Nařízení Komise (ES) č. 1549/2004 ze dne 30. srpna 2004, kterým se stanoví odchylka od nařízení Rady (ES) č. 1785/2003, pokud jde o dovozní režim pro rýži, a kterým se stanoví zvláštní přechodná pravidla pro dovoz rýže Basmati

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1549/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 1549/2004
          ze dne 30. srpna 2004,
          kterým se stanoví odchylka od nařízení Rady (ES) č. 1785/2003, pokud jde o dovozní režim pro rýži, a kterým se stanoví zvláštní přechodná pravidla pro dovoz rýže Basmati
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1785/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s rýží [1], a zejména na čl. 10 odst. 2 a čl. 11 odst. 4 uvedeného nařízení,
          s ohledem na rozhodnutí Rady 2004/619/ES ze dne 11. srpna 2004, kterým se mění dovozní režim Společenství, pokud jde o rýži ve Společenství [2], a zejména na článek 2 uvedeného rozhodnutí,
          s ohledem na rozhodnutí Rady 2004/617/ES ze dne 11. srpna o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Indií podle článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o úpravě koncesí pro rýži obsažených v seznamu CXL připojeném ke GATT [3], a zejména na článek 2 uvedeného rozhodnutí,
          s ohledem na rozhodnutí Rady 2004/618/ES ze dne 11. srpna 2004 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Pákistánem podle článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o úpravě koncesí pro rýži obsažených v seznamu CXL připojeném ke GATT [4], a zejména na článek 2 uvedeného rozhodnutí,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Rozhodnutí 2004/619/ES mění dovozní režim Společenství pro loupanou rýži a omletou rýži. Rozhodnutí 2004/617/ES a 2004/618/ES stanoví dovozní podmínky pro rýži Basmati. V důsledku této změny režimu je nezbytné změnit nařízení (ES) č. 1785/2003. Aby bylo možné používat tato rozhodnutí ode dne 1. září 2004, jak je stanoveno v dohodách přijatých uvedenými rozhodnutími, je nutné učinit odchylku od nařízení (ES) č. 1785/2003, a to během přechodného období, které uplyne dnem vstupu změny uvedeného nařízení v platnost, nejpozději však dne 30. června 2005.
          (2) Za účelem zavedení konečného dovozního režimu pro rýži Basmati stanoví rozhodnutí 2004/617/ES a 2004/618/ES zavedení přechodného dovozního režimu pro tuto rýži. Je proto nutné stanovit zvláštní přechodná pravidla.
          (3) Aby bylo možné uplatnit nulové dovozní clo, musí rýže Basmati náležet k odrůdě uvedené v dohodách. Ve snaze zajistit, aby rýže Basmati dovážená za nulové clo splňovala požadavky uvedené v dohodách, je nezbytné, aby pro ni příslušné subjekty vydaly osvědčení o pravosti.
          (4) Ve snaze zabránit podvodům je nezbytné stanovit postupy pro ověření odrůdy rýže Basmati uvedené v prohlášení.
          (5) Přechodný dovozní režim pro rýži Basmati stanoví, že v případě narušení trhu bude konzultována země vývozu a že se případně uplatní nulové dovozní clo, pokud se po konzultaci nenajde uspokojivé řešení. Je vhodné stanovit, od jakého okamžiku je trh považován za narušený.
          (6) V důsledku zavedení tohoto přechodného režimu je nutné učinit odchylku od nařízení Komise (ES) č. 1503/96 ze dne 29. července 1996, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 3072/95 [5], pokud jde o dovozní cla v odvětví rýže.
          (7) Dovozní cla za loupanou rýži a omletou rýži podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 1785/2003 slouží jako základ pro výpočet snížených dovozních cel podle nařízení Komise (ES) č. 638/2003 ze dne 9. dubna 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2286/2002 a k rozhodnutí Rady 2001/822/ES, pokud jde o dovozní režim pro rýži pocházející ze států africké, karibské a tichomořské oblasti (státy AKT) a ze zámořských zemí a území [6], podle nařízení Komise (EHS) č. 862/91 ze dne 8. dubna 1991, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 3491/90 o dovozech rýže pocházející z Bangladéše [7], a podle nařízení Rady (ES) č. 2184/96 ze dne 28. října 1996 o dovozech rýže pocházející a dovážené z Egypta do Společenství [8]. Výše dovozního cla podle tohoto nařízení musí přechodně sloužit jako základ pro výpočet sníženého cla pro příslušné produkty.
