Nařízení Komise (ES) č. 1582/2004 ze dne 8. září 2004 o zahájení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uvalených nařízením Rady (ES) č. 1470/2001 na dovozy elektronických integrovaných kompaktních fluorescenčních výbojek (CFL-i) pocházejících z Čínské lidové republiky dovozem elektronických integrovaných kompaktních fluorescenčních výbojek (CFL-i) zasílaných z Vietnamu, Pákistánu nebo Filipín bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Vietnamu, Pákistánu nebo Filipín, a o zavedení evidence těchto dovozů

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1582/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1582/2004 ze dne  8. září 2004  o zahájení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uvalených nařízením Rady (ES) č. 1470/2001 na dovozy elektronických integrovaných kompaktních fluorescenčních výbojek (CFL-i) pocházejících z Čínské lidové republiky dovozem elektronických integrovaných kompaktních fluorescenčních výbojek (CFL-i) zasílaných z Vietnamu, Pákistánu nebo Filipín bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Vietnamu, Pákistánu nebo Filipín, a o zavedení evidence těchto dovozů
          
          
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne  22. prosince 1995  o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství(1) (dále jen  Ťzákladní nařízeníť ), a zejména na čl. 13 odst. 3 a čl. 14 odst. 3 a odst. 5 uvedeného nařízení,
          
po konzultaci s Poradním výborem,
          
vzhledem k těmto důvodům:
          
A. ŽÁDOST
          
          
Komise obdržela podle čl. 13 odst. 3 základního nařízení žádost o prošetření možného obcházení antidumpingových opatření uvalených na elektronické integrované kompaktní fluorescenční výbojky (dále jen  ŤCFL-iť ) pocházející z Čínské lidové republiky.
          
Žádost byla podána dne  16. srpna 2004  Evropskou organizací výrobců a obchodníků se světelnou technikou (Lighting Industry and Trade in Europe - LITE) jménem výrobců a dovozců CFL-i ve Společenství.
          
B. VÝROBEK
          
          
Výrobkem dotčeným možným obcházením jsou elektronické kompaktní fluorescenční výbojky s jednou nebo několika skleněnými trubicemi, u nichž jsou všechny osvětlovací a elektronické prvky upevněny na patici nebo do ní zabudovány, běžně deklarované pod kódem KN ex85393190 (kód TARIC 85393190*91) (dále jen  Ťdotyčný výrobekť ), pocházející z Čínské lidové republiky. Kódy KN jsou uváděny pouze pro informaci.
          
Výrobkem, kterého se týká šetření, jsou elektronické kompaktní fluorescenční výbojky s jednou nebo několika skleněnými trubicemi, u nichž jsou všechny osvětlovací a elektronické prvky upevněny na patici nebo do ní zabudovány, zasílané z Vietnamu, Pákistánu nebo Filipín (dále jen  Ťprošetřovaný výrobekť ), běžně deklarované pod stejnými kódy KN jako dotyčný výrobek pocházející z Čínské lidové republiky.
          
C. STÁVAJÍCÍ OPATŘENÍ
          
          
Opatřeními, která jsou v současné době platná a k jejichž obcházení možná dochází, jsou antidumpingová opatření uvalená nařízením Rady (ES) č. 1470/2001(2).
          
D. DŮVODY
          
          
Žádost obsahuje dostatečné evidentní důkazy, že antidumpingová opatření uvalená na dovozy dotyčného výrobku pocházejícího z Čínské lidové republiky jsou obcházena překládkou prošetřovaného výrobku ve Vietnamu, Pákistánu nebo na Filipínách a/nebo jeho montáží ve Vietnamu, Pákistánu nebo na Filipínách.
          
Předloženy byly následující důkazy:
          
Žádost prokazuje, že došlo k významné změně ve struktuře obchodu, jelikož dovozy prošetřovaného výrobku se značně zvýšily, zatímco dovozy dotyčného výrobku pocházejícího z Čínské lidové republiky se po uvalení opatření snížily, a že kromě uvalení cla neexistuje pro takovou změnu dostatečný důvod nebo opodstatnění.
          
Zdá se, že tato změna struktury obchodu vyplývá z překládky CFL-i pocházejících z Čínské lidové republiky ve Vietnamu, Pákistánu nebo na Filipínách a/nebo montáže CFL-i ve Vietnamu, Pákistánu nebo na Filipínách.
          
Žádost dále obsahuje dostatečné evidentní důkazy, že nápravné účinky stávajících antidumpingových opatření uvalených na dovozy dotyčného výrobku pocházejícího z Čínské lidové republiky jsou znehodnocovány, co se týče množství a cen. Zdá se, že významný objem dovozů CFL-i z Vietnamu, Pákistánu a Filipín nahradil dovozy dotyčného výrobku pocházejícího z Čínské lidové republiky.
          
