Nařízení Komise (ES) č. 1515/2004 ze dne 26. srpna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2295/2003 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (EHS) č. 1907/90 o některých obchodních normách vajec

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1515/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Naøízení Komise  (ES) è. 1515/2004 ze dne  26. srpna 2004 , kterým se mìní naøízení (ES) è. 2295/2003 o provádìcích pravidlech k naøízení Rady (EHS) è. 1907/90 o nìkterých obchodních normách vajec
          
          
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEÈENSTVÍ,
          
s ohledem na Smlouvu o zalo¾ení Evropského spoleèenství,
          
s ohledem na naøízení Rady (EHS) è. 1907/90 ze dne  26. èervna 1990  o nìkterých obchodních normách vajec(1) a zejména èl. 5 odst. 3, èl. 7 odst. 1 písm. d), èl. 10 odst. 3, èl. 20 odst. 1 a èl. 22 odst. 2 tohoto naøízení,
          
vzhledem k tìmto dùvodùm:
          
(1) Zku¹enosti získané pøi pou¾ití naøízení Komise (ES) è. 2295/2003(2) ukázaly, ¾e je nutné upøesnit nìkterá ustanovení tohoto naøízení.
          
          
(2) Nákupèí vykupují od výrobních jednotek vejce a dodávají je do balicích center nebo jiných zaøízení potravináøského a nepotravináøského prùmyslu. Je vhodné upøesnit, do jakých zaøízení mohou být tyto dodávky uskuteènìny.
          
          
(3) Záruka kvality vajec závisí z èásti na termínu odbìru vajec a jejich dodání do balicích center. Hospodáøské subjekty pou¾ívají rùzné zpùsoby odbìru a dodání vajec, co¾ nesmí vést k upøednostòování jednoho typu organizace oproti druhému. Je tedy tøeba upøesnit termíny pou¾itelné pro rùzné pøípady pou¾ívaných zpùsobù.
          
          
(4) Pøedpisy Spoleèenství rozli¹ují hospodáøské subjekty podle podmínek, v nich¾ zasahují do manipulace s výrobky ¾ivoèi¹ného pùvodu a nevy¾adují schválení od zaøízení, která zaji¹»ují pouze pøepravu a skladování bez nutnosti regulovat teplotu. Je tedy vhodné po¾adovat registraci pouze tìch nákupèích, kteøí se podílejí na celém øetìzci pouze tím, ¾e zaji¹»ují pøepravu vajec mezi místem výroby a zaøízením, v nìm¾ se s vejci manipuluje, upøesnit pravidla pro schválení a stanovit formality nutné k registraci této skupiny nákupèích.
          
          
(5) Z dùvodu fyziologické ztráty vody a váhy vajec v dobì mezi datem jejich snù¹ky a datem jejich uvedení na trh ke koneènému spotøebiteli je nutné upøesnit, ¾e celková èistá váha uvádìná pøi balení vajec musí odpovídat alespoò celkové èisté váze vajec pøi jejich prodeji koneènému spotøebiteli.
          
          
(6) K dodávce "vajec tøídy A" do prùmyslu mù¾e dojít, ani¾ by bylo provedeno tøídìní podle váhových kategorií. Je tedy vhodné po¾adovat, aby na obalech dodaných do dotyèných zaøízení bylo uvedeno rozli¹ující oznaèení  «vejce tøídy A» .
          
          
(7) K oznaèení vajec a obalù stanovenému v èlánku 7 a 10 naøízení (EHS) è. 1907/90 mù¾e dojít v rùzných datech. Je tedy vhodné stanovit tato data.
          
          
(8) Je vhodné nechat èlenským státùm volnost pro stanovení minimálního trvání exkluzivních smluv, del¹í ne¾ jeden mìsíc a zabránit tak podvodùm pøi pou¾ívání tìchto smluv stanovených v èl. 8 odst. 5 naøízení (ES) è. 2295/2003.
          
          
(9) Je vhodné po¾adovat, aby první balicí centrum oznaèilo vejce pøed jejich dodáním do druhého balicího centra, zajistí se tak dobrá dohledatelnost produktù v pøípadì pøenosu vajec z jednoho balicího centra do druhého.
          
          
(10) Ustanovení o tøídìní, balení a dodání do jiného balicího centra podle èl. 12 odst. 3 naøízení (ES) è. 2295/2003 uvádí ve zmatek a jsou s ustanoveními èlánku 2 tohoto naøízení pøebyteèná. Je tedy vhodné je následnì vynechat.
          
          
(11) Ve v¹ech typech chovu musí dojít k oznaèení vajec za stejných podmínek, je vhodné proto ve v¹ech pøípadech umo¾nit pou¾ití kódù uvedených v bodì 2.1 pøílohy smìrnice Komise 2002/4/ES ze dne  30. ledna 2002  o zápisu chovných zaøízení nosnic podle smìrnice Rady 1999/74/ES(3).
          
          
(12) Spotøebitel musí být informován o významu rozli¹ujícího èísla výrobce a pou¾ívaných kódù pøi prodeji volnì lo¾ených kusù, je k nim proto tøeba povinnì poskytnout vysvìtlení na velkých baleních, ale i jinde, napøíklad na balení do plastových folií, nebo formou jiné oddìlené poznámky.
          
