Nařízení Komise (ES) č. 1499/2004 ze dne 24. srpna 2004 o některých mimořádných podpůrných opatřeních pro trh s vejci v Belgii

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1499/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1499/2004 ze dne  24. srpna 2004  o některých mimořádných podpůrných opatřeních pro trh s vejci v Belgii
          
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2771/75 ze dne  29. října 1975  o společné organizaci trhu s vejci(1), a zejména na článek 14 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Kvůli výskytu chřipky ptáků v některých produkčních regionech v Belgii byla rozhodnutím Komise 2003/289/ES ze dne  25. dubna 2003  o ochranných opatřeních týkajících se chřipky ptáků v Belgii(2) stanovena pro tento členský stát veterinární a obchodní omezení. Dočasně se zakazuje přeprava násadových vajec a jejich uvádění na trh na území Belgie.
          
          (2) Omezení pro volný oběh násadových vajec vyplývající z veterinárních opatření mohou vážně narušit trh násadových vajec v Belgii. Belgické orgány zavedly podpůrná opatření pro trh, která se použijí na dobu nezbytně nutnou a která se omezují pouze na násadová vejce. Tato opatření stanovují možnost použít násadová vejce, která již nebylo možno uložit do líhniště, ke zpracování do vaječných výrobků.
          
          (3) Tato opatření mají příznivé účinky na trh s násadovými vejci a vejci obecně. Považovat je za výjimečná podpůrná opatření pro trh nařízení (EHS) č. 2771/75 a přidělit podporu na částečnou kompenzaci hospodářských ztrát způsobených zpracováním násadových vajec do vaječných výrobků.
          
          (4) Opatření přijatá v tomto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro drůbeží maso a vejce,
          
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          1. Použití násadových vajec, spadajících pod kód KN celní nomenklatury 04070019, ke zpracování v období od  16. dubna  do  5. května 2003 , o němž rozhodly belgické orgány na základě rozhodnutí 2003/289/ES, se považuje za výjimečné podpůrné opatření pro trh podle článku 14 nařízení (EHS) č. 2771/75.
          2. V rámci opatření stanoveného v odstavci 1, náhrada ve výši
          0,097 EUR za násadová vejce původu  Ťbrojlerť  se přiznává pro maximální celkový počet 5372000 kusů,
          0,081 EUR za násadová vejce původu  Ťkuřiceť  se přiznává pro maximální celkový počet 314000 kusů,
          0,265 EUR za násadová vejce původu  Ťkuře na chovť  se přiznává pro maximální celkový počet 99000 kusů.
          
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          V Bruselu dne  24. srpna 2004 .
           Za Komisi
          Franz  Fischler
           člen Komise
          (1) Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 49. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 806/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1).
          (2) Úř. věst. L 105, 26.4.2003, s. 24.


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.