          (8) Řídící výbor pro obiloviny nevydal stanovisko ve lhůtě stanovené předsedou,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          1. Odchylně od čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 1785/2003 se dovozní clo za loupanou rýži kódu KN 100620 rovná 65 EUR/t a dovozní clo za omletou rýži kódu KN 100630 se rovná 175 EUR/t.
          2. Odchylně od čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 1785/2003 se na dovoz odrůd rýže Basmati kódů KN 10062017 a KN 10062098 uvedených v příloze I neukládá žádné clo.
          V případě použití prvního odstavce se použijí opatření podle článků 2 až 8.
          Článek 2
          1. Žádost o dovozní licenci pro rýži Basmati obsahuje tyto údaje:
          a) v kolonce 8 název země původu a údaj "ano" vyznačený křížkem;
          b) v kolonce 20 některou z poznámek uvedených v příloze II.
          2. K žádosti o dovozní licenci pro rýži Basmati se připojí:
          a) doklad o tom, že žadatel je fyzická nebo právnická osoba, která provozuje obchodní činnost v odvětví rýže nejméně dvanáct měsíců a je registrována v členském státě, ve kterém je podána žádost;
          b) osvědčení o pravosti pro produkt, které bylo vydáno příslušným subjektem vyvážející země, který je uveden v příloze III.
          Článek 3
          1. Osvědčení o pravosti se vyhotoví v podobě formuláře, jehož vzor je uveden v příloze IV.
          Formulář má rozměry přibližně 210 x 297 mm. Pro originál se použije papír, na němž lze rozpoznat jakékoliv padělání mechanickou nebo chemickou cestou.
          Formuláře jsou tištěny a vyplňovány v angličtině.
          Originál a kopie se vyplní na psacím stroji nebo rukou. V případě vyplňování rukou se vyplní inkoustem a tiskacím písmem.
          Každé osvědčení o pravosti je v pravé horní kolonce opatřeno pořadovým číslem. Kopie nesou totéž číslo jako originál.
          2. Subjekt vystavující dovozní licenci si ponechá originál osvědčení o pravosti a jednu kopii předá žadateli.
          Doba platnosti osvědčení o pravosti je 90 dnů od data vydání.
          Osvědčení je platné pouze v případě, že jsou kolonky řádně vyplněny a že je osvědčení podepsáno.
          Článek 4
          1. Dovozní licence pro rýži Basmati obsahuje tyto údaje:
          a) v kolonce 8 název země původu a údaj "ano" vyznačený křížkem;
          b) v kolonce 20 některou z poznámek uvedených v příloze V.
          2. Odchylně od článku 9 nařízení Komise (ES) č. 1291/2000 [9] nejsou práva vyplývající z dovozní licence pro rýži Basmati přenosná.
          3. Odchylně od článku 12 nařízení Komise (ES) č. 1342/2003 [10] činí jistota pro dovozní licence pro rýži Basmati 70 EUR/t.
          Článek 5
          Členské státy sdělí Komisi faxem nebo elektronickou cestou tyto údaje:
          a) nejpozději do dvou pracovních dnů po odmítnutí licence množství, pro která byly dovozní licence pro rýži Basmati odmítnuty, datum a důvod odmítnutí, kód KN, zemi původu, vydávající subjekt a číslo osvědčení o pravosti, jakož i jméno a adresu držitele licence;
          b) nejpozději do dvou pracovních dnů po vydání licence množství, pro která byly dovozní licence pro rýži Basmati vydány, datum, kód KN, zemi původu, vydávající subjekt a číslo osvědčení o pravosti, jakož i jméno a adresu držitele licence;
          c) v případě zrušení licence nejpozději do dvou pracovních dnů po tomto zrušení množství, pro něž byly licence zrušeny, jakož i jména a adresy držitelů zrušených licencí;
          d) poslední pracovní den každého měsíce následujícího po měsíci propuštění do volného oběhu, množství roztříděná podle kódů KN, která byla skutečně propuštěna do volného oběhu, zemi původu, vydávající subjekt a číslo osvědčení o pravosti.
