Nařízení Komise (ES) č. 1503/2004 ze dne 24. srpna 2004, kterým se upravuje nařízení (ES) č. 1347/2004, kterým se stanoví, do jaké míry lze přijímat žádosti o dovozní licence, které byly podány v červenci 2004 pro určité produkty v odvětví mléka v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 2535/2001

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1503/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1503/2004 ze dne  24. srpna 2004 , kterým se upravuje nařízení (ES) č. 1347/2004, kterým se stanoví, do jaké míry lze přijímat žádosti o dovozní licence, které byly podány v červenci 2004 pro určité produkty v odvětví mléka v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 2535/2001
          
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne  17. května 1999  o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky(1);
          s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 2535/2001 ze dne  14. prosince 2001 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót(2), a zejména na čl. 16 odst. 2 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Při předávání údajů od národních autorit Komisi se vyskytla chyba; týkající se žádostí o dovozní licence, které byly podány v červenci 2004 v rámci celní kvóty č. 09.4593 otevřené nařízením (ES) č. 2535/2001.
          
          (2) Je proto nutné pozměnit přílohu I.A nařízení Komise (ES) č. 1347/2004(3), kterým se stanoví, do jaké míry lze přijímat žádosti o dovozní licence v rámci celní kvóty.
          
          (3) Vzhledem k tomu, že nařízení (ES) č. 1347/2004 je použitelné od  24. července 2004 , je nutné počítat s tím, že toto nařízení bude použitelné od stejného data,
          
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          V příloze I.A nařízení (ES) č. 1347/2004 pro kvótu č. 09.4593, pomlčka je nahrazena koeficientem přidělení  Ť1,0000ť .
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost den po vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské Unie .
          Je použitelné od  24. července 2004 .
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          V Bruselu dne  24. srpna 2004 .
           Za Komisi
          J. M.  Silva Rodríguez
           generální ředitel pro zemědělství
          (1) Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 186/2004 (Úř. věst. L 29, 3.2.2004, s. 6).
          (2) Úř. věst. L 341, 22.12.2001, s. 29. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 810/2004 (Úř. věst. L 149, 30.4.2004, s. 138).
          (3) Úř. věst. L 250, 24.7.2004, s. 3.


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.