Nařízení Komise (ES) č. 1567/2004 ze dne 31. srpna 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1727/2003 o některých omezujících opatřeních vůči Konžské demokratické republice

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1567/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Naøízení Komise  (ES) è. 1567/2004 ze dne  31. srpna 2004 , kterým se mìní naøízení Rady (ES) è. 1727/2003 o nìkterých omezujících opatøeních vùèi Kon¾ské demokratické republice
          
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEÈENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o zalo¾ení Evropského spoleèenství,
          s ohledem na naøízení Rady (ES) è. 1727/2003 ze dne  29. záøí 2003  o nìkterých omezujících opatøeních vùèi Kon¾ské demokratické republice(1), a zejména na èlánek 4 uvedeného naøízení,
          vzhledem k tìmto dùvodùm:
          (1) Pøíloha naøízení (ES) è. 1727/2003 obsahuje seznam pøíslu¹ných orgánù, které jsou povìøeny specifickými úlohami souvisejícími s provádìním uvedeného naøízení.
          
          (2) Dne  1. kvìtna 2004  pøistoupily Èeská republika, Estonsko, Kypr, Loty¹sko, Litva, Maïarsko, Malta, Polsko, Slovinsko a Slovensko k Evropské unii. Akt o pøistoupení neobsahuje ustanovení týkající se zmìny uvedené pøílohy.
          
          (3) Pøíslu¹né orgány nových èlenských státù by proto mìly být od  1. kvìtna 2004  v uvedené pøíloze zahrnuty,
          
          PØIJALA TOTO NAØÍZENÍ:
          Èlánek 1
          Pøíloha naøízení (ES) è. 1727/2003 se mìní v souladu s pøílohou tohoto naøízení.
          Èlánek 2
          Toto naøízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlá¹ení v  Úøedním vìstníku Evropské unie .
          Pou¾ije se ode dne  1. kvìtna 2004 .
          Toto naøízení je závazné v celém rozsahu a pøímo pou¾itelné ve v¹ech èlenských státech.
          V Bruselu dne  31. srpna 2004 .
           Za Komisi
          Christopher  Patten
           èlen Komise
          (1) Úø. vìst. L 249, 1.10.2003, s. 5.
          PØÍLOHA
          
          Pøíloha naøízení (ES) è. 1727/2003 se mìní takto:
          1. Mezi údaje pro Belgii a Dánsko se vkládá následující text:
           «ÈESKÁ REPUBLIKA
          Ministerstvo prùmyslu a obchodu
          Licenèní správa
          Na Franti¹ku 32
          110 15 Praha 1
          Tel.: (420-2) 24 06 27 20
          Fax: (420-2) 24 22 18 11» .
          
          
          2. Mezi údaje pro Nìmecko a Øecko se vkládá následující text:
           «ESTONSKO
          Eesti Välisministeerium
          Islandi väljak 1
          15049 Tallinn
          Tel.: (372-6) 31 71 00
          Fax: (372-6) 31 71 99
          
          Finantsinspektsioon
          Sakala 4
          15030 Tallinn
          Tel.: (372-6) 68 05 00
          Fax: (372-6) 68 05 01» .
          
          
          
          3. Mezi údaje pro Itálii a Lucembursko se vkládá následující text:
           «KYPR
          Υπουργείο>ISO_2> >ISO_7>Εξωτερικών>ISO_2>
          >ISO_7>Λεωφ>ISO_2>. >ISO_7>Προεδρικού>ISO_2> >ISO_7>Μεγάρου>ISO_2>
          1447 >ISO_7>Λευκωσία>ISO_2>
          Tel.: (357-22) 30 06 00
          Fax: (357-22) 66 18 81
          
          Ministry of Foreign Affairs
          Presidential Palace Avenue
          1447 Nicosia
          Tel.: (357-22) 30 06 00
          Fax: (357-22) 66 18 81
          
          
          LOTY©SKO
          Latvijas Republikas >ISO_4>ΐ>ISO_2>rlietu ministrija
          Br>ISO_4>ο>ISO_2>v>ISO_4>ο>ISO_2>bas iela 36
          R>ISO_4>ο>ISO_2>ga, LV 1395
          Tel.: (371) 701 62 01
          Fax: (371) 782 81 21
          
          LITVA
          Economics Department
          Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania
          J. Tumo-VaiΎganto 2
          LT-2600 Vilnius
          Tel.: (370-5) 236 25 92
          Fax: (370-5) 231 30 90» .
          
          
           4. Mezi ϊdaje pro Lucembursko a Nizozemsko se vklαdα nαsledujνcν text:
           «MAΟARSKO
          Pιnzόgyminisztιrium
          1051 Budapest
          Jσzsef nαdor tιr 2-4.
          Tel.: (36-1) 327 21 00
          Fax: (36-1) 318 25 70
          
          MALTA
          Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet
          Direttorat ta' l-Affarijiet Multilaterali
          Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin
          Palazzo Parisio
          Triq il-Merkanti
          Valletta CMR 02
          Tel.: (356-21) 24 28 53
          Fax: (356-21) 25 15 20» .
          
          
          5. Mezi ϊdaje pro Rakousko a Portugalsko se vklαdα nαsledujνcν text:
           «POLSKO
          Ministerstwo Spraw Zagranicznych
          Departament Prawno - Traktatowy
          Al. J. CH. Szucha 23
          PL-00-580 Warszawa
          Tel. (48-22) 523 93 48
          Fax (48-22) 523 91 29» .
          
          
          6. Mezi ϊdaje pro Portugalsko a Finsko se vklαdα nαsledujνcν text:
           «SLOVINSKO
          Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije
          PreΉernova 25
          1000 Ljubljana
          Tel.: (386-1) 478 20 00
          Fax: (386-1) 478 23 47
          http://www.gov.si/mzz
          
          SLOVENSKO
          Ministerstvo hospodαrstva Slovenskej republiky
          Sekcia obchodnύch vz»ahov a ochrany spotrebiteϴa
          Mierovα 19
          827 15 Bratislava
          Tel.: (421-2) 48 54 21 16
          Fax: (421-2) 48 54 31 16» .


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.