Nařízení Komise (ES) č. 1583/2004 ze dne 9. září 2004, kterým se na hospodářský rok 2004/05 stanoví minimální cena, která se vyplácí producentům za zpracované sušené fíky a částka podpory výroby sušených fíků

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1583/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1583/2004 ze dne  9. září 2004 ,  kterým se na hospodářský rok 2004/05 stanoví minimální cena, která se vyplácí producentům za zpracované sušené fíky a částka podpory výroby sušených fíků
          
          
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2201/96 ze dne  28. října 1996  o společné organizaci trhu v odvětví produktů zpracovaných z ovoce a zeleniny(1), a zejména čl. 6b odst. 3 a čl. 6c odst. 7 uvedeného nařízení,
          
vzhledem k těmto důvodům:
          
(1) Nařízení Komise (ES) č. 1535/2003 ze dne  29. srpna 2003 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2201/96 týkající se programu podpory v odvětví produktů zpracovaných z ovoce a zeleniny(2), stanovuje v čl. 3 odst. 1 písm. c) data hospodářských roků pro sušené fíky.
          
          
(2) Kritéria pro stanovení minimální ceny a částky podpory výrobě jsou stanoveny v článku 6b a článku 6c nařízení (ES) č. 2201/96.
          
          
(3) Článek 1 nařízení Komise (ES) 1573/1999 ze dne  19. července 1999 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2201/96 týkající se vlastností sušených fíků, jimž byl přiznán program podpory výrobě(3), stanovuje kritéria, jež musí produkty splňovat pro přiznání minimální ceny a vyplacení podpory.
          
          
(4) Následně stanovit minimální cenu a částku podpory výrobě pro hospodářský rok 2004/05.
          
          
(5) Opatření přijatá v tomto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru produktů zpracovaných z ovoce a zeleniny,
          
          
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          
Článek 1
          
Pro hospodářský rok 2004/05:
          
a) minimální cena stanovená v článku 6b nařízení (ES) č. 2201/96 je 878,86 EUR za tunu výchozí čisté váhy nezpracovaných fíků;
          
b) podpora výrobě stanovená v článku 6c nařízení (ES) č. 2201/96 je 139,77 EUR za tunu čisté váhy sušených fíků.
          
          
Článek 2
          
Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
V Bruselu dne  9. září 2004 .
          
  Za Komisi
          
Franz  Fischler
          
  člen Komise
          
(1) Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 29. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 386/2004 (Úř. věst. L 64, 2.3.2004, s. 25).
          
(2) Úř. věst. L 218, 30.8.2003, s. 14. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1132/2004 (Úř. věst. L 219, 19.6.2004, s. 3).
          
(3) Úř. věst. L 187, 20.7.1999, s. 27.


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.