          Výše uvedené údaje musí být zaslány odděleně od údajů týkajících se jiných žádostí o dovozní licence v odvětví rýže a podle stejných postupů.
          Článek 6
          V rámci náhodných a cílených kontrol činností, u nichž hrozí riziko podvodu, odebírají členské státy reprezentativní vzorky dovážené rýže Basmati. Tyto vzorky se zašlou příslušnému subjektu země původu podle přílohy VI, aby prostřednictvím analýzy DNA provedl test odrůd.
          Členský stát může v laboratoři Společenství rovněž provést test odrůd u téhož vzorku. Pokud výsledky jednoho z těchto testů prokáží, že produkt neodpovídá odrůdě uvedené v osvědčení o pravosti, uplatní se dovozní clo podle čl. 1 odst. 1.
          Článek 7
          Trh s rýží se považuje za narušený zejména tehdy, pokud lze konstatovat výrazné, nedostatečně odůvodněné zvýšení dovozů rýže Basmati v jednom ze čtyř čtvrtletí roku vzhledem k předcházejícímu čtvrtletí.
          Článek 8
          Komise aktualizuje přílohy III a VI.
          Článek 9
          Nařízení (ES) č. 1503/96 se zrušuje.
          Dovozní licence pro rýži Basmati, o které bylo na základě uvedeného nařízení požádáno před 1. zářím 2004, zůstávají v platnosti a na produkty dovezené na základě těchto licencí se uplatňuje dovozní clo podle čl. 1 odst. 2 tohoto nařízení.
          Článek 10
          Po přechodné období slouží cla podle čl. 1 odst. 1 tohoto nařízení jako základ pro výpočet sníženého dovozního cla podle čl. 1 druhé a třetí odrážky nařízení (EHS) č. 862/91, podle článku 1 nařízení (ES) č. 2184/96 a podle článku 6 nařízení (ES) č. 638/2003.
          Článek 11
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. září 2004.
          Bude se používat do té doby, než se začne používat nařízení, kterým se mění čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 1785/2003, a nejpozději do 30. června 2005.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 30. srpna 2004.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 96.
          [2] Úř. věst. L 279, 28.8.2004, s. 29.
          [3] Úř. věst. L 279, 28.8.2004, s. 17.
          [4] Úř. věst. L 279, 28.8.2004, s. 25.
          [5] Úř. věst. L 189, 30.7.1996, s. 71. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2294/2003 (Úř. věst. L 340, 24.12.2003, s. 12).
          [6] Úř. věst. L 93, 10.4.2003, s. 3.
          [7] Úř. věst. L 88, 9.4.1991, s. 7. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1482/98 (Úř. věst. L 195, 11.7.1998, s. 14).
          [8] Úř. věst. L 292, 15.11.1996, s. 1.
          [9] Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s. 1.