          
(13) Spotøebitel musí být informován pøi prodeji vajec s oznaèením  «vejce mytá»  nebo  «vejce chlazená» , za tímto úèelem je tedy nutné oznaèit tato vejce takovým zpùsobem, který umo¾òuje rozli¹it vejce uvádìná na trh pod oznaèením  «vejce tøídy A»  a po¾adovat, aby tato vejce byla znaèena jinými oznaèeními, ne¾ jsou stanovena pro vejce tøídy A.
          
          
(14) Pokud by nìkterá vejce urèená pro prùmysl nebyla oznaèená, mohlo by dojít k podvodnému uvedení na trh nìkterých dávek vajec pro maloobchodní prodej v rozporu s pøedpisy Spoleèenství. Je vhodné stanovit omezující opatøení pro odchylky stanovené pro tyto dodávky.
          
          
(15) S ohledem na mezinárodní závazky Spoleèenství se vejce tøídy B dovezené z tøetích zemí zbavují povinnosti oznaèení. Nicménì s ohledem na rizika podvodu spojená s tímto obchodem na vnitøním trhu je vhodné stanovit kontrolní opatøení, která zajistí koneèné urèení produktù.
          
          
(16) Pøedpisy Spoleèenství stanovují platnost norem pou¾itých v nìkterých tøetích zemích pro dovoz vajec z tøetích zemí podle èlánku 11 naøízení Rady (EHS) è. 2092/91 ze dne  24. èervna 1991  o ekologickém zemìdìlství a oznaèování zemìdìlských produktù a potravin(4). Je vhodné následnì stanovit, ¾e se oznaèení vajec mù¾e provádìt pøímo v daných zemích pùvodu, a to za stejných podmínek jako za podmínek stanovených v rámci Spoleèenství.
          
          
(17) S cílem racionalizovat opatøení o záznamu informací, které vy¾adují jednotlivé kategorie hospodáøských subjektù, je vhodné seskupit povinnosti stanovené v èlánku 25, 26 a 27 naøízení (ES) è. 2295/2003 podle jednotlivých kategoriích a typù povinností.
          
          
(18) Èl. 6 odst. 4 naøízení (ES) è. 1907/90 stanovuje, ¾e nìkterá balicí centra mohou být schválena pro mytí vajec. Pøedlo¾ený seznam balicích center musí tedy obsahovat tuto specifickou doplòující informaci.
          
          
(19) Nìkteré odchylky týkající se minimálních po¾adavkù na chovná zaøízení pøiná¹ejí prospìch chovným stanicím a¾ do doby stanovené v èlánku 4 smìrnice Rady 1999/74/ES ze dne  19. èervence 1999  o minimálních normách o ochranì nosnic(5). Tyto odchylky se ale nemohou zakládat na povinnostech stanovených v døíve pou¾itelných smìrnicích Spoleèenství, zejména co se týká minimálních po¾adavkù uvedených v pøíloze II písm. c) a d) naøízení Komise (EHS) è. 1274/91 ze dne  15. kvìtna 1991  o provádìcích pravidlech k naøízení Rady (EHS) è. 1907/90 o nìkterých normách o uvádìní vajec na trh(6), pøed zmìnou podle naøízení Komise (ES) è. 1651/2001(7).
          
          
(20) Z lingvistických dùvodù je vhodné pøidat nìkterá øecká synonyma jako ekvivalenty pro výrazy, které se pou¾ijí pro oznaèení zpùsobu chovu nosnic uvedených v øádku 2 pøílohy II.
          
          
(21) Je vhodné následnì zmìnit naøízení (ES) è. 2295/2003.
          
          
(22) Opatøení pøijatá v tomto naøízení jsou v souladu se stanoviskem Øídícího výboru pro drùbe¾í maso a vejce,
          
          
PØIJALA TOTO NAØÍZENÍ:
          
Èlánek 1
          
Naøízení (ES) è. 2295/2003 se mìní takto:
          
1. V èlánku 1 se odstavec 3 nahrazuje tímto:
          
  «3. ka¾dý nákupèí dodá vejce do zaøízení jiných ne¾ nákupních podle èl. 4 pododstavce 1 písm. a) naøízení (EHS) è. 1907/90 nejpozdìji druhý pracovní den po jejich pøijetí.»
          
          
2. V èlánku 2 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
          
  «1. Balicí centrum tøídí a znaèí vejce nejpozdìji druhý pracovní den po dni jejich pøijetí. Má jeden pracovní den navíc k jejich balení a potisku balení.
          
Odstavec 1 se nepou¾ije, pokud jsou vejce od producenta dodána do druhého balicího centra ji¾ oznaèená podle èl. 8 odst. 6, a to za úèelem jejich tøídìní podle kvality a váhy, balení a oznaèení balení. V tomto pøípadì dodávka do druhého balicího centra musí dojít nejpozdìji pracovní den po jejich pøijetí v prvním centru. Tøídìní vajec se provádí nejpozdìji pracovní den po dni jejich pøíjmu v druhém balicím centru. Druhé balicí centrum má jeden pracovní den navíc na to, aby vejce zabalilo a oznaèilo balení.
          
