Nařízení Komise (ES) č. 1592/2004 ze dne 10. září 2004 o vydávání dovozních licencí na třtinový cukr v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1592/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1592/2004 ze dne  10. září 2004  o vydávání dovozních licencí na třtinový cukr v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod
          
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 ze dne  19. června 2001  o společné organizaci trhů v odvětví cukru(1),
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1095/96 ze dne  18. června 1996  o zavedení koncesí stanovených v seznamu CXL sestaveném na základě závěrů jednání o čl. XXIV odst. 6 GATT(2),
          s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1159/2003 ze dne  30. června 2003 , kterým se pro hospodářské roky 2003/04, 2004/05 a 2005/06 stanoví prováděcí pravidla pro dovoz třtinového cukru v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod a kterým se mění nařízení (ES) č. 1464/95 a (ES) č. 779/96(3), a zejména na čl. 5 odst. 4 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Článek 9 nařízení (ES) č. 1159/2003 stanoví pravidla určování povinností při dodávkách s nulovým clem u produktů kódu KN 1701, vyjádřených v ekvivalentu bílého cukru, pro dovozy původem ze zemí, které podepsaly protokol AKT a dohodu s Indií.
          
          (2) Týdenní úhrn množství podle čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 1159/2003 uvádí, že určitá množství povinných dodávek v případě preferenčního cukru pocházejícího z Indie a Svazijska jsou stále k dispozici pro dodací lhůtu 2004/05, která už dosáhla svůj limit.
          
          (3) Za těchto podmínek musí Komise uvést, že příslušné limity nebyly dosaženy,
          
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Limity povinných dodávek v případě preferenčního cukru pocházejícího z Indie a Svazijska pro dodací lhůtu 2004/05 nebyly dosaženy.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost  11. září 2004 .
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          V Bruselu dne  10. září 2004 .
           Za Komisi
          J. M.  Silva Rodríguez
           generální ředitel pro zemědělství
          (1) Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 39/2004 (Úř. věst. L 6, 10.1.2004, s. 2).
          (2) Úř. věst. L 146, 20.6.1996, s. 1.
          (3) Úř. věst. L 162, 1.7.2003, s. 25. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1409/2004 (Úř. věst. L 256, 3.8.2004, s. 11).


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.