Nařízení Komise (ES) č. 1575/2004 ze dne 8. září 2004, kterým se ruší nařízení (ES) č. 717/96, (ES) č. 1484/96, (ES) č. 1508/96, (ES) č. 164/97, (ES) č. 299/97 a (ES) č. 1112/97 týkající se mimořádných opatření na podporu trhu s hovězím masem v Belgii, Německu, Francii, Irsku, Nizozemsku, Portugalsku a Spojeném království

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1575/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1575/2004 ze dne  8. září 2004 , kterým se ruší nařízení (ES) č. 717/96, (ES) č. 1484/96, (ES) č. 1508/96, (ES) č. 164/97, (ES) č. 299/97 a (ES) č. 1112/97 týkající se mimořádných opatření na podporu trhu s hovězím masem v Belgii, Německu, Francii, Irsku, Nizozemsku, Portugalsku a Spojeném království
          
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 ze dne  17. května 1999  o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem(1), a zejména na článek 39 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (ES) č. 717/96(2), (ES) č. 1484/96(3), (ES) č. 1508/96(4), (ES) č. 164/97(5), (ES) č. 299/97(6) a (ES) č. 1112/97(7), kterými se přijímají mimořádná opatření na podporu trhu v Belgii, Německu, Francii, Irsku, Nizozemsku, Portugalsku a Spojeném království, opravňovala dotyčné členské státy k vyplácení kompenzací za skot poražený na příkaz příslušných orgánů v rámci opatření pro vymýcení bovinní spongiformní encefalopatie (BSE).
          
          (2) Jelikož podmínky, které vedly k přijetí těchto opatření, již nejsou naplněny, je nezbytné nařízení (ES) č. 717/96, (ES) č. 1484/96, (ES) č. 1508/96, (ES) č. 164/97, (ES) č. 299/97 a (ES) č. 1112/97 zrušit.
          
          (3) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro hovězí a telecí maso,
          
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 717/96, (ES) č. 1484/96, (ES) č. 1508/96, (ES) č. 164/97, (ES) č. 299/97 a (ES) č. 1112/97 se zrušují.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          Použije se ode dne  1. ledna 2005 .
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          V Bruselu dne  8. září 2004 .
           Za Komisi
          Franz  Fischler
           člen Komise
          (1) Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 21. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1782/2003 (Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1).
          (2) Úř. věst. L 99, 20.4.1996, s. 16. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 841/96 (Úř. věst. L 114, 8.5.1996, s. 18).
          (3) Úř. věst. L 188, 27.7.1996, s. 25.
          (4) Úř. věst. L 189, 30.7.1996, s. 86.
          (5) Úř. věst. L 29, 31.1.1997, s. 1.
          (6) Úř. věst. L 50, 20.2.1997, s. 16.
          (7) Úř. věst. L 162, 19.6.1997, s. 17.


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.