Nařízení Komise (ES) č. 1508/2004 ze dne 25. srpna 2004 o zákazu rybolovu jazyka obecného plavidly plujícími pod vlajkou Belgie

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1508/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1508/2004 ze dne  25. srpna 2004  o zákazu rybolovu jazyka obecného plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
          
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2847/93 ze dne  12. října 1993  o zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku(1), a zejména na čl. 21 odst. 3 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Rady (ES) č. 2287/2003 ze dne  19. prosince 2003 , kterým se pro rok 2004 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro určité populace ryb a skupiny populací ryb, platné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovů(2), určuje kvóty pro jazyk obecný na rok 2004.
          
          (2) S cílem zajistit dodržování ustanovení týkajících se množstevních omezení odlovů populace, na niž se vztahuje kvóta, je nezbytné, aby Komise určila datum, ke kterému se bude mít za to, že úlovky odlovené plavidly plujícími pod vlajkou členského státu vyčerpaly přidělenou kvótu.
          
          (3) Podle informací, které byly sděleny Komisi, úlovky jazyka obecného odlovené ve vodách oblasti ICES VIIe plavidly plujícími pod vlajkou Belgie nebo registrovanými v Belgii naplnily kvótu přidělenou na rok 2004. Belgie zakázala rybolov této populace od  17. července 2004 . Mělo by být proto stanoveno toto datum,
          
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Má se za to, že úlovky jazyka obecného odlovené ve vodách ICES VIIe plavidly plujícími pod vlajkou Belgie nebo registrovanými v Belgii vyčerpaly kvótu přidělenou Belgii na rok 2004.
          Zakazuje se rybolov jazyka obecného ve vodách oblasti ICES VIIe prováděný plavidly plujícími pod vlajkou Belgie nebo registrovanými v Belgii, jakož i uchovávání této populace odlovené těmito plavidly na palubě, její překládka a vykládka od data, od kterého se použije toto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          Použije se ode dne  17. července 2004 .
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          V Bruselu dne  25. srpna 2004 .
           Za Komisi
          Jörgen  Holmquist
           generální ředitel pro rybářství
          (1) Úř. věst. L 261, 20.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1954/2003 (Úř. věst. L 289, 7.11.2003, s. 1).
          (2) Úř. věst. L 344, 31.12.2003, s. 1.


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.