Nařízení Komise (ES) č. 1580/2004 ze dne 8. září 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 872/2004 o dalších omezujících opatřeních vůči Libérii

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1580/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1580/2004 ze dne  8. září 2004 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 872/2004 o dalších omezujících opatřeních vůči Libérii
          
          
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 872/2004 ze dne  29. dubna 2004  o dalších omezujících opatřeních vůči Libérii(1), a zejména na čl. 11 písm. a) uvedeného nařízení,
          
vzhledem k těmto důvodům:
          
(1) Příloha I nařízení (ES) č. 872/2004 obsahuje seznam fyzických a právnických osob, institucí a subjektů, kterých se týká zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení.
          
          
(2) Výbor pro sankce Rady bezpečnosti OSN ve dnech  25.  a  26. srpna 2004  rozhodl o změně seznamu osob, skupin a subjektů, jichž se má týkat zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů. Příloha I by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
          
          
(3) Aby se zajistilo, že opatření tohoto nařízení jsou účinná, musí toto nařízení vstoupit okamžitě v platnost,
          
          
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          
Článek 1
          
Příloha I nařízení (ES) č. 872/2004 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          
Článek 2
          
Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
V Bruselu dne  8. září 2004 .
          
  Za Komisi
          
Christopher  Patten
          
  člen Komise
          
(1) Úř. věst. L 162, 30.4.2004, s. 32. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1478/2004 (Úř. věst. L 271, 19.8.2004, s. 36).
          
PŘÍLOHA
          
          
Příloha I nařízení (ES) č. 872/2004 se mění takto:
          
1. Doplňují se následující fyzické osoby:
          
a) Martin George. Další údaje: velvyslanec Libérie v Nigérijské federativní republice.
          
b) Grace Beatrice Minor. Datum narození:  31. května 1942 .
          
c) Edwin Snowe. Další údaje: výkonný ředitel  Liberian Petroleum and Refining Corporation  (LPRC).
          
          
2. Položka  ŤJewell Howard Taylor. Datum narození:  17. ledna 1963 . Další údaje: manželka bývalého prezidenta Charlese Taylorať  se nahrazuje tímto:
          
Jewell Howard Taylor. Datum narození:  17. ledna 1963 . Číslo pasu: D/003835-04 ( 4/6/04 - 3/6/06 ). Další údaje: manželka bývalého prezidenta Charlese Taylora.


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.