Komisi popis podmínek a kritérií pro jejich udělení.ť
          (1) Úř. věst. L 273, 10.10.2002, s. 1.
          
          3. V příloze VIII se kapitola A mění takto:
          a) Název kapitoly se nahrazuje tímto:
            ŤPodmínky pro obchodování s živými zvířaty, spermatem a embryi v rámci Společenstvíť
          
          b) V části I se přidává následující písmeno d):
           Ťd) od  1. ledna 2005  sperma a embrya ovcí a koz musí:
          i) být odebírána od zvířat, která byla od narození nebo poslední tři roky života nepřetržitě chována v zemědělském podniku nebo podnicích, které tři roky plní požadavky písm. a) podbodu i), nebo pokud se to hodí písm. a) podbodu ii), nebo
          ii) v případě ovčího spermatu být odebírány od samců s genotypem prionové bílkoviny ARR/ARR, jak stanovuje příloha I rozhodnutí Komise 2002/1003/ES(1), nebo
          iii) v případě ovčích embryí být s genotypem prionové bílkoviny ARR/ARR, jak stanovuje příloha I rozhodnutí 2002/1003/ES.
          
          
          
          4. Příloha IX se mění takto:
          Přidává se následující kapitola H:
            ŤKAPITOLA H
          Dovoz ovčího a kozího spermatu a embryí
          Sperma a embrya ovcí a koz dovážená do Společenství od  1. ledna 2005  musí splňovat požadavky přílohy VIII, kapitoly A (I), písm. d).ť
          
          5. V příloze XI, část A se bod 1 písm. a) podbod i) nahrazuje tímto:
           Ťi) Lebka mimo dolní čelisti a včetně mozku a očí, páteř mimo obratlů z ocasu, trnových a příčných výběžků krčních, hrudních a bederních obratlů a střední hrany křížové kosti a bočních částí křížové kosti, ale včetně míšních nervových uzlin a mícha skotu staršího 12 měsíců a mandle, střeva od dvanáctníku po konečník a okruží skotu jakéhokoliv stáří.ť
          
          (1) Úř. věst. L 349, 24.12.2002, str. 105.ť


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.