Pokud první balicí centrum dodá vejce druhému balicímu centru poté, co provedlo jejich oznaèení a tøídìní podle kvality a váhy, balení vajec a oznaèení balení se provedou ve lhùtì jednoho pracovního dne po dni jejich pøíjmu do druhého centra.
          
Èl. 1 pododstavec 4 se pou¾ije na dodávky stanovené v druhém a tøetím pododstavci. V pøípadì stanoveném v tøetím pododstavci ka¾dý kontejner nese mimo jiné oznaèení váhové a jakostní tøídy vajec.»
          
          
3. V èlánku 3 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
          
  «1. Jako balicí centra podle èlánku 5 naøízení (EHS) è. 1907/90 mohou být schválena ta zaøízení, nebo jako nákupèí mohou být zapsáni pouze ti producenti, kteøí vyhoví podmínkám stanoveným v odstavcích 2, 3 a 4 tohoto èlánku.»
          
          
4. Èlánek 4 se mìní takto:
          
a) odstavec 1 se nahrazuje tímto:
          
  «1. Jakákoli ¾ádost o schválení balicího centra nebo zápisu nákupèího musí být zaslána kompetentnímu orgánu èlenského státu na území, kde se nachází prostory nákupèího nebo prostory centra.» ;
          
          
b) v odstavci 2 se vlo¾ená vìta nahrazuje touto:
          
  «Kompetentní orgán pøidìlí balicímu centru rozli¹ovací èíslo schválení, jeho¾ první kód je tento:» ;
          
          
c) pøidává se tento odstavec 4:
          
  «4. Kompetentní orgán zvlá¹» zaznamenává zaøízení ve funkci nákupèího v souladu s èl. 4 odst. 2 naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 853/2004 ze dne  29. dubna 2004  o zvlá¹tních pøedpisech pro hygienu potravin ¾ivoèi¹ného pùvodu.(8)
          
          
          
5. Èlánek 7 se mìní takto:
          
a) odstavec 3 se nahrazuje tímto:
          
  «3. Pokud vejce jiných vlastností, ne¾ udává  «tøída A»  nebo zaøazení "mytá vejce", jsou balena do stejného balení v souladu s èl. 13 odst. 3 naøízení (EHS) è. 1907/90 se celková èistá váha vajec v gramech a oznaèení  «vejce jiných vlastností»  uvede místo odpovídajících názvù.
          
Uvedená celková èistá váha vajec stanovená v prvním pododstavci musí zahrnovat fyziologický úbytek váhy pøi skladování a musí odpovídat alespoò celkové èisté váze vajec pøi jejich prodeji koneènému spotøebiteli.» ;
          
          
b) odstavec 4 se nahrazuje tímto:
          
  «4. Pokud jsou vejce tøídy A pod tímto oznaèením dodány do schváleného zaøízení potravináøského prùmyslu podle smìrnice 89/437/EHS, tøídìní podle váhových tøíd není povinné a dodávka se provede v podmínkách stanovených v èl. 1 odst. 4 s doplòujícím oznaèením na kontejneru  «Vejce tøídy A» .»
          
          
          
6. Èlánek 8 se mìní takto:
          
  a) v odstavci 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:
          
  «Oznaèení stanovené v èlánku 7 a 10 odstavec 1 a 2, písm. c) naøízení (EHS) è. 1907/90 je provedeno nejpozdìji v den tøídìní a balení.» ;
          
          
b) odstavec 3 se nahrazuje tímto:
          
  «3. Rozli¹ovací znaèka na vejcích tøídy A a na vejcích splòujících kritéria pro vejce tøídy A uvádìná na trh jako  «mytá vejce»  nebo  «chlazená vejce»  spoèívá v:
          
a) rozli¹ovací znaèce tøídy A, kterou tvoøí krou¾ek o prùmìru minimálnì 12 milimetrù, v nìm¾ je uvedena rozli¹ující znaèka pro váhovou tøídu slo¾ená z jednoho nebo více písmen uvedených v èl. 7 odst. 1 tohoto naøízení, o vý¹ce minimálnì 2 milimetry, a to pro vejce uvádìná na trh jako vejce tøídy A;
          
b) rozli¹ovací znaèce  «mytých vajec» , kterou tvoøí jedno slovo  «tvättat»  nebo  «gewassen» , jejich¾ písmena jsou minimálnì 2 milimetry vysoká, pro vejce uvádìná na trh pod oznaèením "mytá vejce" podle èl. 5 odst. 2;
          
c) rozli¹ovací znaèce  «chlazených vajec» , kterou tvoøí rovnostranný trojúhelník o stranách minimálnì 10 milimetrù, pro vejce uvádìná na trh pod oznaèením  «chlazená vejce»  podle èl. 5 odst. 3;
          
d) rozli¹ovacím èísle producenta, které tvoøí kódy a písmena stanovená smìrnicí 2002/4/ES o vý¹ce minimálnì 2 milimetry;
          
e) èísle balicího centra, vyjádøeného písmeny nebo èíslicemi o vý¹ce minimálnì 2 milimetry;
          
f) datech, která se uvádìjí formou písmen nebo èíslic o vý¹ce minimálnì 2 milimetry, v souladu s oznaèeními uvedenými v pøíloze I, s udáním dne a mìsíce tak, jak je uvedeno v èlánku 9 tohoto naøízení.» ;
          
          
          
c) druhý pododstavec èlánku 4 se zru¹uje;
          
d) odstavec 5 se nahrazuje tímto:
          
   «5. Pokud jsou vejce dodávána producentem do balicího centra, které se nachází v èlenském státu, vejce se oznaèují rozli¹ovací znaèkou výrobce je¹tì pøed tím, ne¾ opou¹tìjí výrobní jednotku.
          