V neposlední řadě obsahuje žádost dostatečné evidentní důkazy, že ceny prošetřovaného výrobku jsou ve vztahu k dříve zjištěné běžné hodnotě CFL-i pocházejících z Čínské lidové republiky dumpingové.
          
          
Budou-li v průběhu šetření zjištěny kromě překládky a montáže i jiné praktiky obcházení přes Vietnam, Pákistán nebo Filipíny ve smyslu článku 13 základního nařízení, může být šetření rozšířeno i na tyto praktiky.
          
E. POSTUP
          
          
S ohledem na výše uvedené došla Komise k závěru, že existují dostatečné důkazy k zahájení šetření podle článku 13 základního nařízení a k zavedení evidence dovozů CFL-i zasílaných z Vietnamu, Pákistánu a Filipín bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Vietnamu, Pákistánu nebo Filipín, a to v souladu s čl. 14 odst. 5 základního nařízení.
          
a) Dotazníky
          
          
Za účelem získání informací, které Komise považuje pro své šetření za potřebné, zašle dotazníky vývozcům/výrobcům a sdružením vývozců/výrobců ve Vietnamu, Pákistánu a na Filipínách, vývozcům/výrobcům a sdružením vývozců/výrobců v Čínské lidové republice a dovozcům a sdružením dovozců ve Společenství, kteří spolupracovali při šetření vedoucím ke stávajícím opatřením nebo kteří jsou uvedeni v žádosti, a úřadům Čínské lidové republiky, Vietnamu, Pákistánu a Filipín. Případně si lze informace vyžádat rovněž od výrobního odvětví Společenství.
          
V každém případě by všechny zúčastněné strany měly neprodleně kontaktovat Komisi, nejpozději však ve lhůtě stanovené v článku 3, aby zjistily, zda jsou uvedeny v žádosti a případně si ve lhůtě stanovené v čl. 3 odst. 1 tohoto nařízení vyžádaly dotazník, neboť lhůta stanovená v čl. 3 odst. 2 tohoto nařízení se vztahuje na všechny zúčastněné strany.
          
Úřady Čínské lidové republiky, Vietnamu, Pákistánu a Filipín budou informovány o zahájení šetření a obdrží kopii žádosti.
          
b) Shromažďování informací a konání slyšení
          
          
Všechny zúčastněné strany se tímto vyzývají, aby písemně sdělily svá stanoviska a předložily podpůrné důkazy. Komise dále může zúčastněným stranám poskytnout slyšení, pokud o to písemně požádají a prokáží, že pro slyšení existují zvláštní důvody.
          
c) Osvobození od evidence dovozů nebo od opatření
          
          
Jelikož k možnému obcházení dochází mimo Společenství, mohou být v souladu s čl. 13 odst. 4 základního nařízení udělena osvobození výrobcům dotyčného výrobku, kteří mohou prokázat, že nejsou ve vztahu k žádnému výrobci, na kterého se opatření vztahují, a u kterých bylo zjištěno, že nejsou do obcházení zapojeni, jak je stanoveno v čl. 13 odst. 1 a 2 základního nařízení. Výrobci, kteří chtějí osvobození získat, by měli podat žádost řádně doloženou důkazy ve lhůtě uvedené v čl. 3 odst. 3 tohoto nařízení.
          
F. EVIDENCE
          
          
Podle čl. 14 odst. 5 základního nařízení by měla být u dovozů prošetřovaného výrobku zavedena evidence, aby v případě, že šetření prokáže obcházení, mohla být následně z dovozů zasílaných z Vietnamu, Pákistánu nebo Filipín vybrána antidumpingová cla v příslušné výši se zpětnou platností ode dne evidence.
          
G. LHŮTY
          
          
V zájmu řádného úředního postupu by měly být stanoveny lhůty, ve kterých:
          
se mohou zúčastněné strany samy přihlásit Komisi, předložit písemně svá stanoviska a vyplněné dotazníky nebo jakékoliv jiné informace, které by se měly při šetření vzít v úvahu,
          
mohou výrobci ve Vietnamu, Pákistánu a na Filipínách požádat o osvobození od evidence dovozů nebo od opatření,
          
mohou zúčastněné strany písemně požádat Komisi o slyšení.
          
          
Upozorňuje se na skutečnost, že výkon většiny procesních práv stanovených v základním nařízení závisí na tom, zda se účastník řízení sám přihlásí ve lhůtách uvedených v článku 3 tohoto nařízení.
          
H. NEDOSTATEČNÁ SPOLUPRÁCE
          
          
V případě, kdy zúčastněná strana odmítne umožnit přístup k nezbytným informacím nebo je neposkytne ve stanovené lhůtě, nebo pokud klade závažným způsobem překážky šetření, mohou v souladu s článkem 18 základního nařízení prozatímní nebo konečná pozitivní nebo negativní zjištění vycházet z dostupných údajů.
          
