Nařízení Rady (ES) č. 1615/2004 ze dne 13. září 2004, kterým se zastavuje antidumpingové řízení týkající se dovozu některých plochých válcovaných výrobků ze železa nebo nelegované oceli o šířce nejméně 600 mm, neplátovaných, nepokovených ani nepovlakovaných, ve svitcích, pouze válcovaných za tepla, pocházejících z Indie, Tchaj-wanu a Srbska a Černé Hory

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1615/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady  (ES) č. 1615/2004 ze dne  13. září 2004 , kterým se zastavuje antidumpingové řízení týkající se dovozu některých plochých válcovaných výrobků ze železa nebo nelegované oceli o šířce nejméně 600 mm, neplátovaných, nepokovených ani nepovlakovaných, ve svitcích, pouze válcovaných za tepla, pocházejících z Indie, Tchaj-wanu a Srbska a Černé Hory
          
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
           s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne  22. prosince 1995  o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství(1) (dále jen  Ťzákladní nařízeníť ), a zejména na článek 9 odst. 5 uvedeného nařízení,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 963/2002 ze dne  3. června 2002 , kterým se stanoví přechodná ustanovení týkající se antidumpingových a antisubvenčních opatření přijatých podle rozhodnutí Komise č. 2277/96/ESUO a č. 1889/98/ESUO, jakož i dosud neukončených antidumpingových a antisubvenčních šetření, stížností a žádostí podle těchto rozhodnutí(2),
          s ohledem na návrh předložený Komisí po konzultaci s poradním výborem,
          vzhledem k těmto důvodům:
          1. PRÁVNÍ ZÁKLAD
          
          (1) Smlouva o založení Evropského společenství uhlí a oceli (Smlouva o ESUO) pozbyla platnosti dnem  23. července 2002 . Výrobky, na něž se dříve vztahovala Smlouva o ESUO, spadají od  24. července 2002  pod Smlouvu o založení Evropského společenství. Na základě nařízení (ES) č. 963/2002 se všechna k uvedenému dni neukončená antidumpingová šetření řídí základním nařízením.
          
          2. PLATNÁ OPATŘENÍ
          
          (2) V únoru 2000 Komise uložila rozhodnutím Komise č. 283/2000/ESUO(3) konečné antidumpingové clo z dovozu některých plochých válcovaných výrobků ze železa nebo nelegované oceli o šířce nejméně 600 mm, neplátovaných, nepokovených ani nepovlakovaných, ve svitcích, pouze válcovaných za tepla (dále jen  Ťsvitky válcované za teplať  pocházejících z Bulharska, Indie, Tchaj-wanu, Jižní Afriky a Srbska a Černé Hory.
          
          3. ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ
          
          (3) Dne  20. prosince 2001  oznámila Komise zveřejněním oznámení v  Úředním věstníku Evropských společenství (4) zahájení antidumpingového řízení na základě článku 5 rozhodnutí Komise č. 2277/96/ESUO(5) (rozhodnutí ESUO) o dovozu svitků válcovaných za tepla pocházejících z Egypta, Maďarska, Íránu, Libye, Slovenska a Turecka do Společenství.
          
          (4) Na základě čl. 11 odst. 3 rozhodnutí ESUO Komise dne  20. prosince 2001  oznámila zveřejněním oznámení v  Úředním věstníku Evropských společenství (6) zahájení přezkumu konečných antidumpingových cel a závazků uložených rozhodnutím č. 283/2000/ESUO ve znění rozhodnutí Komise č. 1043/2002/ESUO(7) na dovoz svitků válcovaných za tepla pocházejících z Bulharska a Jižní Afriky.
          
          (5) Po provedeném šetření Komise navrhla, aby Rada uložila konečná antidumpingová opatření na dovoz svitků válcovaných za tepla pocházejících z Egypta, Slovenska a Turecka. Rada však návrh ve lhůtě stanovené v základním nařízení nepřijala. V důsledku toho nebyla na dovoz z Egypta, Slovenska a Turecka uložena konečná antidumpingová opatření.
          
          (6) K obecným a základním zásadám práva Společenství patří přistupovat k podobným situacím nediskriminačním způsobem. Tato zásada se odráží v čl. 9 odst. 5 základního nařízení, který stanoví, že antidumpingová cla se ukládají bez diskriminace na dovozy výrobků nezávisle na jejich původu, pokud byl zjištěn dumping a způsobení újmy.
          
          (7) Proto se dospělo k závěru, že při neexistenci opatření upravujících dovoz z Egypta, Slovenska a Turecka by uložení opatření na dovoz z Bulharska a Jižní Afriky v důsledku přezkumu uvedeného ve 4. bodě odůvodnění bylo vůči těmto dvěma zemím diskriminující.
          
          (8) Nařízením Rady (ES) č. 1616/2004(8) Rada zastavila přezkum uvedený ve 4. bodě odůvodnění, aniž by na dovoz svitků válcovaných za tepla pocházejících z Bulharska a Jižní Afriky uložila jakákoli opatření.
          
          (9) Rozhodnutí č. 283/2000/ESUO uložilo konečné antidumpingové clo také z dovozu svitků válcovaných za tepla pocházejících z Indie, Tchaj-wanu a Srbska a Černé Hory.
          
          (10) Z důvodu zajištění soudržnosti přístupu a respektování výše uvedené zásady nediskriminace vycházející z čl. 9 odst. 5 základního nařízení je tedy třeba zastavit probíhající antidumpingové řízení týkající se dovozu svitků válcovaných za tepla pocházejících z Tchaj-wanu, Indie a Srbska a Černé Hory.
          
          (11) Šetření týkající se mimo jiné Egypta, Slovenska a Turecka muselo být uzavřeno do dne  20. března 2003  buď uložením opatření, nebo zastavením řízení. Vzhledem k tomu, že by stejný přístup měl být uplatněn i na dovoz z Tchaj-wanu, Srbska a Černé Hory a Indie, mělo by být antidumpingové řízení týkající se dovozu svitků válcovaných za tepla pocházejících z těchto tří zemí zastaveno se zpětným účinkem ke dni  20. března 2003 ,
          
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Antidumpingové řízení týkající se dovozu některých plochých válcovaných výrobků ze železa nebo nelegované oceli o šířce nejméně 600 mm, neplátovaných, nepokovených ani nepovlakovaných, ve svitcích, pouze válcovaných za tepla, pocházejících z Tchaj-wanu, Srbska a Černé Hory a Indie se zastavuje.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          Je použitelné od  20. března 2003 .
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          V Bruselu dne  13. září 2004 .
           Za Radu
          B. R.  Bot
           předseda
          (1) Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 461/2004 (Úř. věst. L 77, 13.3.2004, s. 12).
          (2) Úř. věst. L 149, 7.6.2002, s. 3. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1310/2002 (Úř. věst. L 192, 20.7.2002, s. 9).
          (3) Úř. věst. L 31, 5.2.2000, s. 15. Rozhodnutí naposledy pozměněné nařízením Rady (ES) č. 778/2003 (Úř. věst. L 114, 8.5.2003, s. 1).
          (4) Úř. věst. C 364, 20.12.2001, s. 5.
          (5) Úř. věst. L 308, 29.11.1996, s. 11. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím č. 435/2001/ESUO (Úř. věst. L 63, 3.3.2001, s. 14).
          (6) Úř. věst. C 364, 20.12.2001, s. 8.
          (7) Úř. věst. L 157, 15.6.2002, s. 45.
          (8) Viz strana 3 tohoto Úředního věstníku.


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.