Pokud producent a balicí centrum uzavøeli smlouvu o dodání, která uvádí exkluzivitu na subdodávky operací provádìných v tomto èlenském státì a povinnost provádìt znaèení podle tohoto èlánku, èlenský stát, na jeho¾ území se nachází výrobní jednotka, mù¾e na ¾ádost hospodáøských subjektù a s pøedbì¾ným souhlasem èlenského státu, kde se nachází balicí centrum, odchýlit od této povinnosti. V tomto pøípadì se k nákladu pøikládá kopie smlouvy, která je tìmito subjekty ovìøena podle originálu. Kontrolní agentury uvedené v èl. 29 odst. 2 písm. e) jsou informovány o pøiznání této odchylky.
          
Èlenské státy stanoví minimální trvání smlouvy o dodání podle druhého pododstavce, které nesmí být krat¹í ne¾ jeden mìsíc.» ;
          
          
e) vkládá se odstavec 6, který zní:
          
  «6. Pokud jsou neroztøídìná vejce pøedána z jednoho balicího centra do druhého, vejce se oznaèí rozli¹ovací znaèkou producenta je¹tì pøed tím, ne¾ opustí první balicí centrum.» ;
          
          
f) vkládá se odstavec 7, který zní:
          
  «7. Pokud jsou vejce dodána do prùmyslu a znaèení tìchto vajec není povinné, proto¾e jsou urèena ke zpracování podle èl. 2 odst. 2 písm. a) a b) naøízení (EHS) è. 1907/90, povinnost oznaèení se osvobozuje pouze v pøípadì, ¾e vejce jsou dodána:
          
daným prùmyslem formou pøímého odbìru od tradièních dodavatelù,
          
za naprosté zodpovìdnosti prùmyslu, který se zavazuje pou¾ít tato vejce výhradnì ke zpracování.
          
V pøípadech, které pøede¹lý pododstavec neuvádí, se provede oznaèení vajec v souladu s odstavcem 3, 4 a 5.» ;
          
          
          
          
7. V èlánku 9 se pøidává odstavec 5, který zní:
          
  «5. Minimální trvanlivost chlazených vajec, která jsou urèena do maloprodeje ve francouzských zámoøských departmentech, nemù¾e být del¹í ne¾ ètyøicet dnù po jejich snù¹ce.»
          
          
8. V odstavci 2 druhém pododstavci èlánku 11 se slovo  «ètyøicet»  nahrazuje slovem  «tøicet tøi.»
          
9. V èlánku 12 se odstavec 3 nahrazuje tímto:
          
  «3. Pokud balicí centrum nezaji¹»uje zásobování vajec po kontejnerech, ale po vlastních výrobních jednotkách stanovených v dané výrobní jednotce, vejce musejí být v den snù¹ky oznaèena datem snù¹ky.
          
Nicménì vejce, která nejsou snesena v pracovní den, mohou být oznaèena první následující pracovní den spolu s vejci snesenými tentý¾ den, ale jsou oznaèena prvním datem nepracovního dnu.»
          
          
10. Odstavec 13 se mìní takto:
          
a) v odstavci 1 se první odrá¾ka nahrazuje textem, který zní:
          
  «- zpùsoby chovu uvedené v èl. 7 a 10 odst. 1 naøízení (EHS) è. 1907/90 mohou být pou¾ity pouze ty kódy, které jsou uvedeny v bodì 2.1 pøílohy smìrnice 2002/4/ES a oznaèení uvedená v pøíloze II tohoto naøízení za podmínky, ¾e jsou naprosto splnìny po¾adavky uvedené v pøíloze III tohoto naøízení,» ;
          
          
b) odstavec 2 se nahrazuje tímto:
          
  «2. Pøi prodeji volnì lo¾ených vajec je význam rozli¹ovacího èísla producenta vysvìtlen zvlá¹tní poznámkou a pøi prodeji balených vajec je uveden na balení nebo uvnitø balení.»
          
          
          
11. Èlánek 16 se mìní takto:
          
a) odstavec 1 a 2 se nahrazují textem, který zní:
          
  «1. Vejce tøídy  «A» , s výjimkou vajec z biologického chovu dovezených z Norska a vajec z biologického chovu dovezená v souladu s èlánkem 11 naøízení (EHS) è. 2092/91, jsou oznaèena rozli¹ovacím èíslem producenta v zemích jejich pùvodu a za podmínek uvedených v èlánku 8 tohoto naøízení.
          