          [10] Úř. věst. L 189, 29.7.2003, s. 12.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          Odrůdy uvedené v čl. 1 odst. 2
          Basmati 217
          Basmati 370
          Basmati 386
          Kernel (Basmati)
          Pusa Basmati
          Ranbir Basmati
          Super Basmati
          Taraori Basmati (HBC-19)
          Type-3 (Dehradun)
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          Poznámky podle čl. 2. odst. 1 písm. b)
          španělsky: Arroz Basmati del código NC 10062017 o 10062098 importado con derecho cero en aplicación del Reglamento (CE) no 1549/2004, acompañado del certificado de autenticidad no … expedido por [nombre de la autoridad competente]
          česky: rýže Basmati kódu KN 10062017 nebo 10062098, která se dováží za nulové clo na základě nařízení (ES) č. 1549/2004, a ke které se připojí osvědčení o pravosti č. … vydané [název příslušného subjektu]
          dánsky: Basmati-ris henhørende under KN-kode 10062017 eller 10062098 importeres med nultold i henhold til forordning (EF) nr. 1549/2004, ledsaget af ægthedscertifikat nr. … udstedt af [den kompetente myndigheds navn]
          německy: Basmati-Reis des KN-Codes 10062017 oder 10062098, eingeführt zum Zollsatz Null gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1549/2004 und begleitet von einer Kopie des Echtheitszeugnisses Nr. …, ausgestellt durch [Name der zuständigen Behörde]
          estonsky: basmati riis CN-koodiga 10062017 või 10062098, mis on imporditud tollimaksu nullmääraga vastavalt määrusele (EÜ) nr 1549/2004 ning millega on kaasas [pädeva asutuse nimi] välja antud autentsussertifikaat nr …
          řecky: Ρύζι μπασμάτι του κωδικού 10062017 ή 10062098 εισαγόμενο με μηδενικό δασμό κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1549/2004, συνοδευόμενο με το πιστοποιητικό γνησιότητας αριθ. … που εκδόθηκε από [ονομασία της αρμόδιας αρχής]
          anglicky: basmati rice falling within code of CN 10062017 or 10062098 and imported at a zero rate of duty under Regulation (EC) No 1549/2004, accompanied by authenticity certificate No … drawn up by [name of the competent authority]
          francouzsky: Riz Basmati du code NC 10062017 ou 10062098 importé à droit nul en application du règlement (CE) no 1549/2004, accompagné d’une copie du certificat d’authenticité no … établi par [nom de l’autorité compétente]
          italsky: Riso Basmati di cui al codice NC 10062017 o 10062098 importato a dazio zero ai sensi del regolamento (CE) n. 1549/2004, corredato di una copia del certificato di autenticità n. … rilasciato da [nome dell’autorità competente]
          lotyšsky: Basmati rīsi ar KN kodu 10062017 vai 10062098, ko importē bez ievedmuitas nodokļa saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1549/2004, kuriem pievienota autentiskuma apliecības Nr. … kopija, ko izsniegusi [kompetentās iestādes nosaukums]
          litevsky: Basmati ryžiai klasifikuojami KN kodu 10062017 arba 10062098, įvežti pagal nulinį muito mokestį pagal Reglamentas (EB) Nr. 1549/2004, prie kurio pridėtas autentiškumo sertifikatas Nr. …, išduotas [kompetentingos institucijos pavadinimas], kopija.
          maďarsky: az 10062017 vagy az 10062098 KN-kód alá sorolt, a 1549/2004/EK rendelet alkalmazásában nulla vámtétel mellett behozott basmati rizs, a [illetékes hatóság neve] által kiállított, … számú eredetiségigazolással együtt
          nizozemsky: Basmati-rijst van GN-code 10062017 of 10062098, ingevoerd met nulrecht overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1549/2004, vergezeld van het echtheidscertificaat nr. …, opgesteld door [naam van de bevoegde instantie]
          polsky: Ryż Basmati objęty kodem CN 10062017 lub 10062098, do którego przywiezienia zastosowano zerową stawkę celną zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1549/2004, z załączonym do niego certyfikatem autentyczności nr … sporządzonym przez [nazwa właściwego organu]
          portugalsky: Arroz Basmati do código NC 10062017 ou 10062098 importado com direito nulo em aplicação do Regulamento (CE) n.o 1549/2004, acompanhado do certificado de autenticidade n.o … estabelecido por [nome da autoridade competente]
          slovensky: ryža Basmati s kódom KN 10062017 alebo 10062098 dovážaná s nulovou sadzbou cla v súlade s nariadením (ES) č. 1549/2004, sprevádzaná osvedčením o pravosti č. … vystavenom [názov príslušného orgánu]
          slovinsky: Riž basmati s kodo KN 10062017 ali 10062098, uvožen po stopnji nič ob uporabi Uredbe (ES) št. 1549/2004, s priloženo kopijo potrdila o pristnosti št. …, ki ga je izdal [naziv pristojnega organa]
          finsky: Asetuksen (EY) N:o 1549/2004 mukaisesti tullivapaasti tuotu CN-koodiin 10062017 tai 10062098 kuuluva Basmati-riisi, jonka mukana on ….:n [toimivaltaisen viranomaisen nimi] myöntämän aitoustodistuksen N:o … jäljennös
          švédsky: Basmatiris med KN-nummer 10062017 eller 10062098 som importeras tullfritt i enlighet med förordning (EG) nr 1549/2004, åtföljt av äkthetsintyg nr … som utfärdats av [den behöriga myndighetens namn]
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA III
