Nařízení Komise (ES) č. 1516/2004 ze dne 25. srpna 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 131/2004 o některých omezujících opatřeních vůči Súdánu

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1516/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Naøízení Komise  (ES) è. 1516/2004 ze dne  25. srpna 2004 , kterým se mìní naøízení Rady (ES) è. 131/2004 o nìkterých omezujících opatøeních vùèi Súdánu
          
          
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEÈENSTVÍ,
          
s ohledem na Smlouvu o zalo¾ení Evropského spoleèenství,
          
s ohledem na naøízení Rady (ES) è. 131/2004 ze dne  26. ledna 2004  o nìkterých omezujících opatøeních vùèi Súdánu(1), a zejména na èlánek 7 uvedeného naøízení,
          
vzhledem k tìmto dùvodùm:
          
(1) Pøíloha naøízení (ES) è. 131/2004 obsahuje seznam pøíslu¹ných orgánù, které jsou povìøeny specifickými úlohami souvisejícími s provádìním uvedeného naøízení.
          
          
(2) Dne  1. kvìtna 2004  pøistoupily Èeská republika, Estonsko, Kypr, Loty¹sko, Litva, Maïarsko, Malta, Polsko, Slovinsko a Slovensko k Evropské unii. Akt o pøistoupení neobsahuje ustanovení týkající se zmìny uvedené pøílohy.
          
          
(3) Pøíslu¹né orgány nových èlenských státù by proto mìly být od  1. kvìtna 2004  v uvedené pøíloze zahrnuty,
          
          
PØIJALA TOTO NAØÍZENÍ:
          
Èlánek 1
          
Pøíloha naøízení (ES) è. 131/2004 se mìní v souladu s pøílohou tohoto naøízení.
          
Èlánek 2
          
Toto naøízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlá¹ení v  Úøedním vìstníku Evropské unie .
          
Pou¾ije se ode dne  1. kvìtna 2004 .
          
Toto naøízení je závazné v celém rozsahu a pøímo pou¾itelné ve v¹ech èlenských státech.
          
V Bruselu dne  25. srpna 2004 .
          
  Za Komisi
          
Christopher  Patten
          
  èlen Komise
          
(1) Úø. vìst. L 21, 28.1.2004, s. 1. Naøízení naposledy pozmìnìné naøízením (ES) è. 1353/2004 (Úø. vìst. L 251, 27.7.2004, s. 1).
          
PØÍLOHA
          
          
Pøíloha naøízení (ES) è. 131/2004 se mìní takto:
          
1) Mezi údaje pro Belgii a Dánsko se vkládá následující text:
          
  «ÈESKÁ REPUBLIKA
          
Ministerstvo prùmyslu a obchodu
          
Licenèní správa
          
Na Franti¹ku 32
          
110 15 Praha 1
          
Tel.: (420-2) 24 06 27 20
          
Fax: (420-2) 24 22 18 11»
          
          
          
          
2) Mezi údaje pro Nìmecko a Øecko se vkládá následující text:
          
  «ESTONSKO
          
Eesti Välisministeerium
          
Islandi väljak 1
          
15049 Tallinn
          
Tel: (372-6) 31 71 00
          
Fax: (372-6) 31 71 99
          
          
Finantsinspektsioon
          
Sakala 4
          
15030 Tallinn
          
Tel: (372-6) 68 05 00
          
Fax: (372-6) 68 05 01»
          
          
          
          
3) Mezi údaje pro Itálii a Lucembursko se vkládá následující text:
          
  «KYPR
          
Υπουργείο>ISO_2> >ISO_7>Εξωτερικών>ISO_2>
          
>ISO_7>Λεωφ>ISO_2>. >ISO_7>Προεδρικού>ISO_2> >ISO_7>Μεγάρου>ISO_2>
          
1447 >ISO_7>Λευκωσία>ISO_2>
          
>ISO_7>Τηλ>ISO_2>: (357-22) 30 06 00
          
>ISO_7>Φαξ>ISO_2>: (357-22) 66 18 81
          
          
Ministry of Foreign Affairs
          
Presidential Palace Avenue
          
1447 Nicosia
          
Tel: (357-22) 30 06 00
          
Fax: (357-22) 66 18 81
          
          
          
LOTY©SKO
          
Latvijas Republikas >ISO_4>ΐ>ISO_2>rlietu ministrija
          
Br>ISO_4>ο>ISO_2>v>ISO_4>ο>ISO_2>bas iela 36
          
R>ISO_4>ο>ISO_2>ga LV1395
          
Tel. Nr. (371) 701 62 01
          
Fax Nr. (371) 782 81 21
          
          
          
LITVA
          
Economics Department
          
Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania
          
J. Tumo-VaiΎganto 2
          
LT-2600 Vilnius
          
Tel.: (370-5) 236 25 92
          
Fax: (370-5) 231 30 90»
          
          
          
          
4) Mezi ϊdaje pro Lucembursko a Nizozemsko se vklαdα nαsledujνcν text:
          
  «MAΟARSKO
          
Pιnzόgyminisztιrium
          
1051 Budapest
          
Jσzsef nαdor tιr 2-4.
          
Tel: (36-1) 327 21 00
          
Fax: (36-1) 318 25 70
          
          
          
MALTA
          
Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet
          
Direttorat ta' l-Affarijiet Multilaterali
          
Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin
          
Palazzo Parisio
          
Triq il-Merkanti
          
Valletta CMR 02
          
Tel: (356-21) 24 28 53
          
Fax: (356-21) 25 15 20»
          
          
          
          
5) Mezi ϊdaje pro Rakousko a Portugalsko se vklαdα nαsledujνcν text:
          
  «POLSKO
          
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
          
Departament Prawno - Traktatowy
          
Al. J. CH. Szucha 23
          
PL-00-580 Warszawa
          
Tel. (48-22) 523 93 48
          
Fax (48-22) 523 91 29»
          
          
          
          
6) Mezi ϊdaje pro Portugalsko a Finsko se vklαdα nαsledujνcν text:
          
  «SLOVINSKO
          
Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia
          
PreΉernova 25
          
1000 Ljubljana
          
Tel: (386-1) 478 20 00
          
Fax: (386-1) 478 23 47
          
http://www.gov.si/mzz
          
          
          
SLOVENSKO
          
Ministerstvo hospodαrstva Slovenskej republiky
          
Sekcia obchodnύch vz»ahov a ochrany spotrebiteϴa
          
Mierovα 19
          
827 15 Bratislava
          
Tel: (421-2) 48 54 21 16
          
Fax: (421-2) 48 54 31 16»
          
          
          
          
7) Za ϊdaj pro Spojenι krαlovstvν se doplςuje nαsledujνcν text:
          
  «EVROPSKΙ SPOLEΘENSTVΝ
          
Commission of the European Communities
          
Directorate-General for External Relations
          
Directorate CFSP
          
Unit A.2: Legal and institutional matters for external relations - Sanctions
          
CHAR 12/163
          
B-1049 Bruxelles/Brussel
          
Tel. (32-2) 295 81 48/296 25 56
          
Fax (32-2) 296 75 63»


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.