2. Vejce tøídy  «A» , která jsou dovezena z tøetích zemí kromì zemí uvedených v odstavci 1, jsou oznaèena v zemích jejich pùvodu, viditelným a dokonale èitelným zpùsobem spolu s ISO kódem zemì jejich pùvodu, pøed ním¾ se uvádí oznaèení:  «normy ne ES» .» ;
          
          
b) v odstavci 4 se první pododstavec nahrazuje tímto:
          
  «Oznaèení zpùsobu chovu na balení vajec tøídy  «A» , s výjimkou vajec z biologického chovu dovezená z Norska a na balení vajec z biologického chovu dovezených v souladu s èlánkem 11 naøízení (EHS) è. 2092/91 se provede za podmínek stanovených v èlánku 13 tohoto naøízení.» ;
          
          
c) vkládá se odstavec 6, který zní:
          
  «6. V¹echna vejce, kromì vajec tøídy A, dovezená z tøetích zemí jsou zbavena povinnosti oznaèení. Dodávka tìchto vajec je ale podøízena kontrole jejich koneèného u¾ití ke zpracování v souladu s postupem stanoveným v èlánku 296 naøízení (ES) è. 2454/93(9). Za tohoto pøedpokladu musí kontrolní doklad T5 obsahovat v kolonce 104 jedno z oznaèení uvedené v pøíloze V.»
          
          
          
12. Èlánek 24 se mìní takto:
          
a) odstavec 1 se nahrazuje tímto:
          
  «Producenti, balicí centra, nákupèí, zemìdìlsko-potravináøská zaøízení, velkoprodej a v pøípadì pou¾ití èlánku 14 výrobci a dodavatelé potravin jsou pøedmìtem kontrol, jejich¾ pravidelnost je stanovena kompetentními orgány na základì analýzy rizik, s ohledem alespoò na:
          
výsledek pøede¹lých kontrol,
          
komplexnost obìhu uvádìní vajec na trh,
          
velikost èlenìní ve výrobních nebo balicích zaøízeních,
          
velikost objemu produktù nebo balení,
          
podstatné zmìny ve vlastnostech vajec produkovaných nebo upravených a/nebo ve zpùsobu uvedení na trh v porovnání s pøede¹lými roky.» ;
          
          
          
b) odstavec 2 se nahrazuje tímto:
          
  «Kontroly jsou provádìny pravidelnì a náhodným zpùsobem ve v¹ech zaøízeních. Výrobní jednotky nebo balicí centra, která provádìjí oznaèení podle èlánku 12, jsou pøedmìtem èastìj¹ích kontrol.»
          
          
          
13. Èlánek 25 se mìní takto:
          
a) v odstavci 1 písmenu b) se termíny nahrazují textem, který zní:
          
  «b) informace o zpùsobu vý¾ivy nosnic, pokud vejce tøídy A a jejich balení nesou oznaèení zpùsobu vý¾ivy nosnic, které vychází z pou¾ívaného zpùsobu vý¾ivy:» ;
          
          
b) odstavec 2 se nahrazuje tímto:
          
  «2. Pokud producent oznaèí nìkterá vejce datem snù¹ky a jiná vejce takto neoznaèí, informace uvedené v odst. 1 písm. a) tøetí, ètvrtá a pátá odrá¾ka jsou zapsány oddìlenì.»
          
          
          
14. V èl. 26 odst. 1 první pododstavec se písmena a) a¾ e) nahrazují tìmito:
          
  «a) mno¾ství pøijatých netøídìných vajec, které dále ¹íøí producent a které obsahuje jméno, adresu a rozli¹ovací èíslo producenta, datum nebo období snù¹ky;
          
b) po roztøídìní vajec mno¾ství podle kvality a váhové tøídy;
          
c) mno¾ství pøijatých roztøídìných vajec pùvodem z balicích center, s oznaèením rozli¹ovacích èísel tìchto center, datem minimální trvanlivosti a identifikací prodávajícího;
          
d) mno¾ství neroztøídìných vajec dodaných do jiných balicích center, spolu s rozli¹ovacími èísly tìchto center a datem snù¹ky nebo období snù¹ky;
          
e) poèet a/nebo váha dodaných vajec podle kvality a váhové skupiny, datum balení pro vejce tøídy B nebo datum minimální trvanlivosti pro vejce tøídy A, mytá vejce a chlazená vejce spolu se jménem a adresou ka¾dého nákupèího.»
          
          
15. Èlánek 27 se nahrazuje tímto:
          
  «Èlánek 27
          
Záznamy, které provádí jiné hospodáøské subjekty
          
1. Pro vejce stanovená v èlánku 13, 14 a 15 nákupèí musejí prokázat:
          
a) datum odbìru a odebrané mno¾ství;
          
b) jméno, adresu a rozli¹ovací èíslo producenta;
          
c) datum a mno¾ství vajec dodaných do jednotlivých balicích center.
          
Jednotlivì zapisují podle typu chovu, zpùsobu vý¾ivy a daného dne, mno¾ství vajec, která dodají do balicích center, vèetnì rozli¹ovacích èísel tìchto center a datem nebo obdobím snù¹ky.
          