          Příslušné subjekty vydávající osvědčení o pravosti podle čl. 2 odst. 2 písm. b)
          INDIE | Export Inspection Council (Ministry of Commerce, Government of India)Directorate of Marketing and Inspection (Ministry of Agriculture and Rural Development) |
          PÁKISTÁN | Trading Corporation of Pakistan (Pvt) Ltd |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA IV
          Vzor osvědčení o pravosti podle čl. 3 odst. 1
          MODEL B
          1. Exporter (Name and full address)
          CERTIFICATE OF AUTHENTICITY B BASMATI RICE for export to the European Community No (1) ORIGINAL issued by (Name and full address of issuing body)
          2. Consignee (Name and full address)
          3. Country and place of cultivation
          4. fob value in US dollars
          5. No and date of invoice
          6. Marks and numbers Number and kind of packages Description of goods (2)
          7. Gross weight (kg)
          8. Net weight (kg)
          9. DECLARATION BY EXPORTER The undersigned declares that the information shown above is correct. Place and date:Signature:
          10. CERTIFICATION BY THE ISSUING BODY It is hereby certified that the rice described above is BASMATI RICE and that the information shown in this certificate is correct. Place and date: Signature: Stamp:
          11. CERTIFICATION BY COMPETENT CUSTOMS OFFICE OF COUNTRY OF EXPORT Customs formalities for export to the European Economic Community of the rice described above have been completed. Type, No and date of export document: Name and country of customs office: Signature: Stamp:
          12. FOR COMPETENT AUTHORITIES IN THE COMMUNITY
          (1) The number of the certificate of authenticity shall be a number of a continuous series given by the country delivering the certificate
          (2) The operator shall specify for marks and numbers the reference and number of the batch, for number and kind of packages: the number and weight of packages, for the description of goods: the information on the rice, the CN code as well as the variety, which shall be one on the list of Annex I of Regulation (EC) No 1549/2004. The description of goods should correspond to the information included in the invoice, whose number and date is specified in Box 5.
          (*) This certificate is issued in conformity with the national legislation.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA V
          Poznámky podle čl. 4. odst. 1 písm. b)
          španělsky: Arroz Basmati del código NC 10062017 o 10062098 importado con derecho cero en aplicación del Reglamento (CE) no 1549/2004, acompañado del certificado de autenticidad no … expedido por [nombre de la autoridad competente]
          česky: rýže Basmati kódu KN 10062017 nebo 10062098, která se dováží za nulové clo na základě nařízení (ES) č. 1549/2004, a ke které se připojí osvědčení o pravosti č. … vydané [název příslušného subjektu]
          dánsky: Basmati-ris henhørende under KN-kode 10062017 eller 10062098 importeres med nultold i henhold til forordning (EF) nr. 1549/2004, ledsaget af ægthedscertifikat nr. … udstedt af [den kompetente myndigheds navn]
          německy: Basmati-Reis des KN-Codes 10062017 oder 10062098, eingeführt zum Zollsatz Null gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1549/2004 und begleitet von einer Kopie des Echtheitszeugnisses Nr. …, ausgestellt durch [Name der zuständigen Behörde]
          estonsky: basmati riis CN-koodiga 10062017 või 10062098, mis on imporditud tollimaksu nullmääraga vastavalt määrusele (EÜ) nr 1549/2004 ning millega on kaasas [pädeva asutuse nimi] välja antud autentsussertifikaat nr …
          řecky: Ρύζι μπασμάτι του κωδικού 10062017 ή 10062098 εισαγόμενο με μηδενικό δασμό με εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1549/2004, συνοδευόμενο με αντίγραφο του πιστοποιητικού γνησιότητας αριθ. … που εκδόθηκε από [ονομασία της αρμόδιας αρχής]
          anglicky: basmati rice falling within code of CN 10062017 or 10062098 and imported at a zero rate of duty under Regulation (EC) No 1549/2004, accompanied by authenticity certificate No … drawn up by [name of the competent authority]
          francouzsky: Riz Basmati du code NC 10062017 ou 10062098 importé à droit nul en application du règlement (CE) no 1549/2004, accompagné d’une copie du certificat d’authenticité no … établi par [nom de l’autorité compétente]
          italsky: Riso Basmati di cui al codice NC 10062017 o 10062098 importato a dazio zero ai sensi del regolamento (CE) n. 1549/2004, corredato di una copia del certificato di autenticità n. … rilasciato da [nome dell’autorità competente]
          lotyšsky: Basmati rīsi ar KN kodu 10062017 vai 10062098, ko importē bez ievedmuitas nodokļa saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1549/2004, kuriem pievienota autentiskuma apliecības Nr. … kopija, ko izsniegusi [kompetentās iestādes nosaukums]
          litevsky: Basmati ryžiai klasifikuojami KN kodu 10062017 arba 10062098, įvežti pagal nulinį muito mokestį pagal Reglamenta (EB) Nr. 1549/2004, prie kurio pridėta autentiškumo sertifikato Nr. …, išduoto [kompetentingos institucijos pavadinimas], kopija.
