Nařízení Komise (ES) č. 1540/2004 ze dne 27. srpna 2004, kterým se stanoví odchylka od nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, pokud jde o začátek období pro některé platby

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1540/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1540/2004 ze dne  27. srpna 2004 , kterým se stanoví odchylka od nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, pokud jde o začátek období pro některé platby
          
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne  29. září 2003 , kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce(1), a kterým se mění nařízení (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001, a zejména na čl. 145 písm. q) uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) V souladu s články 95 a 96 nařízení (ES) č. 1782/2003 mohou producenti mléka využívat od roku 2004 prémie pro mléčné výrobky a dodatečné platby. Na základě čl. 28 odst. 2 uvedeného nařízení se platby prémií provádějí jednou ročně během období, které začíná 1. prosince a končí 30. června následujícího kalendářního roku.
          
          (2) Trh s mlékem byl v nedávné době postižen významným poklesem ceny mléka, což destabilizovalo postavení producentů a vyvolalo riziko zhoršení jejich finanční situace. V této situaci požádalo několik členských států Komisi, aby neprodleně přijala opatření pro překonání těchto potíží. Vhodným opatřením může být posunutí období pro platby prémií a výše uvedených plateb dopředu. Z rozpočtových důvodů však toho opatření nelze použít před  16. říjnem 2004 .
          
          (3) Za těchto podmínek je vhodné učinit pro rok 2004 odchylku od období pro platby, které bylo stanoveno v čl. 28 odst. 2 nařízení (ES) č. 1782/2003.
          
          (4) Ve snaze umožnit producentům mléka lepší zvládnutí jejich finanční situace, zejména s ohledem na platby, které budou prováděny od uvedeného data, je vhodné stanovit, aby toto nařízení vstoupilo neprodleně v platnost.
          
          (5) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro přímé platby,
          
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Pro rok 2004 je, odchylně od čl. 28 odst. 2 nařízení (ES) č. 1782/2003, začátek období pro platby prémie pro mléčné výrobky a doplňkové platby podle hlavy IV kapitoly 7 nařízení (ES) č. 1782/2003 stanoven na 16. října.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          V Bruselu dne  27. srpna 2004 .
           Za Komisi
          Franz  Fischler
           člen Komise
          (1) Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 864/2004 (Úř. věst. L 161, 30.4.2004, s. 48).


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.