Nařízení Komise (ES) č. 1530/2004 ze dne 26. srpna 2004, kterým se stanoví produkční náhrady v odvětví obilovin a rýže

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1530/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1530/2004 ze dne  26. srpna 2004 , kterým se stanoví produkční náhrady v odvětví obilovin a rýže
          
          
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne  29. září 2003 , o společné organizaci trhu s obilovinami(1), a zejména na čl. 8 odst. 2 uvedeného nařízení,
          
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 3072/95 ze dne  22. prosince 1995  o společné organizaci trhu s rýží(2), a zejména na čl. 8 písm. e) uvedeného nařízení,
          
vzhledem k těmto důvodům:
          
(1) Nařízení Komise (EHS) č. 1722/93 ze dne  30. června 1993 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Rady (EHS) č. 1766/92 a (EHS) č. 1418/76 týkajícim se produkčních náhrad v odrětví obilovin a rýže(3), stanovilo podmínky pro poskytování produkčních náhrad. Základ pro výpočet stanovuje článek 3 tohoto nařízení. Takto vypočítanou náhradu, případně odlišenou pro bramborový škrob, je třeba stanovovat jednou měsíčně, přičemž je možné ji pozměnit, jestliže se ceny kukuřice a/nebo pšenice významným způsobem změní.
          
          
(2) Produkční náhrady, které stanoví toto nařízení, je třeba přizpůsobit pomocí koeficientů uvedených v příloze II nařízení (EHS) č. 1722/93, aby se stanovila přesná částka k vyplacení.
          
          
(3) Řídící výbor pro obiloviny nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené předsedou,
          
          
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          
Článek 1
          
Náhrada uvedená v čl. 3 odst. 2 nařízení (EHS) č. 1722/93 ve vztahu k tuně:
          
a) 0,00 EUR/t pro kukuřičný, pšeničný, ječný, ovesný, rýžový škrob nebo škrob ze zlomkové rýže;
          
b) 0,00 EUR/t pro bramborový škrob.
          
          
Článek 2
          
Toto nařízení vstupuje v platnost dnem  27. srpna 2004 .
          
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
V Bruselu dne  26. srpna 2004 .
          
  Za Komisi
          
Franz  Fischler
          
  člen Komise
          
(1) Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78.
          
(2) Úř. věst. L 329, 30.12.1995, s. 18. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 411/2002 (Úř. věst. L 62, 5.3.2002, s. 27).
          
(3) Úř. věst. L 159, 1.7.1993, s. 112. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 216/2004 (Úř. věst. L 36, 7.2.2004, s. 13).


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.