          maďarsky: az 10062017 vagy az 10062098 KN-kód alá sorolt, a 1549/2004/EK rendelet alkalmazásában nulla vámtétel mellett behozott basmati rizs, a [illetékes hatóság neve] által kiállított, … számú eredetiségigazolással együtt
          nizozemsky: Basmati-rijst van GN-code 10062017 of 10062098, ingevoerd met nulrecht overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1549/2004, vergezeld van het echtheidscertificaat nr. …, opgesteld door [naam van de bevoegde instantie]
          polsky: Ryż Basmati objęty kodem CN 10062017 lub 10062098, do którego przywiezienia zastosowano zerową stawkę celną zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1549/2004, z załączonym do niego certyfikatem autentyczności nr … sporządzonym przez [nazwa właściwego organu]
          portugalsky: Arroz Basmati do código NC 10062017 ou 10062098 importado com direito nulo em aplicação do Regulamento (CE) n.o 1549/2004, acompanhado de uma cópia do certificado de autenticidade n.o … estabelecido por [nome da autoridade competente]
          slovensky: ryža Basmati s kódom KN 10062017 alebo 10062098 dovážaná s nulovou sadzbou cla v súlade s nariadením (ES) č. 1549/2004, sprevádzaná osvedčením o pravosti č. … vystavenom [názov príslušného orgánu]
          slovinsky: Riž basmati s kodo KN 10062017 ali 10062098, uvožen po stopnji nič ob uporabi Uredbe (ES) št. 1549/2004, s priloženo kopijo potrdila o pristnosti št. …, ki ga je izdal [naziv pristojnega organa]
          finsky: Asetuksen (EY) N:o 1549/2004 mukaisesti tullivapaasti tuotu CN-koodiin 10062017 tai 10062098 kuuluva Basmati-riisi, jonka mukana on ….:n [toimivaltaisen viranomaisen nimi] myöntämän aitoustodistuksen N:o … jäljennös
          švédsky: Basmatiris med KN-nummer 10062017 eller 10062098 som importeras tullfritt i enlighet med förordning (EG) nr 1549/2004, åtföljt av äkthetsintyg nr … som utfärdats av [den behöriga myndighetens namn]
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA VI
          Příslušné subjekty provádějící testy odrůd podle článku 6
          INDIE:
          Export Inspection Council
          Department of Commerce
          Ministry of Commerce and Industry
          3rd Floor
          NDYMCA Cultural Central Bulk
          1 Jaisingh Road
          New Delhi 110 001
          India
          Tel: +91-11/37 48 188/89, 336 55 40
          Fax: +91-11/37 48 024
          e-mail: eic@eicindia.org
          PÁKISTÁN:
          Trading Corporation of Pakistan Limited
          4th and 5th Floor,
          Finance & Trade Centre,
          Shahrah-e-Faisal,
          Karachi 75530,
          Pakistan
          Tel: +92-21/290 28 47
          Fax: +92-21/920 27 22 & 920 27 31
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.