Nařízení Komise (ES) č. 1558/2004 ze dne 30. srpna 2004, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1558/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1558/2004 ze dne  30. srpna 2004 , kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
          
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne  23. července 1987  o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku(1), a zejména na čl. 9 odst. 1 písm. a) tohoto nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) K pokračování procesu harmonizace s mezinárodními normami stanovenými Mezinárodní radou pro olivový olej a kodexem výživy je třeba provést úpravy některých mezních hodnot v nařízení Komise (EHS) č. 2568/91 ze dne  11. července 1991  o vlastnostech olivového oleje a oleje z olivových zbytků a o příslušných metodách analýzy(2) a v doplňující poznámce 2 ke kapitole 15 kombinované nomenklatury obsažené v příloze I nařízení (EHS) č. 2658/87.
          
          (2) Z nařízení Rady (ES) č. 1513/2001 ze dne  23. července 2001 , kterým se mění nařízení 136/66/EHS a nařízení (ES) č. 1638/98 s ohledem na prodloužení platnosti programu pomoci a strategie jakosti pro olivový olej(3), vyplývá nutnost změnit doplňující poznámku 2 ke kapitole 15 kombinované nomenklatury obsažené v příloze I nařízení (EHS) č. 2658/87.
          
          (3) Podle toho by se mělo změnit nařízení (EHS) č. 2658/87.
          
          (4) Opatření uvedená v tomto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní předpisy,
          
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 se mění tak, jak je stanoveno v příloze.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          V Bruselu dne  30. srpna 2004 .
           Za Komisi
          Frederik  Bolkestein
           člen Komise
          (1) Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 2344/2003 (Úř. věst. L 346, 31.12.2003, s. 38).
          (2) Úř. věst. L 248, 5.9.1991, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1989/2003 (Úř. věst. L 295, 13.11.2003, s. 57).
          (3) Úř. věst. L 201, 26.7.2001, s. 4.
          PŘÍLOHA
          
          V kapitole 15 přílohy I nařízení (EHS) č. 2658/87 se doplňující poznámka 2 mění takto:
          Doplňující poznámka 2B bod I se mění takto:
          písmeno g) se mění takto:
          bod 2 se nahrazuje tímto:
           Ť2. obsah v těkavých halogenovaných rozpouštědlech nepřesahující celkově 0,2 mg/kg a nepřesahující 0,1 mg/kg pro každé rozpouštědlo;ť .


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.