          
2. Pro vejce stanovená v èlánku 13, 14 a 15 velkoobchodníci spolu s dal¹ími prodejci, kteøí fyzicky manipulují s vejci, musejí prokázat:
          
a) datum a mno¾ství nákupu a prodeje;
          
b) jména a adresy dodavatelù a odbìratelù.
          
Dále musejí velkoodbìratelé, kteøí fyzicky manipulují s vejci, provádìt týdenní záznam fyzických zásob.
          
          
3. Nákupèí a velkoobchodníci musejí uchovat minimálnì ¹est mìsícù záznamy o nákupních a prodejních transakcích a stavu na skladu.
          
Místo vedení záznamù o nákupu a prodeji je mo¾né shromá¾dit faktury a dodací listy do slo¾ky a uvést oznaèení stanovená v èlánku 13, 14 a 15.
          
4. Výrobci a dodavatelé potravin si vedou úèetnictví o dodávkách producentùm podle èl. 25 odst. 1 písm. b) a uvádìjí slo¾ení dodaných potravin.
          
Archivují toto úèetnictví minimálnì pùl roku po provedení dodávky.
          
5. Zemìdìlsko-potravináøská zaøízení schválená podle Smìrnice 89/437/EHS archivují podle data pøíjmu minimálnì pùl roku výpisy v¹ech dodávek provedené na jejich náklady a doplòují je informacemi, které byly uvedeny na kontejnerech a baleních, a dále své týdenní stavy zásob vajec.
          
6. V¹echny záznamy, které se úètují, nebo jiné údaje stanovené v èlánku 25 a 26 a v tomto èlánku se na první ¾ádost pøedlo¾í kompetentním orgánùm.»
          
          
16. Èlánek 29 se mìní takto:
          
a) odstavec 2 se mìní takto:
          
i) písmeno b) se nahrazuje tímto:
          
  «b) seznam balicích center schválených podle èlánku 4, na nich¾ je uvedeno jméno, adresa a rozli¹ovací èíslo, které jim bylo pøidìleno a které upøesòuje, jaká centra mají oprávnìní podle pou¾ití èl. 6 odst. 4 naøízení (EHS) è. 1907/90;»
          
          
ii) písmeno c) se nahrazuje tímto:
          
  «c) kontrolní metody pou¾ívané pro pou¾ití ustanovení èlánku 12, 13, 14, 15, 16 a 24 tohoto naøízení;»
          
          
iii) vkládá se písmeno g):
          
  «g) jeho zámìr pou¾ít nebo nepou¾ít odchylku stanovenou v èl. 8 odst. 5 vèetnì opatøení pou¾itelných na uvedenou odchylku.» ;
          
          
          
b) v odstavci 3 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:
          
  «Jakákoli zmìna seznamù, kontrolních metod a technických opatøení stanovených v odstavci 2 se pøedá Komisi elektronickou cestou nejpozdìji do 1. dubna ka¾dého roku.»
          
          
          
17. V pøíloze III odstavci 1 prvním pododstavci písmenech a) a b) se zru¹uje èást této vìty:  «od dat stanovených v uvedeném èlánku,»
          
18. V druhém sloupci v pøíloze II se vkládají tyto øecké termíny:
          
  «α>ISO_2>) >ISO_7>ή>ISO_2> >ISO_7>αυγά>ISO_2> >ISO_7>στρωμνής>ISO_2>
          
>ISO_7>β>ISO_2>) >ISO_7>ή>ISO_2> >ISO_7>στρωμνής»>ISO_2> .
          
          
19. V pψνloze III se odstavec 2 a odstavec 3 nahrazujν textem, kterύ znν:
          
  «2. Do  31. prosince 2006  se poΎadavky tύkajνcν se θl. 4 odst. 1 smμrnice 1999/74/ES uvedenι v bodμ 1 tιto pψνlohy nepouΎijν na chovnα zaψνzenν poprvι postavenα, pψestavμnα nebo uvedenα do chodu do  1. ledna 2002  a kterα jeΉtμ nebyla ve shodμ s touto smμrnicν v souladu s θl. 4 odst. 2.
          
V takovιm pψνpadμ, aniΎ by byla dotθena odchylka, kterou mohou udμlit θlenskι stαty ve vμci hustoty zvνψat v souladu s θl. 4 odst. 1 bodem 4 uvedenι smμrnice, danα zaψνzenν musejν splςovat minimαlnμ tyto poΎadavky:
          
a) pro chovnι systιmy, v nichΎ se nosnice mohou volnμ pohybovat v jednotlivύch ϊrovnνch vnitψnνch prostor budovy:
          
prostory jsou vybaveny hψady dostateθnι dιlky tak, aby kaΎdα nosnice mμla prostor minimαlnμ 15 centimetrω,
          
hustota zvνψat nepψesahuje dvacet pμt nosnic na metr θtvereθnν plochy pωdy, kterα je pro zvνψata dostupnα;
          
          
b) pro chovnι systιmy, v nichΎ se nosnice nemohou volnμ pohybovat v rωznύch ϊrovnνch vnitψnνch prostor budovy:
          
hustota zvνψat nepψesahuje sedm slepic na metr θtvereθnν plochy pωdy, kterα je pro slepice dostupnα,
          
