Nařízení Komise (ES) č. 1610/2004 ze dne 15. září 2004, kterým se stanoví koeficient snížení použitelný v rámci celní kvóty pro kukuřici otevřené nařízením (ES) č. 573/2003

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1610/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1610/2004 ze dne  15. září 2004 , kterým se stanoví koeficient snížení použitelný v rámci celní kvóty pro kukuřici otevřené nařízením (ES) č. 573/2003
          
          
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne  29. září 2003  o společné organizaci trhu s obilovinami(1),
          
s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 573/2003 ze dne  28. března 2003 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí Rady 2003/18/ES, co se týče koncesí v podobě celních kvót Společenství pro určité produkty z obilovin pocházející z Rumunska, a mění nařízení (ES) č. 2809/2000(2), a zejména na čl. 2 odst. 3 tohoto nařízení,
          
vzhledem k těmto důvodům:
          
(1) Nařízením (ES) č. 573/2003 byla otevřena roční celní kvóta o objemu 149000 t pro kukuřici pro kampaň za účelem uvedení do prodeje 2004/05.
          
          
(2) Množství požadovaná dne  13. září 2004  dle čl. 2 odst. 1 nařízení (ES) 573/2003 přesahují množství, která jsou k dispozici. Je proto nutné stanovit, v jakém rozsahu mohou být licence vydávány, a určit koeficient snížení, který se použije na požadovaná množství,
          
          
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          
Článek 1
          
Každé žádosti o udělení dovozní licence pro celní kvótu  ŤRumunskoť  pro kukuřici podané a dne  13. září 2004  předložené Komisi dle čl. 2 odst. 1 a 2 nařízení (ES) č. 573/2003 se vyhovuje do výše 0,0525388 požadovaného množství.
          
Článek 2
          
Toto nařízení vstupuje v platnost dnem  16. září 2004 .
          
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
V Bruselu dne  15. září 2004 .
          
  Za Komisi
          
J. M.  Silva Rodríguez
          
  generální ředitel pro zemědělství
          
(1) Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78.
          
(2) Úř. věst. L 82, 29.3.2003, s. 25.


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.