Nařízení Komise (ES) č. 1553/2004 ze dne 31. srpna 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1362/2000, pokud jde o otevření a správu celních kvót pro některé produkty pocházející z Mexika

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1553/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1553/2004 ze dne  31. srpna 2004 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1362/2000, pokud jde o otevření a správu celních kvót pro některé produkty pocházející z Mexika
          
          
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1362/2000 ze dne  29. června 2000 , kterým se ve Společenství provádí celní ustanovení rozhodnutí Společné rady č. 2/2000 v souladu s Prozatímní dohodou o obchodu a obchodních záležitostech mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy mexickými(1), a zejména na článek 4 uvedeného nařízení,
          
vzhledem k těmto důvodům:
          
(1) Nařízení (ES) č. 1362/2000 ve Společenství provádí celní ustanovení vymezená v rozhodnutí Společné rady EU a Mexika č. 2/2000(2).
          
          
(2) Společná rada EU a Mexika rozhodla v rozhodnutí č. 3/2004 ze dne  29. července 2004 , kterým se zavádí celní kvóty pro některé produkty pocházející z Mexika(3) a uvedené v příloze I rozhodnutí Společné rady EU a Mexika 2/2000 o otevření přechodné celní kvóty pro banány, jež přestane platit poté, co bude nahrazena pouhými cly, a celní kvóty pro určité pektinové látky. Tyto celní kvóty je třeba otevřít.
          
          
(3) Z důvodu zabránění diskriminace mezi Mexikem a ostatními vývozními státy s přístupem k celním kvótám Společenství pro banány podle nařízení Komise (ES) č. 896/2001 ze dne  7. května 2001 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k používání nařízení Rady (EHS) č. 404/93, pokud jde o dovoz banánů do Společenství(4), je třeba celní kvóty pro banány podle tohoto nařízení zpočátku považovat za nekritické ve smyslu článku 308a nařízení (EHS) č. 2454/93 ze dne  2. července 1993 , kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství(5), pokud se spravují podle systému stanoveného článkem 308a uvedeného nařízení a čl. 308c odst. 2 a 3 uvedeného nařízení se neuplatní.
          
          
(4) V souladu s článkem 17 nařízení Rady (EHS) č. 404/93 ze dne  13. února 1993  o společné organizaci trhu s banány(6) podléhá dovoz banánů do Společenství předložení dovozní licence. Tento požadavek je nadbytečný co se týče čerstvých banánů upravených tímto nařízením, poněvadž systém správy podle zásady  Ťkdo dřív přijde, je dřív na řaděť , jak je ustanoveno v článku 308a nařízení (EHS) č. 2454/93, poskytuje informaci shodnou s údaji v dovozní licenci.
          
          
(5) Správa celních kvót pro vaječné výrobky (pod pořadovými čísly 09.1832 a 09.1869) vyžaduje koeficient platný pro čistou hmotnost procleného zboží. Vzhledem ke zvyšování efektivity správy celních kvót je třeba zavést oddělené pořadové číslo pro každou skupinu produktů s jedním koeficientem.
          
          
(6) Nařízení (ES) č. 1362/2000 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
          
          
(7) Poněvadž rozhodnutí Společné rady EU a Mexika č. 3/2004 ze dne  29. července 2004  vstoupí v platnost dne  1. května 2004 , mělo by se toto nařízení používat od téhož data.
          
          
(8) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,
          
          
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          
Článek 1
          
Nařízení (ES) č. 1362/2000 se mění takto:
          
1. Článek 2 se mění takto:
          
a) odstavec 2 se nahrazuje tímto:
          
  Ť2. Tyto celní kvóty budou spravovány podle článků 308a až 308c nařízení (EHS) č. 2454/93. V článku 308c se však odstavce 2 a 3 nepoužijí pro celní kvótu pod pořadovým č. 09.1871 přílohy.ť
          
          
b) Vkládá se nový odstavec 3a, který zní:
          
   Ť3 a. Vzhledem k produktům s kódem KN 08030019 nebude vyžadováno předložení dovozní licence k čerstvým banánům pocházejícím z Mexika.ť
          
          
c) Vkládají se nové odstavce 5 a a 5 b, které znějí:
          
  Ť5 a. Clo platné pro výrobky s kódem KN 13022010 v rámci celní kvóty s pořadovým č. 09.1873 přílohy bude 2 %.
          
5 b. Clo platné pro výrobky s kódem KN 08030019 v rámci celní kvóty s pořadovým č. 09.1871 přílohy bude 75 EUR/t.ť
          
          
          
2. Příloha se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          
          
Článek 2
          
Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          
S výjimkou bodu 2 přílohy se použije ode dne  1. května 2004 .
          
Bod 2 přílohy se použije ode dne  1. ledna 2005 .
          
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
V Bruselu dne  31. srpna 2004 .
          
  Za Komisi
          
Frederik  Bolkestein
          
  člen Komise
          
(1) Úř. věst. L 157, 30.6.2000, s. 1. Nařízení pozměněné nařízením Komise (ES) č. 876/2004 (Úř. věst. L 162, 30.4.2004, s. 51).
          
(2) Úř. věst. L 157, 30.6.2000, s. 10.
          
(3) Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.
          
(4) Úř. věst. L 126, 8.5.2001, s. 6. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 838/2004 (Úř. věst. L127, 29.4.2004, s. 52).
          
(5) Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2286/2003 (Úř. věst. L 343, 31.12.2003, s. 1).
          
(6) Úř. věst. L 47, 25.2.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné aktem o přistoupení z roku 2003.
          
PŘÍLOHA
          
          
Změny přílohy nařízení Rady (ES) č. 1362/2000
          
1. Do tabulky se vkládají tyto řádky:
          
          >TABELPOSITION>
          
          
2. Řádky v tabulce týkající se pořadových čísel 09.1832 a 09.1869 se nahrazují takto:
          
(1)
          >TABELPOSITION>
          
          >TABELPOSITION>
          
          
(1) Ekvivalent vaječných skořápek. Určuje se podle koeficientů stanovených v příloze 69 Nařízení (EHS) č. 2454/93.ť


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.