minimαlnμ tψetina tιΎe plochy je pokryta podestύlkou, napψνklad slαmou, pilinami, pνskem nebo raΉelinou,
          
dostateθnα plocha dostupnα pro slepice je urθena ke sbμru ptaθνho trusu;
          
          
c) pro chovnι systιmy, v nichΎ majν nosnice pψνstup do venkovnνch prostor:
          
vnitψek budov vyhovuje podmνnkαm stanovenύm v pνsmenu a) nebo b),
          
slepice, kterι majν bμhem dne neomezenou moΎnost pψνstupu do volnιho vύbμhu, s vύjimkou doθasnύch omezenν stanovenύch veterinαrnνmi orgαny,
          
volnι prostranstvν pψνstupnι slepicνm, z vμtΉiny pokrytι vegetacν a neuΎνvanι pro jinι ϊθely, pouze jako ovocnύ sad, zalesnμnι plochy nebo pastviny, a kterι jsou jako pastviny schvαleny kompetentnνmi orgαny,
          
plocha prostranstvν musν bύt uzpωsobena hustotμ chovanύch slepic a typu pωdy, hustota zvνψat nesmν nikdy pψesαhnout 2500 slepic na hektar prostranstvν, kterι je vyuΎitelnι pro slepice, nebo jedna slepice na 4 metry θtvereθnν; nicmιnμ, pokud kaΎdα slepice mα pro sebe minimαlnμ 10 metrω θtvereθnνch, dochαzν k vύmμnμ a slepice majν volnμ pψνstup k jakιmukoli prostranstvν bμhem Ύivota v hejnu, kaΎdύ pouΎitύ uzavψenύ prostor musν vΎdy zajistit alespoς 2,5 metrω θtvereθnνch pro kaΎdou slepici,
          
venkovnν prostory se nesmν rozklαdat dαle neΎ je okruh 150 metrω od nejbliΎΉν zαpadky od vchodu do budovy; nicmιnμ rozsah do 350 metrω od nejbliΎΉν zαpadky od vchodu do budovy je povolen v pψνpadμ, Ύe je dostateθnύ poθet pψνstψeΉkω a napajedel podle tohoto ustanovenν pravidelnμ rozmνstμn na celι venkovnν ploΉe, alespoς θtyψi pψνstψeΉky na hektar.
          
          
          
3. Θlenskι stαty mohou povolit odchylky od bodω 1 a) a 1 b) pro zaψνzenν s alespoς 350 nosnicemi nebo pro chovy chovnύch nosnic ve vμci povinnostν stanovenύch v θl. 4 odst. 1 bodμ 1d) druhι vμtμ a bodμ 1e) smμrnice 1999/74/ES pro slepice chovanι ve volnι krajinμ podle θl. 4 odst. 1 bodu 2 a θl. 4 odst. 1 bodu 3 a) i) a 3 b) i) uvedenι smμrnice.»
          
          
20. Vklαdα se tato pψνloha V:
          
           «PΨΝLOHA V
          
          
Oznaθenν stanovenα v θl. 16 odst. 6
          
          -ve ΉpanμlΉtinμhuevos destinados exclusivamente a la transformaciσn, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 6 del artνculo 16 del Reglamento (CE) n° 2295/2003.
          
          -v θeΉtinμvejce urθenα vύhradnμ ke zpracovαnν v souladu s θl. 16, odst. 6 Naψνzenν (ES) θ. 2295/2003.
          
          -v dαnΉtinμζg, der udelukkende er bestemt til forarbejdning, jf. artikel 16, stk. 6, i forordning (EF) nr. 2295/2003.
          
          -v nμmθinμEier ausschlieίlich bestimmt zur Verarbeitung gemδί Artikel 16 Absatz 6 der Verordnung (EG) Nr. 2295/2003.
          
          -v estonΉtinμeranditult όmbertφφtlemisele kuuluvad munad, vastavalt mδδruse (Eά) nr 2295/2003 artikli 16 lυikele 6.
          
          -v ψeθtinμ>ISO_7>αυγά>ISO_2> >ISO_7>που>ISO_2> >ISO_7>προορίζονται>ISO_2> >ISO_7>αποκλειστικά>ISO_2> >ISO_7>για>ISO_2> >ISO_7>την>ISO_2> >ISO_7>μεταποίησή>ISO_2> >ISO_7>τους>ISO_2> >ISO_7>σε>ISO_2> >ISO_7>υποπροϊόντα>ISO_2> >ISO_7>των>ISO_2> >ISO_7>αυγών>ISO_2> >ISO_7>που>ISO_2> >ISO_7>αναφέρονται>ISO_2> >ISO_7>στο>ISO_2> >ISO_7>παράρτημα>ISO_2> >ISO_7>Ι>ISO_2> >ISO_7>της>ISO_2> >ISO_7>συνθήκης>ISO_2>, >ISO_7>σύμφωνα>ISO_2> >ISO_7>με>ISO_2> >ISO_7>το>ISO_2> >ISO_7>άρθρο>ISO_2> 16, >ISO_7>παράγραφος>ISO_2> 6 >ISO_7>του>ISO_2> >ISO_7>κανονισμού>ISO_2> (>ISO_7>ΕΚ>ISO_2>) >ISO_7>αριθ>ISO_2>. 2295/2003.
          