Pokud se zjistí, že zúčastněná strana předložila nepravdivé nebo zavádějící informace, nepřihlédne se k nim a v souladu s článkem 18 základního nařízení se bude vycházet z dostupných údajů. Nespolupracuje-li jakákoliv zúčastněná strana vůbec nebo jen částečně, a zjištění jsou tudíž založena na dostupných údajích v souladu s článkem 18 základního nařízení, může to vést k výsledku, který pro danou stranu bude méně příznivý, než kdyby spolupracovala,
          
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          
Článek 1
          
Podle čl. 13 odst. 3 nařízení (ES) č. 384/96 se zahajuje řízení za účelem zjištění, zda dovozy elektronických kompaktních fluorescenčních výbojek s jednou nebo několika skleněnými trubicemi, u nichž jsou všechny osvětlovací a elektronické prvky upevněny na patici nebo do ní zabudovány, spadajících pod kód KN ex85393190 (kód TARIC 85393190*91), zasílané z Vietnamu, Pákistánu nebo Filipín do Společenství, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Vietnamu, Pákistánu nebo Filipín, obcházejí opatření uvalená nařízením Rady (ES) č. 1470/2001 na dovozy elektronických integrovaných kompaktních fluorescenčních výbojek (CFL-i) pocházejících z Čínské lidové republiky.
          
Za účelem tohoto nařízení se elektronické kompaktní fluorescenční výbojky skládají z jedné nebo několika skleněných trubic, u nichž jsou všechny osvětlovací a elektronické prvky upevněny na patici nebo do ní zabudovány. Slouží k nahrazení běžných žárovek, montují se do stejné objímky jako žárovky a vyrábějí se v různých typech v závislosti mimo jiné na životnosti, příkonu a krytu výbojky.
          
Článek 2
          
  Celní orgány se tímto podle čl. 13 odst. 3 a čl. 14 odst. 5 nařízení (ES) č. 384/96 vyzývají, aby přijaly vhodná opatření k zavedení evidence dovozů do Společenství uvedených v článku 1 tohoto nařízení.
          
Evidence končí uplynutím devíti měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.
          
Komise může nařízením celní orgány vyzvat, aby ukončily evidenci dovozů do Společenství u výrobků vyvážených vývozci, kteří požádali o osvobození od evidence a u nichž bylo shledáno, že antidumpingová cla neobcházejí.
          
Článek 3
          
1. Dotazníky si je třeba u Komise vyžádat do patnácti dnů od vyhlášení tohoto nařízení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          
2. Mají-li být během šetření zohledněna tvrzení zúčastněných stran, musejí se strany samy přihlásit a kontaktovat Komisi, předložit svá stanoviska písemně a předložit vyplněné dotazníky nebo jakékoliv jiné informace do čtyřiceti dnů ode dne vyhlášení tohoto nařízení v  Úředním věstníku Evropské unie , není-li stanoveno jinak.
          
3. Výrobci ve Vietnamu, Pákistánu a na Filipínách, kteří žádají o osvobození od evidence dovozů nebo od opatření, předloží své žádosti řádně doložené důkazy ve stejné čtyřicetidenní lhůtě.
          
4. Zúčastněné strany mohou rovněž ve stejné čtyřicetidenní lhůtě požádat Komisi o slyšení.
          
5. Veškeré informace týkající se této záležitosti, jakékoliv žádosti o slyšení nebo o dotazník a jakékoliv žádosti o osvobození musí být podány písemně (nikoliv v elektronickém formátu, není-li stanoveno jinak), musí obsahovat název, adresu, adresu elektronické pošty, čísla telefonu, faxu a/nebo telexu zúčastněné strany. Veškerá písemná podání, včetně informací vyžadovaných tímto nařízením, vyplněných dotazníků a korespondence, které zúčastněné strany poskytly na základě důvěrnosti, musí být označena  ŤLimitedť  ( Ťomezený přístupť )(3) a v souladu s čl. 19 odst. 2 základního nařízení k nim musí být přiložena verze, která nemá důvěrnou povahu a která se označí  ŤFor inspection by interested partiesť  ( Ťk nahlédnutí zúčastněnými stranamiť ).
          
European Commission
          
Directorate General for Trade
          
Directorate B
          
J-79 5/16
          
B-1049 Brussels
          
Fax (32-2) 295 65 05
          
Telex COMEU B 21877
          
.
          
Článek 4
          
Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
V Bruselu dne  8. září 2004 .
          
  Za Komisi
          
Pascal  Lamy
          
  člen Komise
          
(1) Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 461/2004 (Úř. věst. L 77, 13.3.2004, s. 12).
          
(2) Úř. věst. L 195, 19.7.2001, s. 8.
          
(3) Dokumenty s tímto označením jsou určeny pouze pro interní potřebu. Jsou chráněny podle článku 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43). Jedná se o důvěrné dokumenty podle článku 19 nařízení Rady (ES) č. 384/96 a článku 6 Dohody WTO o provádění článku VI GATT 1994 (antidumpingové dohody).


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.