Nařízení Komise (ES) č. 1493/2004 ze dne 23. srpna 2004, kterým se stanoví přechodná opatření přijatá v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Maďarska, Litvy, Lotyšska, Malty, Polska, Slovenska a Slovinska ve vztahu k požadavkům na poskytování náhrad pro vývoz některých mléčných nebo vaječných výrobků podle nařízení (ES) č. 1520/2000

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1493/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1493/2004 ze dne  23. srpna 2004 , kterým se stanoví přechodná opatření přijatá v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Maďarska, Litvy, Lotyšska, Malty, Polska, Slovenska a Slovinska ve vztahu k požadavkům na poskytování náhrad pro vývoz některých mléčných nebo vaječných výrobků podle nařízení (ES) č. 1520/2000
          
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na Smlouvu o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska, a zejména na čl. 2 odst. 3 uvedené smlouvy,
          s ohledem na Akt o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska, a zejména na čl. 41 první odstavec uvedeného aktu,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Čl. 16 odst. 10 nařízení Komise (ES) č. 1520/2000 ze dne  13. července 2000 , kterým se stanoví společná prováděcí pravidla pro aplikaci systému poskytování vývozních náhrad u některých zemědělských produktů vyvezených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, a kritéria pro stanovení výše takových náhrad(1), stanoví, že aby mohla být poskytnuta náhrada u výrobků stanovených v článku 1 směrnice Rady 92/46/EHS ze dne  16. června 1992  o zdravotních pravidlech pro výrobu surového mléka, tepelně ošetřeného mléka a mléčných výrobků a pro uvádění těchto výrobků na trh(2), nebo v článku 1 směrnice Rady 89/437/EHS ze dne  20. června 1989  o hygienických a zdravotních problémech týkajících se výroby vaječných produktů a jejich uvádění na trh(3), a zároveň uvedených v příloze B k nařízení (ES) č. 1520/2000, musejí být tyto produkty připraveny v souladu s požadavky těchto směrnic a označeny požadovaným označením zdravotní nezávaznosti.
          
          (2) Rozhodnutí Komise 2004/280/ES ze dne  19. března 2004  o přechodných opatřeních pro uvádění určitých výrobků živočišného původu pocházejících z České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska(4) (dále jen  Ťnové členské státyť ) na trh stanoví přechodná opatření usnadňující přechod ze stávajícího režimu v nových členských státech na režim vycházející z aplikace veterinární legislativy Společenství. Podle článku 3 tohoto rozhodnutí povolí členské státy v období  1. května  až  31. srpna 2004  obchod s mléčnými nebo vaječnými výrobky pocházejícími od těch subjektů v nových členských státech, které byly oprávněny k vývozu do Společenství před datem přistoupení za předpokladu, že produkty ponesou označení zdravotní nezávadnosti Společenství příslušného subjektu a budou vybaveny dokumenty potvrzujícími, že byly vyrobeny ve shodě s rozhodnutím 2004/280/ES.
          
          (3) Je proto vhodné odchýlit se od nařízení (ES) č. 1520/2000 a stanovit, že zboží, které odpovídá článku 3 rozhodnutí 2004/280/ES, a které je schváleno k prodeji v období od  1. května  do  31. srpna 2004 , by mělo mít nárok na vývozní náhradu.
          
          (4) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu s názorem Řídícího výboru pro horizontální otázky týkající se obchodu se zpracovanými zemědělskými produkty neuvedenými v příloze I ke Smlouvě,
          
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Odchylně od ustanovení čl. 16 odst. 10 nařízení (ES) č. 1520/2000 zboží získané před datem přistoupení od subjektů v České republice, Estonsku, na Kypru, v Lotyšsku, Litvě, Maďarsku, Maltě, Polsku, Slovinsku a Slovensku oprávněných vyvážet do Společenství před datem přistoupení a vyvezené ze Společenství v období od data přistoupení do  31. srpna 2004 , má nárok na vývozní dotaci za předpokladu, že splňuje požadavky čl. 3 písm. a) a b) rozhodnutí 2004/280/ES.
          Článek 2
          Toto nařízení vstoupí v platnost pod podmínkou a v den vstupu v platnost Smlouvy o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska Slovinska a Slovenska.
          Bude se týkat vývozních prohlášení přijatých v období ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost do  31. srpna 2004 .
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          V Bruselu dne  23. srpna 2004 .
           Za Komisi
          Olli  Rehn
           člen Komise
          (1) Úř. věst. L 177, 15.7.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 543/2004 (Úř. věst. L 87, 25.3.2004, s. 8).
          (2) Úř. věst. L 268, 14.9.1992, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 806/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1).
          (3) Úř. věst. L 212, 22.7.1989, s. 87 Směrnice naposledy pozměněná nařízením 806/2003.
          (4) Úř. věst. L 87, 25.3.2004, s. 60.


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.