          -v angliθtinμeggs intended exclusively for processing in accordance with Article 16(6) of Regulation (EC) No 2295/2003.
          
          -ve francouzΉtinμoe>ISO_2>ufs destinés exclusivement à>ISO_2> la transformation, conformément à>ISO_2> l'article 16, paragraphe 6 du rè>ISO_2>glement (CE) n° 2295/2003.
          
          -v ital¹tinìuova destinate esclusivamente alla trasformazione, in conformità>ISO_2> dell'articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2295/2003.
          
          -v loty¹tinìolas, kas paredz>ISO_4>º>ISO_2>tas tikai p>ISO_4>à>ISO_2>rstr>ISO_4>à>ISO_2>dei, saska>ISO_4>ñà>ISO_2> ar regulas (EK) Nr. 2295/2003 16. panta 6. punktu.
          
          -v litev¹tinìtik perdirbti skirti kiau¹iniai, atitinkantys Reglamento (EB) Nr. 2295/2003 16 straipsnio 6 dalies reikalavimus.
          
          -v maïar¹tinìA 2295/2003/EK rendelet 16. cikke (6) bekezdésének megfelelõen kizárólag feldolgozásra szánt tojás.
          
          -v malt¹tinìbajd destinat esklussivament g>ISO_3>±>ISO_2>all-konver¿joni, f'konformità>ISO_2> ma' l-Artikolu 16, Paragrafu 6 tar-Regolament (KE) Nru 2295/2003.
          
          -v nizozem¹tinìeieren die uitsluitend bestemd zijn voor verwerking, overeenkomstig artikel 16, lid 6, van Verordening (EG) nr. 2295/2003.
          
          -v pol¹tinìjaja przeznaczone wy³±cznie dla przetwórstwa, zgodnie z artyku³em 16, paragraf 6 rozporz±dzenia (WE) nr 2295/2003.
          
          -v portugal¹tinìovos destinados exclusivamente à>ISO_2> transformação, em conformidade com o n.° 6 do artigo 16.° do Regulamento (CE) n.° 2295/2003.
          
          -ve sloven¹tinìvajcia urèené výhradne na spracovanie podµa èlánku 16, odsek 6 nariadenia (ES) è. 2295/2003.
          
          -ve slovin¹tinìjajca namenjena izkljuèno predelavi, v skladu s 6. odstavkom 16. èelna uredbe (CE) ¹t. 2295/2003.
          
          -ve fin¹tinìYksinomaan jalostettaviksi tarkoitettuja munia asetuksen (EY) N:o 2295/2003 16 artiklan 6 kohdan mukaisesti.
          
          -ve ¹véd¹tinìÄgg uteslutande avsedda för bearbetning, i enlighet med artikel 16.6 i förordning (EG) nr 2295/2003.» .
          
21. Pøíloha V se oznaèuje jako pøíloha VI.
          
          
Èlánek 2
          
Toto naøízení nabývá úèinnosti tøetí den po dni vyhlá¹ení v  Úøedním vìstníku Evropské Unie .
          
Toto naøízení je závazné v celém rozsahu a pøímo pou¾itelné ve v¹ech èlenských státech.
          
V Bruselu dne  26. srpna 2004 .
          
  Za Komisi
          
Franz  Fischler
          
  èlen Komise
          
(1) Úø. vìst. L 173, 6.7.1990, s. 5. Naøízení naposledy pozmìnìné naøízením (ES) è. 2052/2003 Úø. vìst. L 305, 22.11.2003, s. 1).
          
(2) Úø. vìst. L 430, 24.12.2003, s. 16. Naøízení naposledy pozmìnìné naøízením (ES) è. 815/2004 (Úø. vìst. L 153, 30.4.2004, s. 84).
          
(3) Úø. vìst. L 30, 31.1.2002, s. 44. Smìrnice zmìnìná aktem o pøistoupení v roce 2003.
          
(4) Úø. vìst. L 198, 22.7.1991, s. 1. Naøízení naposledy pozmìnìné naøízením (ES) è. 746/2004 (Úø. vìst. L 122, 26.4.2004, s. 10).
          
(5) Úø. vìst. L 203, 3.8.1999, s. 53. Smìrnice pozmìnìná naøízením (ES) è. 806/2003 (Úø. vìst. L 12, 16.5.2003, s. 1).
          
(6) Úø. vìst. L 121, 16.5.1991, s. 11. Naøízení naposledy pozmìnìné naøízením (ES) è. 326/2003 Úø. vìst. L 47, 21.2.2003, s. 31).
          
(7) Úø. vìst. L 220, 15.8.2001, s. 5.
          
(8) Úø. vìst. L 139, 30.4.2004, s. 55.»
          
(9) Úø. vìst. L 253, 11.10.1993, s. 1. Naøízení naposledy pozmìnìné naøízením Komise (ES) è. 1335/2003 ze dne  25. èervence 2003  (Úø. vìst. L 187, 26.7.2003, s. 16).


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.